Metodika vyúčtování - připravované změny

Metodika SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR

Doplňující metodika schvalování, výdeje a úhrady sériových zdravotnických prostředků, platnost od 17.7.2019.

V souvislosti s novelou zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“), kterou se mění ČÁST SEDMÁ a Příloha č. 3 ZVZP, ve znění zákona 282/2018 Sb., která nabyla účinnosti od 1. 1. 2019 (dále jen „novela“), je touto metodikou upraven postup pro způsob účtování úhrady sériových zdravotnických prostředků (dále ZP) na základě poukazu předloženého pojištěncem.


V období od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019 došlo k přeohlášení dosud hrazených ZP na SÚKL. Dosud hrazené ZP, které dodavatelé nepřeohlásili, přestávají být hrazeny od 1. 8. 2019. 


Níže uvádíme metodický postup pro ZP, které byly dosud hrazeny, avšak nebudou již hrazeny od 1. 8. 2019 (nebudou uvedeny v Seznamu zdravotnických prostředků hrazených na poukaz vydaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv s platností od 1.8.2019). Tyto podmínky platí za předpokladu, že pojištěncem byla dodržena lhůta pro uplatnění poukazu v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (uplatnění poukazu do 90 dnů ode dne jeho vystavení, nestanoví-li předepisující lékař s ohledem na zdravotní stav pacienta nebo charakter zdravotnického prostředku jinak).


Pro posouzení, zda vyúčtovaný poukaz bude po 1. 8. 2019 uhrazen, je rozhodující okamžik, kdy byl poukaz pojištěncem uplatněn u dodavatele ZP, tzn. kdy pojištěnec řádně vyplněný (a popřípadě i revizním lékařem schválený) poukaz předloží výdejci (lékárně, výdejně, oční optice, smluvnímu výdejci). 

Výše a podmínky úhrad se řídí níže uvedenými pravidly:
  1. Jestliže je řádně vystavený (a pokud je to vyžadováno, tak také schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny) poukaz uplatněn do 31. 7. 2019 (včetně), bude ZP uhrazen ve výši a za podmínek, které platily do 31. 7. 2019. Není směrodatné, zda byl ZP do tohoto data také vydán, nebo zda k výdeji došlo až po 1. 8. 2019.
  2. Pokud dojde k uplatnění poukazu vystaveného do 31. 7. 2019 u dodavatele ZP až po 1. 8. 2019, nebude tento zdravotnický prostředek zdravotní pojišťovnou uhrazen.

 

Poukaz na foniatrickou pomůcku - upozornění na změnu datového rozhraní od 1.6.2013

Upozorňujeme, že na základě Doplňku č. 24 k verzi 6.2. Datového rozhraní VZP ČR dochází s účinností od 1.6.2013 ke změně datového rozhraní u pokazu na foniatrickou pomůcku. Do datového rozhraní 1. typu věty dokladu 14 „Poukaz na foniatrickou pomůcku“ se doplňuje atribut FDATVY (datum vystavení poukazu):

Atributy 1. typu věty – poukaz na foniatrickou pomůcku:

Název

Typ

Délka

Začátek

Popis

TYP

C

1

0

Typ věty „F“ – poukaz na foniatrickou pomůcku

FPOR

N

3

1

Pořadové číslo dokladu poukaz na foniatrickou pomůcku v dávce. Povolený rozsah od 1 do 999.

FROD

C

10

4

Číslo pojištěnce

FDAT

D

8

14

Datum vydání pomůcky

FLEK

C

8

22

Identit. číslo pracoviště, které doklad vystavilo

FPRI

C

1

30

Rodinný příslušník – v případě že jde o rodinného příslušníka vyplní se „X“, jinak se nevyplňuje

FHRA

C

1

31

Hradí nemocný – jsou povoleny znaky: „C“ – pacient se částečně podílí, VZP hradí do hodnoty MAX (úhrada VZP z číselníku), „I“ – VZP hradí plně do hodnoty MFC (regulovaná cena MF v číselníku)

FZVL

C

1

32

Zvláštní položka – v případě schválení revizním lékařem (viz. Metodika – Společné zásady – Místo pro záznamy pojišťovny) se vyplní „X“, jinak se údaj nevyplňuje

MKO2

C

7

33

Kód indikační skupiny (stupeň postižení). Vyplňuje se podle číselníku ZP, podskupiny 08.

FDG1

C

5

40

Diagnóza, pro kterou je pomůcka vydána

FDATVY

D

8

45

Datum vystavení poukazu

DTYP

C

1

45 53

Doplněk typu věty záhlaví. Rezerva, nevyplňuje se

Celková délka věty 46 54

Až do 31.7.2013 bude ČPZP akceptovat poukazy na foniatrickou pomůcku s nevyplněnou položkou FDATVY (datum vystavení poukazu). Po tomto datu budou všechny takového poukazy označovány chybou a odmítány.