Nechcinudu.cz

Pozitivní list SZP ČR

Tisková zpráva

Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR)

Zdravotní pojišťovny sdružené v SZP ČR vydávají aktualizovanou verzi Pozitivního listu, a to s účinnosti od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016.

Pozitivní list SZP ČR je pomůcka pro předepisující lékaře poskytující lékaři informaci, které léčivé přípravky jsou z pohledu zdravotních pojišťoven nákladově nejméně náročné, a to na základě porovnání výše úhradového ekvivalentu. Úhradový ekvivalent je vypočten jako podíl úhrady za balení a počtu definovaných dávek v balení příslušného léčivého přípravku. Pozitivní list tedy usnadňuje orientaci ve finančních nákladech ze strany poskytovatele zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny na léčiva v něm zahrnutá, a stejně tak zohledňuje i finanční náklady pacienta/pojištěnce.

Na Pozitivní list je zařazeno 53 léčivých přípravků, které splnily předem stanovená kritéria. Ta byla publikována na webových stránkách SZP ČR společně s výzvou pro jednotlivé farmaceutické firmy k participaci na tvorbě Pozitivního listu. Pozitivní list obsahuje vybrané léčivé přípravky ze skupin v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků, které jsou SZP ČR v maximální možné míře doporučovány k preskripci. Jednou z podmínek zařazení léčivého přípravku na Pozitivní list je garance dostupnosti, tj. smluvní zajištění schopnosti 40% pokrytí trhu (podíl na celkovém objemu prodeje léčivých přípravků obsahujících tutéž léčivou látku). Při tvorbě Pozitivního listu měly zdravotní pojišťovny sdružené ve SZP ČR na zřeteli zejména zabezpečení dostupných léčivých přípravků pro své pojištěnce tak, aby všechny léčivé přípravky na něj zařazené byly pro pacienty bez doplatku.

V Pozitivním listu vydávaném SZP ČR jsou využívány výše úhrad léčivých přípravků vycházející ze smluvních cen, tj. smluv o dohodnutých nejvyšších cenách léčivých přípravků, které jsou uzavírané mezi SZP ČR a smluvními partnery - držiteli rozhodnutí o registraci, dovozci nebo tuzemskými výrobci léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Tyto smlouvy jsou uzavírány s měsíčním předstihem, aby byla poskytnuta určitá doba na obměnu zásob u poskytovatelů zdravotní péče, a zároveň obsahují závazek firmy zajistit léčivé přípravky za dohodnutou cenu v zařízeních lékárenské péče k datu platnosti Pozitivního listu, ve kterém jsou zařazeny. Uzavírání těchto smluv generuje úspory v systému veřejného zdravotního pojištění a umožňuje efektivní snižování výdajů z rozpočtu veřejného zdravotního pojištění, vynakládaných na úhradu předmětných skupin LP.

Preskripce v souladu s Pozitivním listem je zdravotními pojišťovnami monitorována a následně bude zohledňována při případném uplatňování individuální regulace. Zdravotní pojišťovny sdružené v SZP ČR na základě dosavadních zkušeností očekávají, že úspora vzniklá v důsledku preskripce v souladu s Pozitivním listem, může dosáhnout až cca 45 mil. Kč za rok. Vytvářené úspory umožňují rychlejší vstup nových velmi nákladných, vysoce inovativních léčivých přípravků na český trh, resp. financování nákladné moderní léčby závažných onemocnění.

Pozitivní list je ke stažení na stránkách Svazu zdravotních pojišťoven ČR.

V Praze dne 2. 6. 2016

Za obsah odpovídá: Pavel Mlynář

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205