Informace o ochraně osobních údajů podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

(dále jen Obecné nařízení)

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (dále též jen ČPZP)
IČO 47672234
se sídlem
Jeremenkova 11
703 00 Ostrava – Vítkovice
Zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545
Tel.: 597 089 205
e-mail: posta@cpzp.cz
ID datové schránky: mk5ab8i

Kontakt na pověřence ČPZP:

adresa sídla ČPZP nebo prostřednictvím e-mailu: dpo@cpzp.cz

Účel/kategorie osobních údajů a právní základ zpracování osobních údajů:

ČPZP zpracovává osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození/rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa) včetně zvláštní kategorie osobních údajů souvisejících s úhradou za poskytnuté hrazené zdravotní služby, a to na základě:

  • zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištěním
  • zákona č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
  • zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a předpisů souvisejících.

Osobní údaje ČPZP zpracovává také za účelem plnění smluv, oprávněných zájmů ČPZP a dále za účelem informovanosti svých klientů o službách souvisejících s činností ČPZP, a to na základě uděleného souhlasu.

Příjemci osobních údajů zpracovávaných ČPZP jsou subjekty stanovené příslušnými právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění. Spolupráce v případě využití vybraných externích zpracovatelů je realizována v souladu s požadavky Obecného nařízení.

K předávání osobních údajů z ČPZP do třetích zemí nedochází, pokud o předání nepožádá subjekt údajů.

Profilování využívá ČPZP výhradně pro účely poskytování preventivních programů zdravotní péče a k naplňování povinností a kontrole oblasti veřejného zdravotního pojištění s tím, že výsledky profilování slouží výhradně pro účely ČPZP a nejsou sdělovány jiným příjemcům.

Informace o externích zpracovatelích

ČPZP využívá ke zpracování osobních údajů i externí zpracovatele, jimiž jsou zejména advokátní a exekutorské kanceláře, poskytovatelé IT služeb a IT řešení, jazykové agentury, zasílatelské společnosti, reklamní a marketingové agentury, poskytovatelé telekomunikačních služeb.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou v ČPZP uchovávány v případě pojištěnců od iniciace registrace k ČPZP po dobu trvání pojistného vztahu a následně po ukončení pojištění u ČPZP po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy k plnění povinností a činností zdravotní pojišťovny. Ostatní osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování.

Práva subjektu údajů

Jedná se o právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu, právo na výmaz, omezení zpracování, přenositelnost a právo vznést námitku proti zpracování. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu právo souhlas kdykoli odvolat. Veškerá práva se uplatňují u ČPZP – viz kontaktní údaje výše nebo na kterékoliv pobočce ČPZP.

Právo podat stížnost ohledně zpracování osobních údajů je možno realizovat prostřednictvím pověřence ČPZP na e-mailové adrese dpo@cpzp.cz, adrese sídla ČPZP, nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: Pplk. Sochora 17, Praha 7, PSČ 170 00

Osobní údaje jsou v ČPZP zpracovávány v souladu s požadavky Obecného nařízení, zákona o zpracování osobních údajů a předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění. Zároveň byly v ČPZP zavedeny uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytné pro dosažení souladu s Obecným nařízením a dalšími relevantními právními předpisy.