Informace k možnostem testování zaměstnanců

07.04.2021

Informace k možnostem testování zaměstnanců společností sídlících v České republice na přítomnost onemocnění covid-19 prostřednictvím antigenních testů (POC)

I. Hlavní pilíř (testování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění)

Četnost testování: jedenkrát za tři dny

Úhrada: z prostředků veřejného zdravotního pojištění – pro zaměstnavatele zcela zdarma

Upozornění: nelze využít mobilních týmů, je nutné využít některou z výše uvedených variant.

Metodika: https://koronavirus.mzcr.cz/informace-k-moznostem-testovani-zamestnancu-spolecnosti-sidlicich-v-cr-na-pritomnost-onemocneni-covid-19-prostrednictvim-poc-antigennich-testu-hrazenych-z-verejneho-zdravotniho-pojisteni/

II. Doplňkový pilíř (testování je hrazeno z Fondu prevence zdravotní pojišťovny)

Tento Pilíř je pouze doplňkový, v případě, že zaměstnavatel nemůže využít možností Hlavního pilíře.

Název preventivního programu: Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19

Pro koho je příspěvek určen?

Příspěvek z Fondu prevence mohou čerpat jen subjekty, u kterých byla schválena podpora a provádění testů na onemocnění Covid-19 ve smyslu usnesením vlády č. 191 ze dne 24. 2. 2021 a to za své zaměstnance, přičemž za zaměstnance se v tomto případě považují i dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Kompletní seznam povolených právních forem naleznete na společné webové stránce.

Jaká je výše příspěvku?

  • Příspěvek na 1 zaměstnance/pojištěnce vychází z vynaložených/uplatněných nákladů na pořízení samoodběrového testu (za testovací sady pro provedení samotestování na základě výjimky vydané MZ ČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., nebo povolené SÚKL ČR) maximálně však 4 x 60 Kč za kalendářní měsíc (240 Kč včetně DPH).
  • povolený časový interval na jednoho zaměstnance je provedení maximálně 1 test za 7 kalendářních dní

 Kde naleznu podmínky čerpání toho příspěvku?

Podmínky čerpání jsou zveřejněny na společné webové stránce: https://www.samotesty-covid.cz/podminky-cerpani /

Jak o příspěvek požádat?

Pouze elektronicky pomocí elektronického formuláře https://aplikace.samotesty-covid.cz/

Podrobné informace naleznete také v uživatelské příručce, která je zveřejněna na společné webové adrese.

Co je pro žádost o příspěvek potřeba?

  • Registrace zaměstnavatele/OSVČ ve výše uvedené aplikaci
  • Vyplnění elektronického formuláře
  • Daňový doklad za zakoupené testy

Jak a kdy bude příspěvek proplacen?

V české měně, na účet zaměstnavatele nebo OSVČ, který byl uveden při registraci

Jaké testy lze pro samotestování použít a kde je koupit?

Použít lze pouze takové testy, kterým Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. nebo je povolil SÚKL. Jejich seznam a seznam distributorů najdete zde.

Kde lze získat další informace k samotestování a povinnosti testovat zaměstnance?

Všechny informace naleznete na této  společné webové stránce.

Jak probíhá proces registrace a podání žádosti?

K registraci budete potřebovat autorizační kód. Autorizační kódy (AK)  byly zaslány všem oprávněným subjektům, které disponují datovou schránkou, do datových schránek.

OSVČ, které datovou schránkou nedisponují, a zároveň jsou pojištěnci ČPZP, mají několik možností, jak získat autorizační kód:

  1. Zřídí si datovou schránku a požádají o autorizační kód prostřednictvím samotesty-covid.cz
  2. Požádají si o autorizační kód prostřednictvím E-přepážky ČPZP, popř. si registraci do E-přepážky ČPZP zajistí, např. on-line pomocí mobilní aplikace CPZP v Zdraví v mobilu a následně postupují dle toho bodu.
  3. Navštíví pobočku ČPZPa požádají si o autorizační kód tam.
  4. Zašlou potřebné informace (jméno, IČO, RČ, tel. č. a adresu sídla, číslo kartičky EHIC) s žádostí o zaslání AK na administrace.testovani@cpzp.cz.

Kde naleznu seznam nejčastějších otázek?

Nejčastější otázky a odpovědi naleznete na této webové stránce: https://www.samotesty-covid.cz/otazky-a-odpovedi/