Nápověda

Sleva pro studenty

Osoby ve věku 18 do 25 let (včetně), pokud jsou studentem, mohou využít slevu pro studenty. Sleva představuje sazby pro turistickou i pracovní cestu ve výši sazeb pro věkovou kategorii 0-17 let. Na pracovištích ČPZP je možno tuto slevu využít i pro dlouhodobý pobyt.

U osoby, která splňuje věkovou hranici a má statut „student“ je třeba zaškrtnout v části „Údaje o osobách“ pole „Je student“. Zatržením pole prohlašujete, že v případě potřeby pojistitele pojištěná osoba průkazně doloží, že v době začátku pojištění splňovala kategorii studenta. Nebude-li tato skutečnost doložena, pojistitel má právo dle Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění (VPPCP/U 1/18, čl. 11, bod 9) přistoupit ke snížení výplaty pojistného plnění.

Sleva za opakované pojištění

Sleva 5 % je odečtena z celkové výše pojistného vypočteného na osobu, která si v roce 2024 opakovaně on-line uzavře balíček Komplet / Zima nebo Léto. Vztahuje se pro pojištěnce i nepojištěnce ČPZP a je uplatněna na uzavřené druhé a každé další cestovní pojištění. Sleva platí na jednotlivou osobu (rodné číslo) a bude systémem odečtena automaticky. Pro slevu se započítávají jen smlouvy uzavřené v roce 2024.

Sleva pro novorozence

Sleva 100% je odečtena u dětí do 1 roku věku, které je současně pojištěno s minimálně 1 dospělou osobou nad 18 let věku. Sleva je možná pro novorozence - pojištěnce i nepojištěnce ČPZP a lze jí využít při sjednání jakéhokoliv balíčku on-line.