Seznam opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID -19 - stará verze textu

Vážení zástupci poskytovatelů zdravotních služeb.

V souvislosti s vývojem epidemie COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 přijala ČPZP následující  opatření: 
 
- pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb je k dispozici e-mailová adresa  smlouvy@cpzp.cz a standardní telefonní a emailové kontakty. Zde mohou poskytovatelé zdravotních služeb směřovat své dotazy a podněty v souvislosti s onemocněním způsobeným COVID-19.

- přijatá opatření vedoucí k zajištění bezproblémového financování zdravotních služeb jsou dále členěna podle segmentů.

Jednotlivá přijatá opatření platí do odvolání. Seznam přijatých opatření je průběžně aktualizován dle vývoje situace.

Přehled aktuálních přijatých opatření:

 1. Pro označení případů COVID-19 prostřednictvím MKN-10 se vyčleňuje

  1.1.          kód U07.1 – diagnóza potvrzena

  1.2.          kód U69.75 – vykazován při identifikaci pacienta s podezřením COVID-19 laboratorně nepotvrzeno

  1.3.      Kód U 07.2 – diagnóza laboratorně nepotvrzena

  1.4.          Informace ke kódování

 2. Organizační opatření je vydáno v návaznosti na  Mimořádné opatření MZ ČR č.j. MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN ze dne 30.11.2020 vydané k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 a další navazující opatření. 

  Testování prostřednictvím POC antigenních testů dle výše uvedeného Mimořádného opatření bude realizováno v garantované síti antigenních odběrových centrech (dále jen „AOC“) a dále v síti ambulantních poskytovatelů zdravotních služeb.
  POC antigenní testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 musí mít CE IVD certifikaci a současně deklarovanou citlivost nejméně 90 % a specificitu nejméně 97 %. Nákup POC antigenní testy si zajišťují jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb. Poskytovatel pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny archivuje doklady o nákupu testu a doklad o tom, že při testování byla použita testovací sada splňující uvedená kvalitativní kritéria.

  Vyšetření průkazu antigenu SARS-CoV-2 bude realizováno prostřednictvím POC antigenních testů a vykazováno prostřednictvím VZP výkonu:

  • 99948 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V ANTIGENNÍM ODBĚROVÉM CENTRU

  Podrobnosti výkonu: 

  ODBORNOST: 958

  OHODNOCENÍ: 350,72 Kč

  FREKVENCE: 1/den 

  PLATNOST OD: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR

  PLATNOST DO: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR

  PODMÍNKY: výkon určen pro realizaci antigenního testu v antigenním odběrovém centru, k výkonu nevykazuje žádný další zdravotní výkon; ve výkonu jsou zakalkulovány kompletní činnosti zdravotnického pracovníka a veškerý spotřebovaný materiál (test, OOP)

  Ve výkonu je zakalkulována práce zdravotnického pracovníka a veškerý spotřebovaný materiál. Výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, zpracování vzorku, testovací sada - POC antigenní test, vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN

  Síť antigenních odběrových center – AOC – odb. 958

  Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou zařazeni do sítě antigenních odběrových center, provádějí testování prostřednictvím POC antigenních testů v souladu s výše uvedeným Mimořádným opatřením MZ ČR.

  1)    Prioritně tvoří síť AOC stávající poskytovatelé
  •    poskytovatelé zdravotních služeb s již nasmlouvanou odb. 955 – odběrové centrum,
  •    poskytovatelé zdravotních služeb s již nasmlouvanou odb. 957 – odběrové místo.

  Těmto poskytovatelům bude umožněno, tj. bez žádosti o nasmlouvání dalšího pracoviště vykazovat i výkon 99948 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V ANTIGENNÍM ODBĚROVÉM CENTRU.

  Poté, co VZP přidělí poskytovateli IČP pro odbornost 958 a PZS nám přidělené IČP nahlásí, zajistí ČPZP neprodleně nasmlouvání pracoviště odb. 958 – antigenní odběrové centrum a do Přílohy č. 2 bude nasmlouván pouze výkon 99948 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V ANTIGENNÍM ODBĚROVÉM CENTRU

  2) Na tuto síť s ohledem na regionální dostupnost navazuje další síť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, kterým bude na základějejich žádosti nasmlouvána odb. 958 – antigenní odběrové centrum a do Přílohy č. 2 nové odb. 958 nasmlouván pouze výkon 99948 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V ANTIGENNÍM ODBĚROVÉM CENTRU. V rámci žádosti poskytovatel bude deklarovat, že splňuje níže uvedené požadavky pro AOC.

  Podmínky pro samostatné pracoviště odb. 958 – AOC (pro poskytovatele dle bodu b) – viz výše)

  • smluvní poskytovatel zdravotních služeb
  • provozní doba vyhrazená pro provádění POC antigenních testů min. 3 dny v týdnu, min. 4 hodiny denně
  • přítomnost zdravotnického pracovníka realizujícího odběr biologického materiálu
  • AOC zajistí funkční rezervační systém pro objednání pacientů na POC antigenní test
  • poskytovatel má AOC řádně označené a je vytvořen bezpečností koridor pro pacienty přicházejí k odběru a vyšetření
  • AOC má oddělený provoz (prostorově nebo časově) pro provedení odběru a následné sdělení výsledků
  • při odběru vzorku budou dodržena stejná́ bezpečnostní́ opatření jako v případě odběru pro PCR
  • test musí být proveden s co nejmenší časovou ztrátou mezi odběrem biologického materiálu a vlastním testem
  • zajištění skladovacích prostor pro antigenní testy (nutno zajistit dodržení teploty dle doporučení výrobce testů)
  • AOC bude vybaveno PC s připojením k internetu
  • AOC bude napojeno na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a bude naplňovat všechny povinná a jednotná hlášení
  • poskytovatel bude vyvíjet svoji činnost v souladu s algoritmy testování, Mimořádnými opatřeními MZ ČR a  platnou verzí Národní strategie testování nemoci COVID-19

  3)    Garantovaná síť antigenních odběrových center – AOC je k provádění testování POC antigenními testy doplněna o poskytovatele ambulantních zdravotních služeb, a to o:
  -    smluvní poskytovatele primární péče (odb. 001, 002, 014, 603),
  -    smluvní poskytovatele v ambulantních lékařských odbornostech
  -    nesmluvní poskytovatele primární péče (odb. 001, 002, 014, 603),
  -    nesmluvní poskytovatele v ambulantních lékařských odbornostech.
  Tito poskytovatelé musí plnit níže uvedené minimální požadavky:
  -    napojení na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a naplnění všech povinných a jednotných hlášení,
  -    přítomnost zdravotnického pracovníka realizujícího odběr biologického materiálu.

  Vykazování a úhrada výkonu u smluvních poskytovatelů hrazených služeb:

  • výkon 99948 bude hrazen mimo regulační mechanismy výkonově
  • doporučená diagnóza v souvislosti s výše uvedeným výkonem je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci
  • péče je vykazovaná elektronicky, standardně na dokladu typu 01 nebo 05 nebo 06 (kde bude technicky vyplněno IČP a odbornost poskytujícího pracoviště i v poli žádajícího pracoviště).
  • Smluvní poskytovatel primární péče a smluvní poskytovatel v ambulantních lékařských odbornostech zašle žádost o možnost provádět a vykazovat POC antigenní testování dle Mimořádné opatření MZ ČR č.j. MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN ze dne 30. 11. 2020 na emailovou adresu ČPZP smlouvy@cpzp.cz.  Těmto poskytovatelům bude umožněno vykazovat výkon 99948 bez nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy. Pro vykazování výkonu platí podmínky uvedené odrážky v tomto odstavci.

   Vykazování a úhrada výkonu u NESMLUVNÍCH poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb:

  • Nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s žádnou zdravotní pojišťovnou, tedy nebylo mu doposud přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ).
  • Poskytovatel se obrátí s žádostí po přidělení IČZ ze strany VZP ČR.
  • Poskytovateli je umožněno pod přiděleným IČZ a IČP ČPZP vykazovat výkon 99948 realizovaný v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR č.j. MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN ze dne 30. 11. 2020.
  • Poskytovatel vykazuje provedený výkon testování na dokladu 01, nebo 05 dle platné metodiky a datového rozhraní, přičemž na pozici poskytovatele se uvádí přidělené IČP i odbornost. Toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonu 99948. Poskytovatel vykazuje doklady výhradně elektronicky.
  • Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 99948 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.
 3. Organizační opatření je vydáno v návaznosti na Mimořádné opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN ze dne 14. 12. 2020, na Mimořádné opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-11/MIN/KAN ze dne 7. 1. 2021 a na Mimořádné opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-12/MIN/KAN ze dne 28. 1. 2021 vydané k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

  Plošné testování prostřednictvím antigenních testů dle výše uvedených Mimořádných opatření je prováděno u všech osob, které jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění v ČR. Plošné testování prostřednictvím antigenních testů dle výše uvedených Mimořádných opatření bude realizováno v garantované síti antigenních odběrových center (dále jen též „AOC“) a dále v sekundární síti u dalších poskytovatelů zdravotních služeb doplňujících garantovanou síť AOC (viz níže).

  Antigenní testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 musí mít CE IVD certifikaci a současně deklarovanou citlivost nejméně 90 % a specificitu nejméně 97 %. Nákup antigenních testů si zajišťují jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb. Poskytovatel pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny archivuje doklady o nákupu testu a doklad o tom, že při testování byla použita testovací sada splňující uvedená kvalitativní kritéria.

  Vyšetření průkazu antigenu SARS-CoV-2 bude v rámci plošného testování osob vykazováno prostřednictvím VZP výkonu:

   

  • 99949 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ

  Podrobnosti výkonu: 

  ODBORNOST: 999

  OHODNOCENÍ: 350,72 Kč

  FREKVENCE: 1krát za 3 dny

  PLATNOST OD: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR

  PLATNOST DO: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR

  PODMÍNKY: výkon určen pro realizaci plošného antigenního testování fyzických osob v souladu s MO MZČR, k výkonu se nevykazuje žádný další zdravotní výkon. Ve výkonu je zakalkulována práce zdravotnického pracovníka a veškerý spotřebovaný materiál. Výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, zpracování vzorku, testovací sada - antigenní test, vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN.

  Síť antigenních odběrových center – AOC – odb. 958

  Poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou zařazeni do sítě antigenních odběrových center, provádějí testování prostřednictvím antigenních testů v souladu s výše uvedenými Mimořádnými opatřeními MZ ČR.

  • 1) Garantovanou síť antigenních odběrových center – AOC tvoří:
   1. stávající poskytovatelé s nasmlouvanou odborností 955 – odběrové centrum, kterým byla nasmlouvána odbornost 958 – antigenní odběrové centrum,
   2. stávající poskytovatelé s nasmlouvanou odborností 957 – odběrové místo, kterým byla nasmlouvána odbornost 958 – antigenní odběrové centrum,
   3. poskytovatelé zdravotních služeb, kteří požádali o zařazení do sítě poskytovatelů odbornosti 958 – antigenní odběrové centrum a splňují níže uvedené podmínky pro samostatné pracoviště AOC.

   

  Podmínky pro samostatné pracoviště - antigenní odběrové centrum - AOC

  • smluvní poskytovatel zdravotních služeb
  • provozní doba vyhrazená pro provádění antigenních testů v rozsahu:
   • 7 dní v týdnu, min. 10 hodin denně v AOC u poskytovatelů zdravotních služeb – u organizací zřizovaných MZ ČR s nasmlouvanou odb. 955 - odběrové centrum
   • 6 dní v týdnu, min. 6 hodin denně v AOC u ostatních poskytovatelů se současně nasmlouvanou odb. 955 - odběrové centrum
   • 7 dní v týdnu, min. 4 hodiny denně v AOC u poskytovatelů se současně nasmlouvanou odb. 957 - odběrové místo
   • 3 dny v týdnu, min. 4 hodiny denně u nově samostatně nasmlouvaných AOC - odb. 958 - AOC

  Pozn.: výjimka v provozní době může být dále ve výjimečných případech umožněna s ohledem na informace o vytíženosti jednotlivých AOC vycházející z dat rezervačních systémů napojených přímo nebo systémem reportingu z lokálních rezervačních systémů do Centrálního rezervačního systému https://crs.uzis.cz/Antigen. O výjimce v provozní době rozhodne Centrální řídící tým COVID-19 MZ v koordinaci s krajským koordinátorem zdravotní péče, povinností je informovat ČPZP na emailovou adresu  smlouvy@cpzp.cz.

  • přítomnost zdravotnického pracovníka realizujícího odběr biologického materiálu
  • AOC zajistí funkční rezervační systém pro objednání pacientů na antigenní test
  • poskytovatel má AOC řádně označené a je vytvořen bezpečností koridor pro pacienty přicházejí k odběru a vyšetření
  • AOC má oddělený provoz (prostorově nebo časově) pro provedení odběru a následné sdělení výsledků
  • při odběru vzorku budou dodržena stejná bezpečnostní opatření jako v případě odběru pro PCR
  • test musí být proveden s co nejmenší́ časovou ztrátou mezi odběrem biologického materiálu a vlastním testem
  • zajištění skladovacích prostor pro antigenní testy (nutno zajistit dodržení teploty dle doporučení výrobce testů)
  • AOC bude vybaveno PC s připojením k internetu
  • AOC bude napojeno na elektronické nástroje Chytré karantény (žádanky v ISIN) pod správou MZ ČR a bude naplňovat všechny povinná a jednotná hlášení
  • poskytovatel bude vyvíjet svoji činnost v souladu s algoritmy testování, Mimořádnými opatřeními MZ ČR (IZIN) a platnou verzí Národní strategie testování nemoci COVID-19.

   

  • 2) Sekundární síť poskytovatelů zdravotních služeb doplňujících garantovanou síť AOC tvoří všichni smluvní i nesmluvní poskytovatelé zdravotních služeb:
   1. kteří mají zájem podílet se na preventivním plošném testování osob dle výše uvedeného Mimořádného opatření,
   2. kteří jsou napojení na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení,
   3. kteří zajistí testování prostřednictvím antigenního testu zdravotnickým pracovníkem.

   

  Vykazování a úhrada výkonu u SMLUVNÍCH poskytovatelů hrazených služeb:

   

  • Výkon 99949 bude hrazen mimo regulační mechanismy výkonově.
  • Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 99949 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.
  • Výkon je vykazován elektronicky, standardně na dokladu typu 01 (včetně dokladu 01s) nebo 05 nebo 06 (kde bude technicky vyplněno IČP a odbornost poskytujícího pracoviště i v poli žádajícího pracoviště).
  • Výkon 99949 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ bude uhrazen bez nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy.
  • Výkon 99949 bude v případě garantované sítě poskytovatelů s nasmlouvanou odborností 958 - antigenní odběrové centrum vykazován výhradně pod IČP s touto odborností.
  • V případě smluvních poskytovatelů zařazených do sekundární sítě bude výkon 99949 vykazován pod jedním IČP.

  Vykazování a úhrada výkonu u NESMLUVNÍCH poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb:

  1. Nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s žádnou zdravotní pojišťovnou, tedy nebylo mu doposud přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ).
  2. Poskytovatel se obrátí s žádostí po přidělení IČZ a IČP ze strany VZP ČR.
   Poskytovateli je umožněno pod přiděleným IČZ a IČP zdravotní pojišťovně vykazovat výkon 99949 realizovaný v souladu s výše uvedenými Mimořádnými opatřeními MZ ČR.
  3. Poskytovatel vykazuje provedený výkon testování na dokladu 01, 01s nebo 05 dle platné metodiky a datového rozhraní, přičemž na pozici poskytovatele se uvádí přidělené IČP i odbornost 958. Toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonu 99949. Poskytovatel vykazuje doklady výhradně elektronicky.
  4. Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 99949 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.

   

 4. ČPZP nabízí svým smluvním partnerům v odbornosti 001, 002, všech odbornostech ambulantní specializované péče včetně gynekologů, klinických psychologů a logopedů od 1. 7. 2020 nasmlouvání a používání výkonu SZP ČR  09557 – Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem.
  Videokonzultaci iniciuje lékař i pojištěnec, ev. jeho zákonný zástupce a to především v případě potřeby konzultace při změně zdravotního stavu nebo kontroly či léčebné rady v situacích, kdy není nutná nebo možná osobní návštěva v ordinaci. Výkon není určen pro provedení preventivní prohlídky, nenahrazuje telefonickou konzultaci, objednání na vyšetření, oznámení výsledku vyšetření apod. nezbytnou podmínkou využití této formy péče je příslušné technologické vybavení pacienta (PC či jiné) s příslušenstvím pro vedení audio-videokonzultace. Podmínkou úhrady je zápis v dokumentaci s uvedením důvodu této formy konzultace, obsah a výsledek vč. Času spojení. Výkon je omezen místem (pouze ambulantně) frekvencí (1x denně, max. 2x měsíčně), obvyklá doba trvání 15 minut. U praktických lékařů se jedná o výkon mimokapitační, vázaný na registrovanou klientelu, u ambulantních specialistů nelze tento výkon použít na vstupní vyšetření.
 5. S účinností od 22. 10. 2020 ČPZP omezuje do odvolání fyzické revize u PZS.
 6. ČPZP akceptuje preskripci/výdej centrových léků na období delší než 3 měsíce, maximálně však na dobu 6 měsíců. Toto opatření platí u stabilizovaných dlouhodobě zajištěných pacientů v odůvodněných případech, kdy není nutné pacienta častěji kontrolovat a není u něj riziko náhle změny jeho zdravotního stavu. O této skutečnosti bude proveden záznam ve zdravotnické dokumentaci.
 7. V souladu se Strategií očkování proti nemoci covid-19 bude očkování proti onemocnění COVID-19 probíhat v síti smluvních poskytovatelů zdravotních služeb. Pro účely vykazování provedeného očkování proti onemocnění COVID-19 je smluvním poskytovatelům zdravotních služeb umožněno vykazovat VZP výkony dle použité očkovací látky:
  • 99930 - (VZP) - COVID-19 – OČKOVÁNÍ - BIONTECH/PFIZER
  • 99931 - (VZP) - COVID-19 – OČKOVÁNÍ – MODERNA
  • 99932 - (VZP) - COVID-19 – OČKOVÁNÍ – ASTRAZENECA
  • 99933 - (VZP) - COVID-19 – OČKOVÁNÍ - JOHNSON & JOHNSON
  • 99934 - (VZP) - COVID-19 – OČKOVÁNÍ - CUREVAC
  • 99935 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – NOVAVAX

  Pro všechny výše uvedené zdravotní výkony platí následující podmínky:
  ODBORNOST: 999
  OHODNOCENÍ: 209 bodů vč. režie, HB =1,28 Kč, tj.: jednotná úhrada 267, 52 Kč
  FREKVENCE: 1/den, 2/1 rok
  PODMÍNKY: výkony obsahují kompletní činnosti realizované v rámci očkování proti COVID-19, s výkonem se již nevykazuje žádný jiný výkon. Pravidla pro vykazování dalších výkonů spojených s očkováním proti onemocnění COVID-19 jsou stanovena níže.
  VZP-výkony obsahují kompletní činnosti realizované v rámci očkování proti COVID-19, kterými jsou:

  • odběr anamnézy před aplikací očkovací látky, k vyloučení možné kontraindikace očkování,
  • seznámení pacienta s očkováním-důvody, smysl, průběh, případné možné vedlejší reakce,
  • skladování očkovací látky při nutnosti dodržení tzv. chladového řetězce,
  • příprava očkovací látky dle postupu doporučeného výrobcem,
  • vlastní aplikace očkovací látky, desinfekce místa vpichu, po aplikaci přelepení místa vpichu,
  • zapsání očkování do dokumentace s vyznačením data, typu očkovací látky a čísla šarže aplikované látky
  • krátkodobý dozor přibližně 15 min. nad zdravotním stavem pacienta po aplikaci očkování vč. kontroly stavu pacienta (možné okamžité reakce s nutností léčebného zásahu)
  • ve výkonu jsou zakalkulovány materiálové náklady (injekční stříkačka, jehla)
  • administrativa spojená s provedeným očkováním, zadání údajů do ISIN, vystavení certifikátu o provedeném očkování

  V souladu se Strategií očkování proti nemoci covid-19 bude očkování proti onemocnění COVID-19 probíhat v síti smluvních poskytovatelů zdravotních služeb.

  A. Síť poskytovatelů realizujících očkování proti onemocnění COVID-19

  Očkování proti onemocnění COVID-19 bude prováděno v síti očkovacích míst poskytovatelů zdravotních služeb, a to:

  1) očkovacím místem - odb. 961 – vakcinační centrum COVID-19 I. typu

  2) očkovacím místem - odb. 962 – vakcinační centrum COVID-19 II. typu

  3) smluvními poskytovateli v odbornostech všeobecný praktický lékař (odb. 001) a praktický lékař pro děti a dorost (odb. 002)

  4) poskytovateli lůžkové péče

  5) nesmluvními poskytovateli zdravotních služeb splňujícími pravidla tohoto Organizačního opatření, z důvodu zvýšení dostupnosti očkování proti onemocnění COVID-19.

  6) Vojenským zdravotním ústavem Praha a Fakultou vojenského zdravotnictví

  ad 1) Očkovací místo - odb. 961 – vakcinační centrum COVID-19 I. typu

  • minimální provozní doba pracoviště: 12 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • smluvní poskytovatel zdravotních služeb, který požádá o nasmlouvání odbornosti 961 ČPZP s přiděleným IČP od VZP ČR:
   • poskytovatelé akutní lůžkové péče zařazení do sítě urgentních příjmů I. a II. typu
   • poskytovatelé lůžkové péče nezařazení do sítě urgentních příjmů I. a II. typu
   • zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav
   • poskytovatelé ambulantní péče v lékařských odbornostech, kteří budou očkování provádět ve výše uvedené minimální provozní době, a to nad rámec své běžné ordinační doby
   • v rámci jednoho místa poskytování (adresy) bude poskytovateli nasmlouváno pouze jedno pracoviště (IČP) odbornosti 961, pod kterým bude poskytovatel vykazovat veškeré provedené výkony očkování proti onemocnění COVID-19
   • V případě zřízení vakcinačního centra na jiné adrese, než je adresa poskytovatele zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, doloží poskytovatel rozšíření oprávnění k poskytování zdravotních služeb o nové místo poskytování nebo získání povolení uděleného krajským úřadem pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (§ 11a zákona č. 372/2011 Sb.)
   • Poskytovateli je umožněno zřídit mobilní očkovací tým vakcinačního centra I. typu, který bude zajišťovat očkování mimo prostory vakcinačního centra zejména u pojištěnců poskytovatelů pobytových sociálních služeb
   • Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZČR)
   • Poskytovatel používá centrální rezervační systém
   • poskytovateli do přílohy č. 2 odb. 961 budou nasmlouvány výkony 99930, 99931, 99932, 99933, 99934, 99935 (případně dále automaticky doplněny další výkony dle dostupných typů očkovacích látek), a v případě zajištění mobilního očkovacího týmu vakcinačního centra bude nasmlouván kód č. 10 - přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě. 

  ad 2) Očkovací místo - odb. 962 – vakcinační centrum COVID-19 II. Typu

   • Minimální provozní doba: 8 hodin denně, 5 dní v týdnu
   • Smluvní poskytovatel zdravotních služeb, který požádá o nasmlouvání odbornosti 962 ČPZP s přiděleným IČP od VZP ČR:
   • poskytovatelé lůžkové péče zařazení do sítě urgentních příjmů I. a II. typu
   • Poskytovatelé akutní lůžkové péče nezařazení do sítě urgentních příjmů I. a II. typu
   • zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav
   • poskytovatelé ambulantní péče v lékařských odbornostech, kteří budou očkování provádět ve výše uvedené minimální provozní době, a to nad rámec své běžné ordinační doby
   • V rámci jednoho místa poskytování (adresy) bude poskytovateli nasmlouváno pouze jedno pracoviště (IČP) odbornosti 962, pod kterým bude poskytovatel vykazovat veškeré provedené výkony očkování proti onemocnění COVID-19
   • V případě zřízení vakcinačního centra na jiné adrese, než je adresa poskytovatele zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, doloží poskytovatel rozšíření oprávnění k poskytování zdravotních služeb o nové místo poskytování nebo získání povolení uděleného krajským úřadem pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (§ 11a zákona č. 372/2011 Sb.)
   • Poskytovateli je umožněno zřídit mobilní očkovací tým vakcinačního centra II. typu, který bude zajišťovat očkování mimo prostory vakcinačního centra zejména u pojištěnců poskytovatelů pobytových sociálních služeb
   • Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZČR)
   • Poskytovatel používá centrální rezervační systém
   • Poskytovateli do přílohy č. 2 odb. 962 budou nasmlouvány výkony 99930, 99931, 99932, 99933, 99934, 99935 (případně dále automaticky doplněny další výkony dle dostupných typů očkovacích látek) a v případě zajištění mobilního očkovacího týmu vakcinačního centra bude nasmlouván kód č. 10 - přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě.


  ad 3) Poskytovatelé v odb. 001 – všeobecný praktický lékař a odb. 002 – praktický lékař pro děti a dorost

  • Poskytovatelé provádí očkování v rámci standardní ordinační doby
  • Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZČR)
  • Poskytovateli budou výkony očkování 99930, 99931, 99932, 99933, 99934, 99935 (případně další výkony dle dostupných typů očkovacích látek) uhrazeny bez nasmlouvání do přílohy č. 2 smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
  • V případě očkování pojištěnce ve vlastním sociálním prostředí je poskytovateli umožněno vykazovat výkony návštěvy praktického lékaře u pacienta a dále výkon č. 10 - přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě


  ad. 4) Smluvní poskytovatelé následné a dlouhodobé lůžkové péče

  • Smluvní poskytovatelé lůžkové péče, kteří nezřídili očkovací místo - odb. 961 – vakcinační centrum COVID-19 I. typu nebo očkovací místo - odb. 962 – vakcinační centrum COVID-19 II. typu, ale byl jim dodán v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR a Metodickým pokynem pro očkovací kampaň Ministerstva zdravotnictví léčivý přípravek obsahující očkovací látku proti onemocnění COVID-19

  • Poskytovatelé provádí očkování proti onemocnění COVID-19 u svých hospitalizovaných pacientů, které má v péči a svých zaměstnanců

  • Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZČR)

  • Poskytovateli budou výkony očkování 99930, 99931, 99932, 99933, 99934, 99935 (případně další výkony dle dostupných typů očkovacích látek) uhrazeny bez nasmlouvání do přílohy č. 2 smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

  ad 5) Nesmluvní poskytovatelé zdravotních služeb v lékařských odbornostech

  • Poskytovatelé jsou držiteli oprávnění k poskytování zdravotních služeb v lékařských odbornostech
  • Disponují zdravotnickými pracovníky provádějícími očkování proti onemocnění COVID-19 
  • Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZ ČR)
  • Poskytovatel používá centrální rezervační systém
  • Poskytovateli je umožněno zřídit mobilní očkovací tým, který bude zajišťovat očkování mimo prostory vakcinačního centra zejména u pojištěnců poskytovatelů pobytových sociálních služeb
  • Poskytovateli bude přiřazena odbornost 961 - vakcinační centrum COVID-19 I. typu nebo 962 - vakcinační centrum COVID-19 II. typu dle doložených podkladů

  Ad 6) Vojenský zdravotní ústav Praha a Fakultou vojenského zdravotnictví

  • Poskytovatel provádí očkování příslušníků a zaměstnanců rezortu Ministerstva obrany a byl mu dodán v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR a Metodickým pokynem pro očkovací kampaň Ministerstva zdravotnictví léčivý přípravek obsahující očkovací látku proti onemocnění COVID-19
  • Disponují zdravotnickými pracovníky provádějícími očkování proti onemocnění COVID-19
  • Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZ ČR)  B. Vykazování a úhrada očkování proti onemocnění COVID-19

  1. Úhrada výkonů očkování – platí očkovací místa – smluvní poskytovatele zdravotních služeb provádějící očkování
  • výkony jsou vykazovány dle typu použité očkovací látky
  • výkony budou hrazeny mimo regulační mechanismy výkonově ve výši 267,52 Kč za uznaný výkon očkování
  • doporučená diagnóza pro vykazování výkonů je Z25.8 – Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým virovým nemocem
  • vykazování elektronicky dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů, standardně na dokladu typu 01 nebo 05, ev. 06;
  • v případě provádění očkování u smluvních poskytovatelů se zřízeným vakcinačním centrem (nově zavedené odb. 961 a odb. 962) budou výkony vykazovány výhradně pod IČP s touto odborností
  • v případě provádění očkování u smluvních poskytovatelů odb. všeobecný praktický lékař (odb. 001) a odb. praktický lékař pro děti a dorost (odb. 002) budou výkony vykazovány výhradně pod IČP s odb. 001/002.
  • v případě smluvních poskytovatelů lůžkové péče budou výkony vykazovány pod odborností IČP, v rámci kterého bylo očkování provedeno
  • pokud poskytovatel zdravotních služeb prokazatelně realizoval očkování proti onemocnění COVID-19 ještě v roce 2020, výkon očkování 99930 vykáže pod stávajícím IČP, v rámci kterého bylo očkování provedeno. 
  1. Úhrada výkonů očkování – platí pro očkovací místa – nesmluvní poskytovatele zdravotních služeb provádějící očkování

   • nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s ČPZP, tedy nebylo mu doposud přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ a IČP od VZP ČR)
   • poskytovatel se obrátí na ČPZP s žádostí s přiděleným identifikačním číslem zařízení (IČZ a IČP); žádost zašle na emailovou adresu VZP ČR smlouvy@cpzp.cz s tím, že do předmětu emailu nesmluvní očkovací centrum, IČZ, název firmy. Součástí e-mailové žádosti je kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb, personální zabezpečení, rozsah provozní doby
   • poskytovateli je umožněno pod přiděleným IČZ a IČP zdravotní pojišťovně vykazovat výkony očkování 99930, 99931, 99932, 99933, 99934, 99935 dle typu použité očkovací látky, případně výkon dopravy č. 10 v případě výjezdu mobilního očkovacího týmu
   • výkony očkování budou hrazeny výkonově ve výši 267,52 Kč za uznaný výkon očkování
   • doporučená diagnóza pro vykazování výkonů je Z25.8 – Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým virovým nemocem
   • vykazování elektronicky dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů, standardně na dokladu typu 01 nebo 05.
  2. Paušální denní úhrada očkovacích míst - vakcinačních center – smluvní poskytovatelé zdravotních služeb
  • paušální denní platba za provoz velkokapacitního očkovacího místa - vakcinačního centra I. typu (odb. 961) ve výši 12 000,- Kč násobená koeficientem počtu pojištěnců ČPZP v daném okrese za podmínky:

   • dodržení minimální provozní doby: 12 hodin denně, 7 dní v týdnu
   • provedení minimálního počtu 90 tisíc výkonů očkování krát koeficient počtu pojištěnců v daném okrese (viz příloha č. 1 tohoto organizačního opatření) za období od 22. 12. 2020 do 30. 6. 2021 
  • paušální denní platba za provoz očkovacího místa - vakcinačního centra I. typu (odb. 961) ve výši 6 000,- Kč násobený koeficientem počtu pojištěnců ČPZP v daném okrese za podmínky:
  • dodržení minimální provozní doby: 12 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • provedení minimálního počtu 45 tisíc výkonů očkování krát koeficient počtu pojištěnců v daném okrese (viz příloha č. 1 tohoto organizačního opatření) za období od 22. 12. 2020 do 30. 6. 2021 
  • paušální denní platba za provoz očkovacího místa - vakcinačního centra II. typu (odb. 962) ve výši 4 000,- Kč násobený koeficientem počtu pojištěnců ČPZP v daném okrese za podmínky:
  • dodržení minimální provozní doby: 8 hodin denně, 5 dní v týdnu
  • provedení minimálního počtu 30 tisíc výkonů očkování krát koeficient počtu pojištěnců ČPZP v daném okrese (viz Příloha č. 1 níže) za období  od 22. 12. 2020 do 30. 6. 2021.

   

4. Mobilní očkovací tým (OČT)

 • v případě výjezdu mobilního očkovacího tým (OČT), který bude zajišťovat očkování mimo prostory očkovacího místa, je umožněno vykazovat kód dopravy 10, a to 1x za den na jedno místo poskytování (na prvního očkovaného pojištence v místě poskytování – výkon dopravy 10 vykáže té zdravotní pojišťovně, jejíž pojištěnec bude v konkrétní den očkován jako první) dle pravidel Metodiky pro pořizování a předávání dokladů
 • výkon č. 10 je hrazen s hodnotou bodu ve výši 1,00 Kč
 • vlastní očkování je vykázáno výkony 99930, 99931, 99932, 99933, 99934 99934, 99935 (případně další výkony dle dostupných typů očkovacích látek).

Příloha č. 1: Koeficient poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném okrese (analogie přílohy č. 9 vyhlášky č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrada hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021. Tabulka v PDF.

 

8. Organizační opatření je vydáno v návaznosti na Mimořádné opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 1. 3. 2021 vydané k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2.

I. Podmínky zajištění testování ve firmách prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb a úhrady z veřejného zdravotního pojištění (základní fond zdravotního pojištění)

Testování antigenními testy je umožněno a hrazeno v těchto variantách a za těchto podmínek:

 1. Závodní lékař – poskytovatel pracovně-lékařských služeb (testování v prostorách firmy)

Antigenní testování ve firmě je umožněno provádět prostřednictvím firemního závodního lékaře – poskytovatele pracovně-lékařských služeb (držitele oprávnění k poskytování zdravotních služeb).

 • Úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ,
 • Závodní lékař bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

Závodní lékař provede testování v jedné z níže uvedených variant:

 • poskytovatel již má uzavřenu smlouvu v odb. 001 – všeobecné praktické lékařství nebo v odb. 401 - pracovní lékařství,
 • poskytovatel nemá se zdravotními pojišťovnami uzavřenu žádnou smlouvu – postup pro nesmluvní poskytovatele je uveden níže v části II.
 1. Smlouva s externím poskytovatelem zdravotních služeb (testování v prostorách firmy)

Smluvní externí poskytovatel zdravotních služeb zajistí pro zaměstnavatele testování zaměstnanců přímo v provozovně firmy.

 • Úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ,
 • Poskytovatel bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.
 1. Testování mimo prostory firmy ve státem a zdravotními pojišťovnami garantované síti odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center

Zaměstnavateli je umožněno odeslat své zaměstnance na testování do sítě stávajících odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center. Aktuální seznam poskytovatelů provádějících testování je uveden na stránkách MZ ČR.

 • Úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ.
 • Poskytovatel bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.
 1. Testování mimo prostory firmy v ordinaci dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování

Zaměstnavateli je umožněno odeslat své zaměstnance k testování do ordinací dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování v tzv. sekundární síti poskytovatelů zdravotních služeb, kteří antigenní testování provádí ve svých ordinacích – praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, zubní lékaři, a další poskytovatelé provádějící testování.

 • Úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ.
 • Poskytovatel bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

II. Vykazování a úhrada antigenních testů

 1. Antigenní testy:

Antigenní testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 musí mít CE IVD certifikaci a současně deklarovanou citlivost nejméně 90 % a specificitu nejméně 97 %. Nákup antigenních testů si zajišťují jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb. Odběr biologického materiálu musí být provádět zdravotnickým pracovníkem.

Poskytovatel pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny archivuje doklady o nákupu testu a doklad o tom, že při testování byla použita testovací sada splňující uvedená kvalitativní kritéria.

 1. Zdravotní výkon pro antigenní testování:

Vyšetření průkazu antigenu SARS-CoV-2 bude v rámci antigenního testování zaměstnanců vykazováno prostřednictvím VZP výkonu:

 • 99949 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ

Podrobnosti výkonu:

ODBORNOST: 999

OHODNOCENÍ: 350,72 Kč

FREKVENCE: 1krát za 3 dny

PLATNOST OD: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR

PLATNOST DO: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR

PODMÍNKY: výkon určen pro realizaci antigenního testování fyzických osob v souladu s MO MZČR, k výkonu se nevykazuje žádný další zdravotní výkon; ve výkonu jsou zakalkulovány kompletní činnosti zdravotnického pracovníka a veškerý spotřebovaný materiál (test, OOP). Výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, zpracování vzorku, testovací sada - antigenní test, vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN.

 

 1. Vykazování a úhrada výkonu u SMLUVNÍCH poskytovatelů hrazených služeb
 • Výkon 99949 bude hrazen mimo regulační mechanismy výkonově.
 • Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 99949 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.
 • Výkon je vykazován elektronicky, standardně na dokladu typu 01 (včetně dokladu 01s) nebo 05 nebo 06 (kde bude technicky vyplněno IČP a odbornost poskytujícího pracoviště i v poli žádajícího pracoviště).
 • Výkon 99949 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ bude uhrazen bez nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy.
 • Výkon 99949 bude v případě garantované sítě poskytovatelů s nasmlouvanou odborností 958 - antigenní odběrové centrum vykazován výhradně pod IČP s touto odborností.
 • V případě smluvních poskytovatelů zařazených do sekundární sítě bude výkon 99949 vykazován pod jedním IČP.

 

 1. Vykazování a úhrada výkonu u NESMLUVNÍCH poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb
 • Nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s žádnou zdravotní pojišťovnou, tedy nebylo mu doposud přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ).
 • Poskytovatel se obrátí s přiděleným identifikačním číslem zařízení (IČZ, IČP) z VZP ČR: žádost zašle na emailovou adresu smlouvy@cpzp.cz s tím, že do předmětu emailu uvede vždy své IČO, název firmy, včetně přiděleného IČZ a IČP od VZP ČR.
 • Poskytovateli je umožněno pod přiděleným IČZ a IČP zdravotní pojišťovně vykazovat výkon 99949 realizovaný v souladu výše uvedenými Mimořádnými opatřeními MZ ČR.
 • Poskytovatel vykazuje provedený výkon testování na dokladu 01, 01s nebo 05 dle platné metodiky a datového rozhraní, přičemž na pozici poskytovatele se uvádí přidělené IČP i odbornost 958. Toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonu 99949. Poskytovatel vykazuje doklady výhradně elektronicky.
 • Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 99949 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.

I. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele primární péče

Preskripce

 1. Elektronická preskripce – ČPZP umožňuje realizaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků i na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem. Podmínkou je řádný záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta (informace o způsobu konzultace tj. telefonát, email, videokonference apod.).
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 do odvolání.
 2. ČPZP umožňuje preskripci PZT (např. inkontinenční vložky, diagnostické proužky pro diabetiky apod.), na základě telefonické/elektronické konzultace pacienta s lékařem a následně vystavení poukazu na zdravotnickou pomůcku.
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 do odvolání.
 3. ČPZP akceptuje předání poukazu mezi předepisujícím lékařem a lékárnou/výdejnou nebo mezi předepisujícím lékařem a pacientem v elektronické podobě (sken, fotografie).
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 do odvolání.
 4. Poukaz může předpisující lékař předat v případě, že elektronické předání poukazu není možné, rovněž jiným bezkontaktním způsobem (např. poštou).
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 do odvolání.
 5. U poukazů, které podléhají schválení revizním lékařem, je postup stejný, ale předepisující lékař vypisuje a skenuje/fotí poukaz až poté, co obdrží schvalovací protokol.
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 do odvolání.
 6. POC antigenní testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 musí mít CE IVD certifikaci a současně deklarovanou citlivost nejméně 90 % a specificitu nejméně 97 %. Nákup POC antigenní testy si zajišťují jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb. Poskytovatel pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny archivuje doklady o nákupu testu a doklad o tom, že při testování byla použita testovací sada splňující uvedená kvalitativní kritéria.

  Pro účely vykazování POC antigenního testování u symptomatických pacientů v ordinacích všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost je poskytovatelům zdravotních služeb umožněno vykazovat níže uvedený nový VZP výkon.

  • 01306 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 - DIAGNOSTIKA U SYMPTOMATICKÝCH PACIENTŮ

  ODBORNOST: 001, 002

  OHODNOCENÍ: 350,72

  ČASOVÁ DOTACE: 25 min

  FREKVENCE: 1krát za 5 dní

  PODMÍNKY: VZP-výkon 01306 obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, zpracování vzorku, testovací sada – antigenní test, vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN. Nezbytnou podmínkou v rámci vykazování výkonu je zápis do zdravotnické dokumentace.

  Vykazování a úhrada výkonu:

   

  • Výkon 01306 bude hrazen výkonovým způsobem.
  • Diagnóza pro vykazování výkonu 01306 je U69.75 – Podezření na COVID-19.
  • Výkon 01306 bude uhrazen bez nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy výhradně u poskytovatelů v odbornosti 001 (všeobecný praktický lékař) nebo odbornosti 002 (praktický lékař pro děti a dorost).

Praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost

 1. V případě uzavření praxe registrujícího PL, PLDD může indikovat laboratorní vyšetření COVID-19 kterýkoli dostupný PL, PLDD, k výkonu 01543 pak navíc vykazuje cílené vyšetření (jeden z kódů 01023, 02023, 02033).
 2. ČPZP umožňuje distanční indikaci domácí ošetřovatelské péče u chronických pacientů, v případech pokračující ošetřovatelské péče. Indikující lékař na základě distanční komunikace s pacientem, jeho rodinou a pracovníkem poskytujícím domácí péči telefonicky potvrdí smluvnímu poskytovateli domácí zdravotní péče cíl a rozsah ošetřovatelské péče ve vlastním sociálním prostředí. Podmínky:

  3.1. Zajištění předání originálu Poukazu na poskytování domácí zdravotní péče (tiskopis-06dp),

  3.2. Provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci.

  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 do odvolání.
 3. Indikace pro odběr vzorků v souvislosti COVID-19 je popsána v opatření pro laboratoře.
 4. Pro PLDD u preventivních prohlídek s kódem výkonu 02022 ČPZP akceptuje posunutí věkové hranice z 6 let na 6 let a 6 měsíců. Celkem do 6,5 let dítěte. V případech nahlášeného zástupu může smluvní neregistrující PLDD vykázat preventivní prohlídku u neregistrova-ných pojištěnců na dokladu 01.
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 do odvolání.
 5. ČPZP umožňuje svým smluvním partnerům od 1. 8. 2020 vykazování VZP výkonu 01300 – Distanční konzultace zdravotního stavu praktickým lékařem pro lékaře odbornosti 001 a 002 a to u pojištěnců registrovaných u daného poskytovatele. Výkon je určen k poskytování zdravotních služeb pojištěncům, kteří se nemohou fyzicky dostavit do ordinace z důvodu respiračního infektu bez alarmujících příznaků, kdy z epidemiologických důvodů není vhodná návštěva u lékaře nebo z důvodu nařízené izolace nebo karantény, nebo z jiných objektivních důvodů. Konzultaci je možné provést telefonicky, její součástí může být preskripce, vše musí být zdokumentováno ve zdravotnické dokumentaci. Pravidla: v případě realizované pouhé preskripce se výkon nevykazuje. Výkon nenahrazuje telefonickou konzultaci ošetřujícího lékaře pacientem (09513) a jeho obsahem není objednání na vyšetření či oznámení výsledku provedeného předchozího vyšetření. Nelze jej vykázat s výkonem 09513 a 01543. K výkonu nelze vykázat ZUM či ZULP.

Stomatologové

 1. ČPZP u poskytovatelů primární péče, konkrétně u poskytovatelů stomatologické péče umožní vykazovat s účinností od 1. 3. 2020 výkon 00944 – signální výkon epizody péče / kontaktu i v případě elektronické konzultace lékaře s pacientem. O konzultaci bude proveden záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta a to i u pacientů ve věku do 18 let, tj. u všech pacientů.
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 12. 10. 2020 do odvolání.
 2. Poskytovateli bude v případě poskytnutí akutní zdravotní služby pojištěnci ČPZP s prokázanou diagnózou COVID-19 (U 07.1 – která bude vykázána na pozici vedlejší diagnózy) uhrazena bonifikační platba na daného pojištěnce ve výši 3 000 Kč. Tato bonifikace se netýká preventivní péče.

Gynekologové

 1. ČPZP u poskytovatelů segmentu gynekologie umožní vykazování výkonu 01543 (VZP) Epizoda péče / kontakt v souvislosti s klinickým  vyšetřením nebo  výkony č. 63050, 63053 a 63055 bez omezení věku.
  Opatření se obnovuje od 1.1.2021 do odvolání.
 2. ČPZP bude hradit výkon 09513 telefonická konzultace ošetřujícího lékaře s pacientem (včetně pacientů do 18 let) u poskytovatelů ambulantní specializované péče a v ambulancích smluvních lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb, navýšeným počtem bodů 152 a hodnotou bodu 1,- Kč v době od 12. 10. 2020 do odvolání. Tento postup má zajistit přiměřenou úhradu vyšší náročnosti telefonických konzultací v době epidemie.

II. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele ambulantní specializované péče

 1. ČPZP u poskytovatelů ambulantní specializované péče a rehabilitace na základě individuální žádosti nesníží předběžnou měsíční úhradu a fakturace bude garantována ve výši 1/12 limitu předběžné měsíční úhrady pouze za podmínky, že PZS projeví zájem o tuto nabídku sdělením ČPZP na e-mail smlouvy@cpzp.cz.
 2. Elektronická preskripce – ČPZP umožňuje realizaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků i na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem. Podmínkou je řádný záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta (informace o způsobu konzultace tj. telefonát, email, videokonference apod.).
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 do odvolání.
 3. ČPZP umožňuje preskripci PZT (např. inkontinenční vložky, diagnostické proužky pro diabetiky apod.), na základě telefonické/elektronické konzultace pacienta s lékařem a následně vystavení poukazu na zdravotnickou pomůcku.
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 do odvolání.
 4. ČPZP akceptuje předání poukazu mezi předepisujícím lékařem a lékárnou/výdejnou nebo mezi předepisujícím lékařem a pacientem v elektronické podobě (sken, fotografie).
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 do odvolání.
 5. Poukaz může předpisující lékař předat v případě, že elektronické předání poukazu není možné, rovněž jiným bezkontaktním způsobem (např. poštou).
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 do odvolání.
 6. U poukazů, které podléhají schválení revizním lékařem, je postup stejný, ale předepisující lékař vypisuje a skenuje/fotí poukaz až poté, co obdrží schvalovací protokol.
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 do odvolání.
 7. Indikace pro odběr vzorků v souvislosti COVID-19 je popsána v opatření pro laboratoře.
 8. ČPZP umožní u poskytovatelů ambulantních specializovaných služeb v odbornosti psychiatrie, dětská psychiatrie, klinická psychologie od 5. 10. 2020 použít a vykazovat pro distanční konzultaci zdravotní výkon s kódem 35050 v počtu až 3x /1den (stávající OF dle SZV je 2/1 den).
 9. ČPZP umožní u poskytovatelů ambulantních specializovaných služeb v odbornosti adiktologie vykazovat výkon 38023 od 5. 10. 2020 do odvolání i v případě distanční, telefonické konzultace adiktologa s pacientem.
 10. ČPZP bude hradit výkon 09513 telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem u poskytovatelů ambulantní specializované péče, ambulantních psychologů, ambulantních logopedů, adiktologům a psychiatrických sester, navýšeným počtem bodů 152 a hodnotou bodu 1,- Kč v době od 12. 10. 2020 do odvolání. Tento postup má zajistit přiměřenou úhradu vyšší náročnosti telefonických konzultací v době epidemie.

III. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele laboratorní péče

I. Indikace odběru a testování

Algoritmus indikace a realizace odběrů a testování na onemocnění COVID-19 se řídí zejména:

Molekulárně diagnostický test – přímý průkaz SARS-CoV-2 metodou RT-PCR může dle aktuálně platných pravidel indikovat:

1) Všeobecný praktický lékař;

2) Praktický lékař pro děti a dorost;

3) Ošetřující lékař akutní lůžkové péče;

4) Ambulantní lékař vybraných odborností;

5) Krajská hygienická stanice;

6) Pracoviště odbornosti 958 – Antigenní odběrové centrum (AOC).

Pokud je indikujícím epidemiolog krajské hygienické stanice (KHS), uvede vykazující a provádějící poskytovatel na dokladu 06 jako IČP žadatele IČ konkrétní KHS, tj. do atributu EICZ – Identifikační číslo pracoviště (IČP) ošetřujícího lékaře (žadatele) se uvede IČ konkrétní KHS. Současně se jako odbornost pracoviště žadatele (atribut EODZ) uvede odb. 999.

Ve všech ostatních případech je uváděno IČP indikujícího poskytovatele dle standardního postupu uvedeného v Metodice pro pořizování a předávání dokladů. Pracoviště odbornosti 958 může indikovat PCR vyšetření pouze v případě nutné konfirmace pozitivního AG testu pomocí vyšetření PCR.

II. Odběr vzorků

Pravidla pro odběr vzorků vychází zejména z Národní strategie testování nemoci COVID-19, Ministerstvem zdravotnictví ČR, ICŘT a Národní radou vlády pro zdravotní rizika vydaným dokumentem „Státem a zdravotními pojišťovnami garantovaná síť odběrových center a laboratoří.

 1. Garantovaná páteřní síť odběrových center – odb. 955

a) Definice sítě

  • fakultní nemocnice, nemocnice se statutem urgentního příjmu, ÚVN - Vojenská fakultní nemocnice Praha, zdravotní ústavy zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, v krajích bez fakultní nemocnice je do páteřní sítě odběrových center zařazen poskytovatel se statutem urgentního příjmu Ia či Ib dle Memoranda MZ a ZP
  • provozní doba 7 dní v týdnu, 8 hodin denně při stupni pohotovosti 0-I a provozní doba 7 dní v týdnu, 12 hodin denně při stupni pohotovosti II-III
  • s ohledem na regionální dostupnost může poskytovatel zřídit další detašované odběrové centrum (odb. 955), ev. odběrové místo (odb. 957) na jiné adrese po odsouhlasení ČPZP - v tomto případě je nezbytné rozšíření oprávnění k poskytování zdravotních služeb o nové místo poskytování nebo získání povolení uděleného krajským úřadem pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (§ 11a zákona č. 372/2011 Sb.)
  • další provozně technické podmínky jsou stanoveny v dokumentu „Státem a zdravotními pojišťovnami garantovaná síť odběrových center a laboratoří"

b) Smluvní podmínky:

 • každé stacionární odběrové centrum bude nasmlouváno na samostatném IČP odb. 955; pro každé místo poskytování (adresu) bude vytvořeno samostatné IČP
 • odběr vzorku je vykazován výkonem 09115 - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ, na základě indikace a dle platného algoritmu MZ ČR
 • s odběrem vzorku je vykazována diagnóza U69.75 nebo U07.1 (postupuje se dle Pokynu ke kódování onemocnění COVID-19 - https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8379)
 • současně nasmlouvány výkony 09119 - ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET a 09117 - ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DÍTĚTĚ DO 10 LET pro případné odběry dle platného algoritmu MZ ČR
 • na Příloze č. 2 pro dané IČP odb. 955 budou nasmlouvány pouze výkony 09115, 09119 a 09117 a výkon dopravy 10 (pro potřeby mobilního odběrového týmu)

c) Úhradové podmínky pro datum provedení výkonu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021:

 • péče je vykazovaná standardně na dokladu typu 06
 • výkon 09115 je hrazen s hodnotou bodu ve výši 1,06 Kč a zároveň bude u tohoto výkonu navýšena úhrada o 100 Kč dle § 18 odst. 2) vyhlášky č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021 (dále jen „úhradová vyhláška“)
 • výkony 09119 a 09117 jsou hrazeny s hodnotou bodu ve výši 1,06 Kč
 • výkon dopravy zdravotnického pracovníka v návštěvní službě č. 10 vykazovaný v rámci činnosti mobilního odběrového týmu je hrazen s hodnotou bodu ve výši 1,00 Kč
 • poskytovateli, který v roce 2021 bude provozovat Odběrové centrum (odb. 955) pro testování na onemocnění COVID-19, kterým se rozumí vyčlenění kapacit, místa a zaměstnanců výhradně pro provádění odběru biologického materiálu k testování na onemocnění COVID-19, se za každý kalendářní den provozu tohoto centra, v němž provedl, vykázal a byl mu zdravotní pojišťovnou uznán u pacientů alespoň jeden výkon č. 09115 s diagnózou U07.1 nebo U69.75, bude uhrazena paušální úhrada ve výši 8 000 Kč násobená koeficientem počtu pojištěnců „K“ v daném kraji (viz příloha č. 2, část A) bod 3 úhradové vyhlášky, kde „K“ nabývá hodnoty od 0 do 1 odpovídající poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném kraji, v němž je provozováno odběrové centrum). V případě, že poskytovatel provozoval více Odběrových center (odb. 955) (různé adresy poskytování zdravotních služeb), bude mu navýšena úhrada za každé Odběrové centrum (odb. 955). Toto navýšení úhrady se nezapočítává do výše úhrady stanovené podle příloh č. 1 až 8 úhradové vyhlášky. Poskytovatelům bude zaslán úhradový dodatek ke smlouvě.
 1. Garantovaná regionální síť odběrových center – odb. 955

a) Definice sítě

  • držitel statutu urgentního příjmu dle Memoranda MZ a ZP
  • provozní doba 5 dní v týdnu, min 8 hodin denně v případě stupně pohotovosti 0-I a 7 dní v týdnu, min. 8 hod denně v případě stupně pohotovosti II-III
  • s ohledem na regionální dostupnost může poskytovatel zřídit další detašované odběrové centrum (odb. 955), ev. odběrové místo (odb. 957) na jiné adrese po odsouhlasení ČPZP - v tomto případě je nezbytné rozšíření oprávnění k poskytování zdravotních služeb o nové místo poskytování nebo získání povolení uděleného krajským úřadem pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (§ 11a zákona č. 372/2011 Sb.)
  • další provozně technické podmínky jsou stanoveny v dokumentu „Státem a zdravotními pojišťovnami garantovaná síť odběrových center a laboratoří"

b) Smluvní podmínky:

 • každé stacionární odběrové centrum bude nasmlouváno na samostatném IČP odb. 955; pro každé místo poskytování (adresu) bude vytvořeno samostatné IČP
 • odběr vzorku je vykazován výkonem 09115 - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ, na základě indikace a dle platného algoritmu MZ ČR
 • s odběrem vzorku je vykazována diagnóza U69.75 nebo U07.1 (postupuje se dle Pokynu ke kódování onemocnění COVID-19 - https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8379)
 • současně nasmlouvány výkony 09119 - ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DOSPĚLÉHO NEBO DÍTĚTE NAD 10 LET a 09117 - ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY U DÍTĚTĚ DO 10 LET pro případné odběry dle platného algoritmu MZ ČR
 • na Příloze č. 2 pro dané IČP odb. 955 budou nasmlouvány pouze výkony 09115, 09119 a 09117 a výkon dopravy 10 (pro potřeby mobilního odběrového týmu)

c) Úhradové podmínky pro datum provedení výkonu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021:

 • péče je vykazovaná standardně na dokladu typu 06
 • výkon 09115 je hrazen s hodnotou bodu ve výši 1,06 Kč a zároveň bude u tohoto výkonu navýšena úhrada o 100 Kč dle § 18 odst. 2) úhradové vyhlášky
 • výkony 09119 a 09117 jsou hrazeny s hodnotou bodu ve výši 1,06 Kč
 • výkon dopravy zdravotnického pracovníka v návštěvní službě č. 10 vykazovaný v rámci činnosti mobilního odběrového týmu je hrazen s hodnotou bodu ve výši 1,00 Kč
 • poskytovateli, který v roce 2021 bude provozovat Odběrové centrum (odb. 955) pro testování na onemocnění COVID-19, kterým se rozumí vyčlenění kapacit, místa a zaměstnanců výhradně pro provádění odběru biologického materiálu k testování na onemocnění COVID-19, se za každý kalendářní den provozu tohoto centra, v němž provedl, vykázal a byl mu zdravotní pojišťovnou uznán u pacientů alespoň jeden výkon č. 09115 s diagnózou U07.1 nebo U69.75, bude uhrazena paušální úhrada ve výši 8 000 Kč násobená koeficientem počtu pojištěnců v daném kraji (viz příloha č. 2, část A) bod 3 úhradové vyhlášky, kde „K“ nabývá hodnoty od 0 do 1 odpovídající poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném kraji, v němž je provozováno odběrové centrum). V případě, že poskytovatel provozoval více Odběrových center (odb. 955) (různé adresy poskytování zdravotních služeb), bude mu navýšena úhrada za každé Odběrové centrum (odb. 955), tzn. za každé samostatné IČP s různou adresou. Toto navýšení úhrady se nezapočítává do výše úhrady stanovené podle příloh č. 1 až 8 úhradové vyhlášky. Poskytovatelům bude zaslán úhradový dodatek ke smlouvě.
 1. Odběrová místa – odb. 957

a) Definice sítě

  • smluvní poskytovatel zdravotních služeb
  • provozní doba min. 3 dny v týdnu, min. 4 hodiny denně
  • další provozně technické podmínky jsou stanoveny v dokumentu „Státem a zdravotními pojišťovnami garantovaná síť odběrových center a laboratoří"

b) Smluvní podmínky:

 • každé stacionární odběrové místo bude nasmlouváno na samostatném IČP odb. 957; pro každé místo poskytování (adresu) bude vytvořeno samostatné IČP
 • odběr vzorku je vykazován výkonem 09115 - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ, na základě indikace a dle platného algoritmu MZ ČR
 • s odběrem vzorku je vykazována diagnóza U69.75 nebo U07.1 (postupuje se dle Pokynu ke kódování onemocnění COVID-19 – https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8379)
 • na Příloze č. 2 pro dané IČP odb. 957 budou nasmlouvány pouze výkon 09115 a výkon dopravy 10 (v případě realizace mobilního odběrového týmu)

c) Úhradové podmínky pro datum provedení výkonu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021:

 • péče je vykazovaná standardně na dokladu typu 06
 • výkon 09115 je hrazen s hodnotou bodu ve výši 1,06 Kč a zároveň bude u tohoto výkonu navýšena úhrada o 100 Kč dle § 18 odst. 2) úhradové vyhlášky
 • výkon dopravy zdravotnického pracovníka v návštěvní službě č. 10 vykazovaný v rámci činnosti mobilního odběrového týmu je hrazen s hodnotou bodu ve výši 1,00 Kč
 • poskytovateli, který v roce 2021 bude provozovat Odběrové místo (odb. 957) pro testování na onemocnění COVID-19, kterým se rozumí vyčlenění kapacit, místa a zaměstnanců výhradně pro provádění odběru biologického materiálu k testování na onemocnění COVID-19, se za každý kalendářní den provozu tohoto místa, v němž provedl, vykázal a byl mu zdravotní pojišťovnou uznán u pacientů alespoň jeden výkon č. 09115 s diagnózou U07.1 nebo U69.75, bude uhrazena paušální úhrada ve výši 3 000 Kč násobená koeficientem počtu pojištěnců v daném kraji (viz příloha č. 2, část A) bod 3 úhradové vyhlášky, kde „K“ nabývá hodnoty od 0 do 1 odpovídající poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném kraji, v němž je provozováno odběrové centrum). V případě, že poskytovatel provozoval více Odběrových míst (odb. 957) (různé adresy poskytování zdravotních služeb), bude mu navýšena úhrada za každé Odběrové místo (odb. 957), tzn. za každé samostatné IČP s různou adresou. Toto navýšení úhrady se nezapočítává do výše úhrady stanovené podle příloh č. 1 až 8 úhradové vyhlášky. Poskytovatelům bude zaslán úhradový dodatek ke smlouvě.
 1. Mobilní odběrový tým
  • mobilní odběrový tým je navázán na stacionární Odběrové centrum (odb. 955) nebo Odběrové místo (odb. 957); ev. lze zajistit ve spolupráci s externím poskytovatelem
  • odběr vzorku ve vlastním sociálním prostředí realizovaný mobilním odběrovým týmem je vykazován výkonem 09115 - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU JINÉHO NEŽ KREV NA KVANTITATIVNÍ BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ na základě indikace a dle algoritmu MZ
  • doprava do vlastního sociálního prostředí pacienta je vykazována kódem přepravy zdravotnického pracovníka v návštěvní službě č. 10, a to 1krát za den na jedno místo poskytování zdravotní služby dle pravidel Metodiky pro pořizování a předávání dokladů
  • výkon 09115 a kód dopravy 10 je vykazován pod nově vzniklým IČP (odb. 955) poskytovatele pro odběrové centrum nebo pod nově vzniklým IČP (odb. 957) poskytovatele pro odběrové místo – není zřizováno samostatné IČP pro mobilní odběrový tým

III. Laboratorní vyšetření

Pravidla pro laboratorní vyšetření vychází zejména z Národní strategie testování nemoci COVID-19, Ministerstvem zdravotnictví ČR, ICŘT a Národní radou vlády pro zdravotní rizika vydaným dokumentem „Státem a zdravotními pojišťovnami garantovaná síť odběrových center a laboratoří".

Poskytovatelé diagnostických služeb oprávněni provádět laboratorní diagnostiku (oprávněné laboratoře) onemocnění COVID-19 jsou zveřejněni na webových stránkách Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19.

1) Pro potřeby testování na onemocnění COVID-19 prostřednictvím RT-PCR testů jsou vykazovány výhradně tyto zdravotní výkony:

 • 82301 - DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY SARS-COV-2 POMOCÍ METODY PCR – VÝSLEDEK POZITIVNÍ
 • 82302 - DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY SARS-COV-2 POMOCÍ METODY PCR – VÝSLEDEK NEGATIVNÍ
 • Pravidla pro vykazování provedených testů:
  • výkony 82301 a 82302 jsou hrazeny u jednoho pojištěnce v souvislosti s testem na onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 jedenkrát za den
  • výkon 82301 nelze vykazovat s výkony č. 82036, 82040, 82041 a 82302
  • výkon 82302 nelze vykazovat s výkony č. 82036, 82040, 82041 a 82301
  • dávky dokladů jsou VZP ČR předávány elektronicky dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů
 • Od 1. 1. 2021 nejsou v souvislosti s testováním na onemocnění COVID-19 hrazeny výkony 82040 a 82041, které byly vykázány společně s diagnózou U07.1 nebo U69.75

2) Smluvní politika u oprávněných laboratoří a úhradové podmínky pro datum provedení výkonů od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021:

a) Smluvní poskytovatel zdravotních služeb se smluvní odb. 802

  • Smluvní politika: výkony 82301 a 82302 nasmlouvány pod odb. 802
  • Úhradové podmínky: v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 VZP ČR u oprávněných laboratoří (viz výše uvedené webové stránky Státního zdravotního ústavu) uhradí provedené PCR pro testování COVID-19 vykázané výkony 82301 a 82302 výkonově v souladu s úhradovou vyhláškou, ve které je stanovena úhrada pro původní výkony (82040/82041) pro testování na onemocnění COVID-19
   • výkony 82301 a 82302 budou hrazeny s hodnotou bodu ve výši 0,85 Kč
   • výkony 82301 a 82302 jsou hrazeny u jednoho pojištěnce v souvislosti s testem na onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 jedenkrát za den
   • dávky dokladů jsou VZP ČR předávány elektronicky dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů

b) Smluvní poskytovatel zdravotních služeb bez smluvní odb. 802

 • Smluvní politika: výkony 82301 a 82302 budou poskytovateli nasmlouvány na odb. 801, ev. 816 (nasmlouváno bude do 31. 12. 2021)
 • Úhradové podmínky: v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 VZP ČR u oprávněných laboratoří (viz výše uvedené webové stránky Státního zdravotního ústavu) uhradí provedené PCR pro testování COVID-19 vykázané výkony 82301 a 82302 výkonově v souladu s úhradovou vyhláškou, kde je stanovena úhrada pro původní výkony (82040/82041) pro testování na onemocnění COVID-19 o výkony 82301 a 82302 budou hrazeny s hodnotou bodu ve výši 0,85 Kč
 • výkony 82301 a 82302 jsou hrazeny u jednoho pojištěnce v souvislosti s testem na onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 jedenkrát za den
 • dávky dokladů jsou ČPZP předávány elektronicky dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů

c) Nesmluvní poskytovatel zdravotních služeb

 • nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s ČPZP
 • poskytovatel zařazený na seznam oprávněných laboratoří (viz výše uvedené webové stránky Státního zdravotního ústavu) se může obrátit s žádostí po přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ a IČP) od VZP ČR
 • v případě, že nesmluvnímu poskytovateli již v minulosti IČZ a IČP bylo přiděleno a doposud ČPZP žádné dávky nevykazoval (např. v rámci nutné a neodkladné péče), je nutné se před vykázáním dávek obrátit na ČPZP, která nesmluvnímu poskytovateli v IS ČPZP vykazování dávek umožní
 • poskytovateli je umožněno pod přiděleným IČZ a IČP zdravotní pojišťovně vykazovat výkony 82301 a 82302
 • po přechodnou dobu v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 je ČPZP připravena uhradit tyto výkony jako smluvním poskytovatelům (viz cenový předpis Věstník MZ 14/2020 - „Jde-li o zdravotní služby, které byly zdravotní pojišťovně vykázány s hlavní nebo vedlejší diagnózou U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – Podezření na COVID-19, stanoví se maximální cena bodu ve výši 100 % hodnoty bodu stanovené ve vyhlášce č. 428/2020 Sb.“)
 • výkony 82301 a 82302 budou hrazeny s hodnotou bodu ve výši 0,85 Kč
 • výkony 82301 a 82302 jsou hrazeny u jednoho pojištěnce v souvislosti s testem na onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 jedenkrát za den
 • dávky dokladů jsou ČPZP předávány elektronicky dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů

3) Stanovení protilátek

Stanovení protilátek – chemiluminiscenční metoda – kvantitativní serologický test (ELISA) je prováděna z důvodu serologické a epidemiologické diagnostiky pouze u dárců rekonvalescentní plazmy (indikuje infektolog nebo hematolog) a v případě stanovení vnímavosti, ověření stavu imunity u pacienta (indikuje imunolog nebo infektolog, ev. epidemiolog KHS v ohnisku nákazy). Vyšetření je vykazováno výkonem „82097 - STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI EBV A DALŠÍM VIRŮM (CMV, HSV, VZV, ZARDĚNKY, SPALNIČKY, PŘÍUŠNICE A PARVO B19 A SARS-COV-2) A DALŠÍM SPECIFICKÝM AGENS (TOXOPLASMA, TREPONEMA, BORRELIA, MYKOPLASMA, LEGIONELLA A HELICOBACTER) METODOU EIA V AUTOMATICKÉM UZAVŘENÉM SYSTÉMU“ a bude uhrazeno max. 6x měsíčně, max. 3x za den; společně s výkonem je vykazována diagnóza U07.1 nebo U69.75, a to v souladu s doporučením MZ ČR (dostupné na: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/P%C5%99ehled-indikac%C3%AD-testov%C3%A1n%C3%AD-COVID-19-29.5.2020.pdf).

IV. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele fyzioterapie

 1. ČPZP umožní smluvním poskytovatelům vykazovat indikovaný výkon 21215 – Léčebná tělesná výchova – instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků i na základě elektronické konzultace nositele výkonu s pacientem (tj. telefonicky, emailem nebo videokonferenčně). Podmínkou vykázání je provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci pacienta.
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření bylo obnoveno s účinností od 29. 10. 2020 do odvolání.
 2. Další výkony lze pro pojištěnce ČPZP provádět pouze podle pravidel platného SZV s bodovými hodnotami.
 3. ČPZP v návaznosti na Usnesení Vlády ČR (č. 1105, 1141, 1143) a Mimořádná opatření MZ ČR (č.j. MZDR 47828/2020-3MIN/KAN a MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN) vydává organizační opatření, které je popsáno v opatření pro poskytovatele lůžkové péče.

V. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele domácí péče

 1. ČPZP uhradí smluvním poskytovatelům ošetřovatelskou péči na základě indikace praktického lékaře, nebo ošetřujícího lékaře po ukončení hospitalizace ve vlastním sociálním prostředí.
 2. Doporučený postup: https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-pro-poskytovatele-domaci-zdravotni-pece-v-souvislosti-s-epidemii-onemocneni-covid-19
  Opatření bylo zrušeno k 30. 6. 2020.

VI. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele dopravy, ZZS včetně poskytovatelů akutní lůžkové péče

 1. ČPZP u poskytovatelů akceptuje transport vykazovaný kódem 60, případně 61:

  1.1. Léčivého přípravku k pacientovi na základě indikace lékaře příslušného smluvního centra se zvláštní smlouvou v případech nutnosti pokračování zavedené terapie, kdy se pacient nemůže dostavit do zdravotnického zařízení. Platí jen pro případy, kdy se jedná o autoaplikaci LP pacientem nebo jeho blízkým. Nejedná se o přepravu LP do jiného ZZ. Přepravu lze realizovat i jinými vozidly než sanitou.
  V případě, že poskytovatel nemá sjednán kód 60, případně 61, požádá o rozšíření formou EP2.
  Podmínkou vykázání kódu je provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

  1.2. Biologického materiálu v souvislosti s testováním původce COVID-19 u poskytovatelů akutní lůžkové péče a dopravy. Podmínkou je následné vykázání alespoň jednoho z kódů výkonů laboratoří – 99945, 82301 nebo 82302. Transport je indikován IČP nemocnice, ZZS, PL a PLDD a to bez schválení RL. Přepravu lze realizovat i jinými vozidly než sanitou. Podmínkou vykázání kódu je provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

  1.3. Biologického materiálu v souvislosti s testováním původce COVID-19 u poskytovatelů ZZS. Podmínkou je následné vykázání alespoň jednoho z kódů výkonů laboratoří – 99945, 82301, nebo 82302. Ke kódu dopravy lze vykázat kódy:

  • 09115 – odběr biologického materiálu jiného než krev na kvantitativní bakteriol. vyšetření,
  • 09117 – odběr krve ze žíly u dítěte do 10 let,
  • 09119 – odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let.

  Transport je indikován IČP nemocnice, ZZS, PL a PLDD a to bez schválení RL. (Přepravu lze realizovat i jinými vozidly než sanitou, zrušeno k 1. 6. 2020). V případě, že poskytovatel nemá sjednány kódy 09115, 09117, 09119, požádá o rozšíření formou EP2.
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020
  Opatření se plošně obnovuje do odvolání.

 2. ČPZP uhradí v případě paušální úhrady transport pojištěnců s podezřením, či onemocněním COVID-19 výkonovým způsobem nad rámec ambulantní paušální úhrady. Je nutné vykázat kód výkonu 80. V případě, že poskytovatel nemá sjednán kód 80, požádá o rozšíření formou EP2. 
  Opatření bylo zrušeno k 30. 6. 2020. Opatření bylo obnoveno s účinností od 29. 10. 2020 do odvolání.

VII. Přehled aktuálních přijatých opatření pro lékárny a výdejny

 1. Jak je uvedeno v informacích pro lékaře viz výše ČPZP umožňuje realizaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků i na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem.
  Opatření bylo zrušeno 31. 5. 2020.
  Opatření se plošně obnovuje po dobu trvání nouzového stavu.
 2. ČPZP doplnila informaci pro své smluvní partnery, o tom, že umožňuje i preskripci PZT (např. inkontinenční vložky, diagnostické proužky pro diabetiky apod.), na základě telefonické/elektronické konzultace pacienta s lékařem a následně vystavení poukazu na zdravotnickou pomůcku.
  Opatření bylo zrušeno 31. 5. 2020.
  Opatření se plošně obnovuje do odvolání.
 3. ČPZP akceptuje předání poukazu mezi předepisujícím lékařem a lékárnou/výdejnou nebo mezi předepisujícím lékařem a pacientem v elektronické podobě (sken, fotografie).
  Opatření bylo zrušeno 31. 5. 2020.
  Opatření se plošně obnovuje do odvolání.
 1. Vlastní informace pro lékárny a výdejny: po dobu platnosti těchto opatření považuje ČPZP lékárnou/ výdejnou vytištěný nebo elektronicky předaný sken nebo fotografii poukazu za originální listinný poukaz, při výdeji zdravotnické pomůcky do něj doplňuje obvyklé náležitosti (razítko výdejce, datum uplatnění, potvrzení pojištěnce).
  Opatření bylo zrušeno 31. 5. 2020.
  Opatření se plošně obnovuje do odvolání.
 2. PZS pak vydané zdravotnické pomůcky vykazuje spolu s doplněnými vytištěnými skeny nebo fotografiemi dokladů.
  Opatření bylo zrušeno 31. 5. 2020.
  Opatření se plošně obnovuje do odvolání.
 3. U poukazů, které podléhají schválení revizním lékařem, je postup stejný, ale předepisující lékař vypisuje a skenuje/fotí poukaz až poté, co obdrží schvalovací protokol.
  Opatření bylo zrušeno 31. 5. 2020.
  Opatření se plošně obnovuje do odvolání.

VIII. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele lůžkové péče

 1. ČPZP nehradí umístění klientů pobytových zařízení sociálních služeb umístěných ve zdravotnických zařízeních z jiných, než zdravotních důvodů (například z důvodu umístění do karantény, nedostatku personálu).
 2. Indikace pro odběr vzorků v souvislosti COVID-19 je popsána v opatření pro laboratoře.
 3. Ve vazbě na vydání Mimořádného opatření MZ ČR z 24. 4. 2020 (vyčlenit ve zdravotnických zařízeních, s výjimkou pracovišť akutní lůžkové péče, nebo v zařízeních pobytových sociálních služeb s odpovídajícím personálním zabezpečením na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu 10 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy a pro případ změny epidemiologické situace být připraven navýšit na 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy, a to do 7 dnů na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny).

  ČPZP souhlasí s:

  • umístěním pojištěnců v pobytových zařízeních sociálních služeb s prokázaným onemocněním COVID-19 na pracoviště zvláštní ambulantní péče (odb. 004), jestli nevykazují klinické příznaky onemocnění, jsou primárně umísťování zde,
  • navýšení počtu lůžek následné péče (OD 00024) u stávajících poskytovatelů zdravotních služeb s nasmlouvanými lůžky OD 00024 (forma zdravotních služeb následná lůžková péče),
  • navýšením počtu lůžek dlouhodobé péče (OD 00005) u smluvních poskytovatelů zdravotních služeb se sjednanými lůžky OD 00005 (forma zdravotních služeb dlouhodobá lůžková péče).

  A to bez promítnutí těchto změn do Přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Realizované změny poskytovatelé lůžkové péče oznamují e-mail smlouvy@cpzp.cz.

 4. ČPZP dále akceptuje umístění pacientů původně hospitalizovaných s prokázaným onemocněním COVID-19, kteří nevykazují závažné klinické příznaky onemocnění, do náhradních lůžkových kapacit s tím, že pacient překládaný do náhradní lůžkové kapacity nemůže být z objektivních důvodů (zejména epidemiologické důvody, potřeba další ošetřovatelské péče, kterou by bylo možno realizovat v rámci odb. 925, 913) propuštěn do vlastního sociálního prostředí či umístěn v pobytovém zařízení sociálních služeb.

  Náhradní lůžková kapacita bude vykazována na dokladu 02 kódem výkonu ošetřovacího dne 00795 náhradní lůžkové kapacity, s odborností 9H9 za každý ošetřovací den, dle kategorie pacienta 1 nebo 2 s diagnózou U07.1. Tato náhradní lůžková kapacita může být zřízena u PZS v níže uvedených typech zdravotnických zařízení:

  • následná léčebně rehabilitační péče,
  • následná péče v odb. pneumologie a ftizeologie,
  • následná péče v odb. psychiatrie,
  • lázeňská léčebně rehabilitační péče.

  Poskytovatel zdravotních služeb garantuje dodržení odpovídajícího personálního zabezpečení pro poskytování lůžkové péče. Pokud výše uvedený poskytovatel nemá aktuálně nasmlouvanou odb. 9H9, bude poskytovateli pro účel vykazování výkonu 00795 přiděleno ze strany VZP ČR nesmluvní IČZ. Nesmluvní IČZ přidělené VZP ČR předloží poskytovatel současně s žádostí o náhradní lůžkovou kapacitu.

  Délka pobytu pacientů/klientů hrazená ošetřovacím dnem 00795, kteří budou splňovat podmínky výše uvedené (dg. U07.1, nezávažné klinické příznaky onemocnění)   nepřekročí 10 dnů, maximálně 20 dnů u těžších případů od data odběru pozitivního testu PCR, pokud zdravotní stav nevyžaduje pro komplikace onemocnění Covid-19 delší pobyt z prokazatelně zdravotní indikace.

  Cena za výkon 00795 je bez dalších příplatků a bonifikací:

  Kód OD
  00795

  Hodnota paušální sazby za OD

  kategorie pacienta 1

  kategorie pacienta 2

  Paušální sazba za OD pro rok 2020

  1 562,36 Kč

  1 689,76 Kč

  Paušální sazba za OD pro rok 2021

  1 687,35 Kč

  1 824,94 Kč

   

   

 5. Opatření je určeno poskytovatelům zdravotních služeb (poskytovatelé dlouhodobé péče – odb. 9F9, 9H9; poskytovatelé domácí péče – odb. 925, 926) a poskytovatelům sociálních služeb.

  • Organizační opatření je vydáno v návaznosti na Usnesení Vlády ČR č. 1105 ze dne 27. 10. 2020, 1141 ze dne 2. 11. 2020 a č. 1143 ze dne 2. 11. 2020 (dále jen „Usnesení Vlády ČR“) a Mimořádná opatření MZ ČR, č.j. MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN ze dne 2. 11. 2020, MZDR 47828/2020-3/MIN/KAN ze dne 2. 11. 2020 (dále jen „Mimořádná opatření MZ ČR“) vydaná k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, kterými se ukládá vybraným skupinám poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb (dále též jen „poskytovatel“) realizovat v pravidelných intervalech preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů.

   

  • Zdravotní výkony:

  Pro potřeby vykazování vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů jsou od 1. 11. 2020 zavedeny dva VZP výkony:

  • 99946 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u pacientů, nebo klientů v sociálních zařízeních, platnost vykazování ukončena ke dni 3. 12. 2020.
  • 99947 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u zaměstnanců poskytovatele přicházejících do přímého styku s pacienty.

   

  Podrobnosti výkonů: 

  ODBORNOST: 999

  OHODNOCENÍ: 206,08 Kč

  FREKVENCE: 6/měsíc

  SMLUVNÍ PODMÍNKY: Prochází bez nasmlouvání do přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

  PODMÍNKY: K výkonu se nevykazují výkony ošetřovatelské intervence a odběr biologického materiálu, ani vlastní screeningový POC antigenní test jako ZUM.

  Ve výkonu jsou zakalkulovány kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, osobní ochranné prostředky, vyhodnocení testu, zápis do ISIN a zápis do zdravotnické dokumentace pacienta. Screeningové POC antigenní testy jsou poskytovateli dodávány prostřednictvím smluvního distributora zdravotních pojišťoven.

   

  • Zdravotnická dokumentace:

  Poskytovatel realizující preventivní screeningové vyšetření prostřednictvím POC antigenních testů je povinen provedení testu zapsat do zdravotnické dokumentace pacienta.

   

  V případě testování zaměstnanců a klientů (dále též „pojištěnec“), o kterých není vedena standardní zdravotnická dokumentace, vede poskytovatel evidenci realizovaných testů minimálně v rozsahu:

  • identifikace pojištěnce v rozsahu jméno, příjemní, rodné číslo,
  • příslušnost pojištěnce ke konkrétní zdravotní pojišťovně,
  • datum a čas realizace testu,
  • výsledek vyhodnocení testu,
  • identifikace zdravotnického pracovníka, který odběr a vyhodnocení testu provedl – jméno a příjmení, podpis – v případě realizace testů pouze jednou osobou, lze identifikaci uvést souhrnně na každý list evidence,
  • identifikace použitého testu splňující kritéria dle Usnesení Vlády ČR pro možnost ověření, že byl řádně použit a spotřebován test dodaný smluvním distributorem zdravotních pojišťoven.

   

  • Distribuce POC antigenních testů

   

  Smluvní distributor zdravotních pojišťoven (Avenier a.s.) dodá screeningové POC antigenní testy, které splňují kvalitativní kritéria certifikace CE IVD, požadavek sensitivity více než 90 % a specificity více než 97 %, v první etapě poskytovatelům zdravotních/sociálních služeb určených v Usneseních Vlády ČR a v Mimořádných opatřeních MZ ČR. Seznam poskytovatelů je uveden v příloze tohoto organizačního opatření.

   

  Další případná dodávka antigenních testů bude ve druhé etapě realizována na základě požadavků (objednávek) poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb uvedených v Usneseních Vlády ČR a Mimořádných opatřeních MZ ČR a v příloze tohoto organizačního opatření, a to v minimálním počtu 100 objednaných ks (případně v násobku částky 100) screeningových POC antigenních testů zaslaných smluvnímu distributorovi zdravotních pojišťoven na adresu: info@avenier.cz, případně na telefonickou linku: 800 11 22 33.

   

  Objednávky poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb neuvedených v příloze:

  Seznam poskytovatelů,

  bude smluvní distributor zdravotních pojišťoven realizovat pouze se souhlasem zdravotních pojišťoven.

   

  Poskytovatelé provádějící testování na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 ve smyslu Mimořádných opatření MZČR jsou povinni vrátit pro daný účel nespotřebované, neporušené, nepoškozené a neotevřené balení screeningových POC antigenních testů smluvnímu distributorovi zdravotních pojišťoven, a to při zachování podmínek správné distribuční a dovozní praxe ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, a souvisejících právních předpisů.

   

  • Vykazování a úhrada výkonů u smluvních poskytovatelů hrazených služeb a nesmluvních s již přiděleným IČZ:
  1. Provedené výkony testování vždy vykazuje poskytovatel, který potvrdil převzetí dodávky screeningových POC antigenních testů podpisem dodacího listu od smluvního distributora zdravotních pojišťoven.
  2. Výkony 99946 a 99947 budou hrazeny mimo regulační mechanismy výkonově.
  3. Doporučená diagnóza v souvislosti s výše uvedenými výkony je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.
  4. ČPZP bude akceptovat technické vykazování výše uvedených výkonů poskytovatelů:
  • u odborností 913, 925 a 926 výhradně elektronickou formou dle platné metodiky a datového rozhraní, a to těmito způsoby:
  • Na dokladu 06, kde bude uvedeno IČP žádajícího pracoviště s lékařskou odborností, pokud v období testování existuje indikace tohoto pracoviště s lékařskou odborností žadatele.
  • Na dokladu 06, kde bude technicky vyplněno IČP a odbornost poskytujícího pracoviště i v poli žádajícího pracoviště, pokud v období testování neexistuje indikace pracoviště s lékařskou odborností. Toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonů 99946 a 99947.
  • Na dokladu 05 – toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonů 99946 a 99947 a nesmluvních PZS s již přiděleným IČZ.
  • u odborností 9H9, 9F9 na dokladu 02, kde je vykazována ostatní péče.

   

  • Vykazování a úhrada výkonů u nesmluvních poskytovatelů:
  1. Nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s žádnou zdravotní pojišťovnou, tedy nebylo mu doposud přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ).
  2. Poskytovatel se obrátí s žádostí o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ): žádost zašle na emailovou adresu VZP ČR testovani_covid@vzp.cz s tím, že do předmětu emailu uvede vždy své IČO, název firmy. Místně příslušná regionální pobočka VZP ČR následně sdělí poskytovateli přidělené IČZ a dále identifikační číslo pracoviště (IČP). Na základě přiděleného identifikačního čísla a základních identifikačních údajů zašle na ČPZP výše uvedené výkony. 
  3. Dle Mimořádných opatření MZ ČR jsou výkony testování prostřednictvím screeningových POC antigenních testů prováděny zaměstnancem poskytovatele, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo jiným poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má poskytovatel dle Mimořádných opatření MZ ČR uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb nebo o poskytování pracovně lékařských služeb.
  4. Poskytovatel bude pod přiděleným IČZ a IČP vykazovat zdravotní pojišťovně výše uvedené výkony testování (99946, 99947). Za každý vykázaný výkon testování uznaný zdravotní pojišťovnou poskytovatel obdrží úhradu ve výši 206,08 Kč.
  5. Provedené výkony testování vždy vykazuje poskytovatel, který potvrdil převzetí dodávky screeningových POC antigenních testů podpisem dodacího listu od smluvního distributora zdravotních pojišťoven.
  6. Poskytovatel vykazuje výše provedené výkony testování na dokladu 05 dle platné metodiky a datového rozhraní, přičemž na pozici poskytovatele se uvádí přidělené IČP i odbornost. Toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonů 99946 a 99947. Poskytovatel vykazuje doklady výhradně elektronicky.
  7. Doporučená diagnóza v souvislosti s výše uvedenými výkony je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.
  • Kontrola úhrady u smluvních i nesmluvních poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb:

  V případě, že zdravotní pojišťovna zjistí u poskytovatele nesoulad mezi počtem smluvním distributorem dodaných antigenních testů a počtem skutečně vykázaných a zdravotních pojišťovnou uznaných výkonů provedených testů (výše uvedené výkony 99946 a 99947), je pojišťovna při vyúčtování oprávněna po poskytovateli požadovat úhradu dodaných a převzatých testů, které nebyly zdravotní pojišťovně vykázány.

IX. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele akutní lůžkové péče

 1. Indikace pro odběr vzorků v souvislosti COVID-19 je popsána v opatření pro laboratoře.
 2. ČPZP ocení výkon 09513 telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem u poskytovatelů akutní lůžkové péče, konkrétně na ambulantních pracovištích ambulantní specializované péče počtem bodů 152 a hodnotou bodu 1,- Kč v době od 12. 10. 2020 do odvolání. Tento postup má zajistit přiměřenou úhradu vyšší náročnosti telefonických konzultací v době epidemie.
 3. Určeno poskytovatelům lůžkové péče, kteří zajišťují provoz polní nemocnice
  Podle § 11 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, mohou být „zdravotní služby poskytovány pouze ve zdravotnických zařízeních v místech uvedených v oprávnění k poskytování zdravotních služeb; to neplatí v případě zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí, zdravotnické dopravní služby, přepravy pacientů neodkladné péče, přednemocniční neodkladné péče poskytované v rámci zdravotnické záchranné služby, zdravotních služeb poskytovaných v mobilních zdravotnických zařízeních ozbrojených sil za krizových situací a jde-li o převoz těla zemřelého na pitvu a z pitvy podle zákona o pohřebnictví. V případě, že poskytovatel poskytuje pouze domácí péči, musí mít kontaktní pracoviště“.

  Polní nemocnicí se podle vyhlášky č. 156/2015 Sb., o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, rozumí „vojenské mobilní zdravotnické zařízení vojenských poskytovatelů ambulantní, specializované ambulantní, jednodenní a lůžkové péče, určené k poskytování zdravotních služeb vojákovi z povolání na místě plnění jeho úkolů, zejména v zahraniční operaci, nebo po vyhlášení krizového stavu na území České republiky i dalším osobám“.

  Kapacity v rámci polních nemocnic slouží pro stabilizaci poskytování zdravotní péče pacientům s onemocněním COVID-19 zejména pro lehčí formy nákazy onemocněním COVID-19 jako doléčovací pracoviště pro méně rizikové pacienty s cílem uvolnit lůžka v nemocnicích pro akutní případy onemocnění COVID-19.

  Postup pro smluvní politiku a úhradové mechanismy

  1. Podmínkou je předložení pověření o zřízení polní nemocnice ze strany MZ ČR, popř. jiného příslušného orgánu veřejné moci.
  2. Poskytovateli bude pro potřeby polní nemocnice přiděleno samostatné IČP v odbornosti 9F9/9H9 nebo 9U7 pod stávajícím IČZ poskytovatele lůžkové péče.
  3. Pro pracoviště polní nemocnice bude vytvořena samostatná příloha č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, ve které budou uvedeny tyto údaje:

   a) adresa místa poskytování – v souladu s oprávněním k poskytování zdravotních služeb,
   b) celkový počet lůžek pracoviště,
   c) personální zabezpečení pracoviště,
   d) nasmlouvaná odbornost: 9F9/9H9 nebo 9U7,
   e) standardní seznam nasmlouvaných zdravotních výkonů.
  4. Úhradový mechanismus bude realizován takto:

   a) platba za ošetřovací den

b) Úhrada bude provedena výkonovým způsobem podle počtu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných ošetřovacích dnů/výkonů na základě měsíční fakturace a zpracování předaných dokladů. 

X. Přehled aktuálních přijatých opatření pro lázeňská zařízení, OLU

 1. ČPZP žádá o přednostní odléčení pojištěnců, jejichž nástup je současně omezen přílohou č. 5, Zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (např. indikační skupiny VII/10,VII/11,VII/12, XI/2,XI/3, kde je nástup klienta do lázní časově omezen a navázán na datum příslušného operačního zákroku, resp. na datum odeznění akutní exacerbace zánětlivého onemocnění).
 2. V případě potřeby potvrzení platnosti konkrétního návrhu je ČPZP připravena na vyžádání zaslat.
 3. O pořadí čerpání návrhů pojištěnců rozhoduje odborný personál příslušného zdravotnického, lázeňského zařízení. Který postupně kontaktuje pojištěnce a sjedná nový termín nástupu. V případě, že z důvodu krizových opatření nebo kapacitních možností zařízení nebude možno lázeňskou léčebně rehabilitační péči nastoupit v průběhu prodloužené platnosti návrhu, je nutné se dle platných právních předpisů obrátit na registrujícího praktického lékaře s žádostí o vystavení návrhu nového.
 4. Indikace pro odběr vzorků v souvislosti COVID-19 je popsána v opatření pro laboratoře.

XI. Přehled aktuálních přijatých opatření pro zařízení sociálních služeb v pobytové formě a odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě:

 1. Indikace pro odběr vzorků v souvislosti COVID-19 je popsána v opatření pro laboratoře.
 2. ČPZP v návaznosti na Usnesení Vlády ČR (č. 1105, 1141, 1143) a Mimořádná opatření MZ ČR (č.j. MZDR 47828/2020-3MIN/KAN a MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN) vydává organizační opatření, které je popsáno v opatření pro poskytovatele lůžkové péče.
 3. S ohledem na epidemický vývoj pandemie onemocnění COVID-19 a na potřebu zajištění testování u poskytovatelů sociálních služeb a ochranu zranitelných skupin obyvatel a dále v souvislosti s vydáním Mimořádného opatření MZ ČR č. j.: MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN s účinností od 2. 3. 2021 (dále „Mimořádné opatření MZ ČR“) upřesňuje ČPZP správný způsob zajištění provádění testování a vykazování antigenních testů.

  Mimořádné opatření MZ ČR se týká i poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem a poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě (dále jen „poskytovatel sociálních služeb“).

  I. Podmínky zajištění testování zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb a úhrady z veřejného zdravotního pojištění (základní fond zdravotního pojištění)Poskytovatelům sociálních služeb se Mimořádným opatřením MZ ČR nařizuje provádět vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím antigenních testů u všech zaměstnanců těchto poskytovatelů sociálních služeb.

  Vzhledem k takto uložené povinnosti a s ohledem na aktuální judikaturu zejména ve věci zrušení platnosti Mimořádného opatření č.j.: MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN MZ ČR umožňujeme zajistit provádění testování antigenními testy a vykazování screeningových antigenních testů následujícím způsobem:

  1. umožňujeme poskytovatelům sociálních služeb do vyčerpání zásob antigenních testů dodaných smluvním distributorem zdravotních pojišťoven společností Avenier, a.s. vykázat provedené testy prostřednictvím výkonu č. 99947 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u zaměstnanců poskytovatele přicházejících do přímého styku s pacienty,
  2. umožňujeme poskytovatelům sociálních služeb provádět testování antigenními testy vlastními zaměstnanci - zdravotnickými pracovníky v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR a s účinností od 2. března 2021 vykazovat provedené antigenní testy prostřednictvím výkonu č. 99949 – (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 realizovaný v rámci plošného testování s tím, že antigenní testy si poskytovatel sociálních služeb pořizuje na své vlastní náklady (vúhradě za výkon 99949 je zahrnut kromě práce zdravotnického pracovníka i vlastní antigenní test),
  3. umožňujeme poskytovatelům sociálních služeb zajistit testování zaměstnanců prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR v těchto variantách:
   1. testování zaměstnanců poskytovatele sociálních služeb prostřednictvím závodního lékaře – poskytovatele pracovně-lékařských služeb (držitele oprávnění k poskytování zdravotních služeb)
  • úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ,
  • závodní lékař bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

   

  Závodní lékař provede testování v prostorách poskytovatele sociálních služeb v jedné z níže uvedených variant:

  • poskytovatel již má uzavřenu smlouvu v odb. 001 – všeobecné praktické lékařství nebo v odb. 401 - pracovní lékařství,
  • poskytovatel nemá se zdravotními pojišťovnami uzavřenu žádnou smlouvu – další postup je upraven v části II. níže.

   

  1. testování zaměstnanců poskytovatele sociálních služeb prostřednictvím smluvního externího poskytovatele zdravotních služeb

  Smluvní externí poskytovatel zdravotních služeb zajistí testování zaměstnanců přímo v prostorách poskytovatele sociálních služeb:

  • úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ,
  • poskytovatel bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

   

  1. testování mimo prostory poskytovatele sociálních služeb ve státem a zdravotními pojišťovnami garantované síti odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center

  Poskytovatel sociálních služeb je umožněno odeslat své zaměstnance na testování do sítě stávajících odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center. Aktuální seznam poskytovatelů provádějících testování je uveden na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR:

  • úhrada bude provedena z v.z.p. prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ,
  • poskytovatel bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

   

  1. testování mimo prostory poskytovatele sociálních služeb v ordinaci dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování

  Poskytovatel sociálních služeb je umožněno odeslat své zaměstnance k testování do ordinací dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování v tzv. sekundární síti poskytovatelů zdravotních služeb, kteří antigenní testování provádí ve svých ordinacích – praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, zubní lékaři, a další poskytovatelé provádějící testování.

  • úhrada bude provedena z veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím výkonu 99949 – (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ,
  • poskytovatel bude napojen na elektronické nástroje Chytré karantény pod správou MZ ČR (ISIN) a plní všechna povinná a jednotná hlášení.

   

  V souvislosti s výše uvedeným postupem již tedy není potřeba objednávat pro potřeby testování další sady screeningových antigenních testů prostřednictvím smluvního distributora zdravotních pojišťoven společnosti Avenier, a.s.

  V případě, že poskytovatel sociálních služeb má ještě k dispozici screeningové antigenní testy již dodané smluvním distributorem zdravotních pojišťoven, které již nebude využívat k naplnění povinností stanovených Mimořádnými opatřeními MZ ČR, může kontaktovat společnost Avenier a.s., která je převezme zpět.

  II. Vykazování a úhrada antigenních testů

  1. Antigenní testy:

  Antigenní testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 musí mít CE IVD certifikaci a současně deklarovanou citlivost nejméně 90 % a specificitu nejméně 97 %. Nákup antigenních testů si zajišťují jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb. Odběr biologického materiálu musí být provádět zdravotnickým pracovníkem.

  Poskytovatel pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny archivuje doklady o nákupu testu a doklad o tom, že při testování byla použita testovací sada splňující uvedená kvalitativní kritéria.

  1. Zdravotní výkon pro antigenní testování:

  Vyšetření průkazu antigenu SARS-CoV-2 bude v rámci antigenního testování zaměstnanců vykazováno prostřednictvím VZP výkonu:

   

  • 99949 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ

  Podrobnosti výkonu: 

  ODBORNOST: 999

  OHODNOCENÍ: 350,72 Kč

  FREKVENCE: 1krát za 3 dny

  PLATNOST OD: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR

  PLATNOST DO: v souladu s platnými Mimořádnými opatřeními MZ ČR

  PODMÍNKY: výkon určen pro realizaci antigenního testování fyzických osob v souladu s MO MZČR, k výkonu se nevykazuje žádný další zdravotní výkon; ve výkonu jsou zakalkulovány kompletní činnosti zdravotnického pracovníka a veškerý spotřebovaný materiál (test, OOP). Výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, zpracování vzorku, testovací sada - antigenní test, vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN.

   

  1. Vykazování a úhrada výkonu u SMLUVNÍCH poskytovatelů hrazených služeb
  • Výkon 99949 bude hrazen mimo regulační mechanismy výkonově.
  • Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 99949 je 5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.
  • Výkon je vykazován elektronicky, standardně na dokladu typu 01 (včetně dokladu 01s) nebo 05 nebo 06 (kde bude technicky vyplněno IČP a odbornost poskytujícího pracoviště i v poli žádajícího pracoviště).
  • Výkon 99949 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ bude uhrazen bez nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy.
  • Výkon 99949 bude v případě garantované sítě poskytovatelů s nasmlouvanou odborností 958 - antigenní odběrové centrum vykazován výhradně pod IČP s touto odborností.
  • V případě smluvních poskytovatelů zařazených do sekundární sítě bude výkon 99949 vykazován pod jedním IČP.
  1. Vykazování a úhrada výkonu u NESMLUVNÍCH poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb
  • Nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s žádnou zdravotní pojišťovnou, tedy nebylo mu doposud přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ).
  • Poskytovatel se obrátí s přiděleným identifikačním číslem zařízení (IČZ, IČP) z VZP ČR: žádost zašle na emailovou adresu smlouvy@cpzp.cz s tím, že do předmětu emailu uvede vždy své IČO, název firmy, včetně přiděleného IČZ a IČP od VZP ČR
  • Poskytovateli je umožněno pod přiděleným IČZ a IČP zdravotní pojišťovně vykazovat výkon 99949 realizovaný v souladu výše uvedenými Mimořádnými opatřeními MZ ČR.
  • Poskytovatel vykazuje provedený výkon testování na dokladu 01, 01s nebo 05 dle platné metodiky a datového rozhraní, přičemž na pozici poskytovatele se uvádí přidělené IČP i odbornost 958. Toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonu 99949. Poskytovatel vykazuje doklady výhradně elektronicky.
  • Doporučená diagnóza pro vykazování výkonu 99949 je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.

MUDr. Renáta Knorová, MBA
zdravotní ředitelka ČPZP
dne 19.3.2021