Svobodný přístup k informacím

ČPZP má podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jako povinný subjekt ve smyslu uvedeného zákona povinnost informování veřejnosti v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem a příslušnými prováděcími předpisy [vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále jen „vyhláška č. 442/2006 Sb.")].