Kód pojišťovny

Informace pro OBZP

Od 1.10.2016 změna bankovních účtů pro platbu pojistného

Zařazení pojištěnce mezi tzv. "osoby bez zdanitelných příjmů"

Za osoby bez zdanitelných příjmů jsou od 1. 7. 2002 považováni pojištěnci s trvalým pobytem v ČR, za které není po celý kalendářní měsíc plátcem pojistného ani zaměstnavatel, ani stát, ani pojištěnec sám není plátcem pojistného jako OSVČ. Vyměřovacím základem pro platbu pojistného u takového pojištěnce je platná minimální mzda.

Pokud se pojištěnec stane osobou bez zdanitelných příjmů, je povinen oznámit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně do 8 dnů.

Do kategorie OBZP se zařadí např.:

  • žena v domácnosti, která nepečuje celodenně osobně a řádně o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let, nepobírá žádný důchod z českého důchodového zabezpečení, ani není v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, to znamená, ani za ni není plátcem stát z jiného důvodu;
  • student, který studuje na škole, která nebyla Ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, většina škol v cizině atd.), případně student starší 26 let;
  • zaměstnanec, který pracuje jen na dohodu o provedení práce a příjem činí maximálně 10 000 Kč měsíčně;
  • osoba, která pracuje jen na základě dohody o pracovní činnosti a nedosáhla započitatelného příjmu v daném měsíci;
  • člen náboženského řádu bez příjmu;
  • nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu práce;
  • student, který po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání nebo nezačne podnikat;
  • osoba, která ukončí pracovní poměr a nevznikne jí okamžitě (plynule) v novém zaměstnání účast v nemocenském pojištění a nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, ani za ni není plátcem pojistného stát;
  • chovanec psychiatrické léčebny, který nepobírá žádný důchod., atd.

pokud tyto skutečnosti trvají (ať už samostatně nebo v přímé návaznosti na sebe), po celý kalendářní měsíc.

Pojištěnec, za kterého nebude plátcem pojistného zaměstnavatel, ani stát, ani on sám jako OSVČ, a tyto skutečnosti budou trvat po celý kalendářní měsíc, bude povinen oznámit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně a do osmého dne následujícího měsíce sám zaplatit pojistné ve výši vypočtené jako 13,5 % z platné minimální mzdy, po zaokrouhlení na korunu nahoru.

Pojištěnec, u kterého budou výše uvedené skutečnosti (není plátce pojistného) trvat jen po část kalendářního měsíce, nebude povinen platit sám za tuto část měsíce pojistné.

Placení pojistného

OBZP je povinna hradit nejpozději do osmého dne následujícího měsíce pojistné ve výši 13,5 % z minimální mzdy, platné v daném roce.

Pro rok 2023 činilo měsíční pojistné 2 336 Kč s ohledem na minimální mzdu ve výši 17 300 Kč.

Od 1. ledna 2024 se měsíční pojistné zvyšuje na částku 2 552 Kč, neboť dochází ke zvýšení vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda, na 18 900 Kč.

Do 31.12.2021 penále činí 0,05 % z dlužného pojistného denně, ode dne splatnosti dlužného pojistného do dne platby včetně.

Od 1.1.2022 se výše penále stanoví podle předpisů práva občanského o výši úroku z prodlení.

Informace o bankovních účtech

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.