Slevy s ČPZP 2019

Praktický lékař

Nový výkon 09557 - Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem

ČPZP informuje své smluvní partnery níže popsaných odborností o možnosti nasmlouvání nového výkonu, který připravila ve spolupráci s dalšími zdravotními pojišťovnami sdruženými v SZP ČR.

Jedná se o výkon Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem, číslo výkonu je 09557.

Výkon zařadí ČPZP do Přílohy smlouvy, a to na základě žádosti lékaře odbornosti všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, registrující gynekolog, ambulantní specialista kteréhokoliv odbornosti (internista, alergolog, diabetolog apod. ) a klinický psycholog. V případě, že o výkon požádá v měsíci červenci, bude nasmlouván s účinností od 1.8.2020. Výkon má platnost do konce roku 2020. Poté ČPZP chce jeho využití analyzovat a případně po projednání s představiteli výše uvedených odborností jej upravit.

Podmínky realizace a úhrady výkonu:

Videkonzultace pacienta s lékařem probíhá dálkově, iniciovat má možnost pacient nebo lékař. Optimální využití této formy komunikace je v rámci dispenzární péče o pacienta, v případě potřebného kontrolního vyšetření či edukace, pokud návštěva pacienta v ordinaci není možná (nebo vhodná).

Výkon nesmí být používán jako náhrada vstupního vyšetření, preventivní prohlídky či telefonátu. Lékař musí být fyzicky přítomen v ordinaci při jeho provádění, ve zdravotnické dokumentaci má být k dispozici čestné prohlášení pacienta/jeho zákonného zástupce o vlastnictví technického vybavení pro vedení videohovoru, včetně podepsaného informovaného souhlasu s možností distančního kontaktu pacienta s lékařem. Lékař a pacient si mají vzájemně odsouhlasit podmínky pro technické zabezpečení provádění výkonu a ochrany osobních údajů.

Specifické podmínky vykazování

U všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost se jedná o mimokapitační výkon, vykázání je možné jen u registrovaných pacientů. Výkon se nebude uskutečňovat a vykazovat jako první vyšetření/kontakt v rámci nepravidelné péče. S výkonem se nebude vykazovat signální výkon pro klinický kontakt 01543.

U ambulantních specialistů  a gynekologů bude možné videokonzultaci vykazovat místo výkonu kontrolního klinického vyšetření příslušné odbornosti, který by byl vykázán v případě prezenčního způsobu klinického vyšetření, a to pouze u pacientů, kteří jsou již v dispenzární péči daného poskytovatele nebo u kterých již proběhlo první prezenční klinické vyšetření. S výkonem se nebude vykazovat signální výkon pro klinický kontakt 09543 a u registrujících gynekologů 01543.

Zápis výkonu do zdravotnické dokumentace

V zápisu ve zdravotnické dokumentaci pacienta bude uveden důvod upřednostnění videokonzultace vzdáleným přístupem místo osobní návštěvy, její obsah a výsledek, uložit její obrazovou dokumentaci, event. slovní přepis hovoru s přesným čas spojení. Forma uložení obrazové dokumentace bude ponechána na úvaze poskytovatele. Minimální předpoklad naplnění tohoto požadavku představuje archivace snímku obrazovky (printscreenu) probíhající videokonzultace jednoznačně zachycující datum a přesný čas pořízení snímku a identifikaci uživatelských účtů obou stran.

Průběh videokonzultace

Zahájení 

Videokonzultace začne ověřením totožnosti pacienta, zaznamenáním časového údaje                    o začátku spojení, sdělením důvodu kontaktu a zdůvodněním upřednostnění videokonzultace vzdáleným přístupem před osobní návštěvou.

Vyšetření

Samotné vyšetření bude probíhat zjištěním subjektivního stavu pacienta a cílené anamnézy, vyhodnocením všech relevantních informací, vysvětlením léčebných a diagnostických opatření a navržených postupů, formulací diagnosticko-terapeutického závěru, poskytnutím odborné rady a vystavení potřebných receptů, poukazů, žádanek, formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsáním povinných hlášení.

Ukončení

Následovat bude určení data příští návštěvy, popř. další eventuální videokonzultace vzdáleným přístupem a pořízení obrazové dokumentace proběhlé videokonzultace. Výkon bude ukončen zápisem a uložením obrazové dokumentace do zdravotnické dokumentace.

Vaše ČPZP

Smluvní podmínky

ČPZP má zájem na dostupné a kvalitní síti poskytovatelů zdravotních služeb v primární péči (VPL a PLDD). Smluvní vztahy realizuje na základě uskutečněných výběrových řízení, s ohledem na potřeby pojištěnců v jednotlivých regionech. Dohody o ceně nabízíme svým smluvním partnerům zcela v souladu s výsledky dohodovacích řízení k cenám a platnou právní úpravou.

ČPZP požaduje k uzavření smluvního vztahu od poskytovatelů písemnou žádost o uzavření smlouvy doplněnou o kopie těchto dokumentů:

 • Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, vydané příslušným správním orgánem podle místa provozování, nebo kopii rozhodnutí o udělení registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, nebo kopii zřizovací listiny (statutu) schválené zřizovatelem Poskytovatele zdravotních služeb.
 • Výpis z veřejného rejstříku u fyzických nebo právnických osob, zapsaných ve veřejném rejstříku.
 • Doklad o přidělení IČO (pokud není uvedeno v jiné příloze).
 • Doklad o přidělení IČZ, IČP od VZP.
 • Doklady o vzdělání (dle Zákona č. 95 / 2004 Sb. event. 96/2004 Sb.) - Specializační diplom, doklady o odborné způsobilosti, případně další doklady o doplňujícím odborném vzdělání rozšiřujícím kvalifikaci dle platné legislativy.
 • Doklady o přístrojovém vybavení - včetně dokladů o vlastnictví či pronájmu přístroje (kopie kupní či leasingové smlouvy) a prohlášení o shodě.
 • Výsledek výběrového řízení (dle Zákona č. 48/1997 Sb.).
 • Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.
 • Doklad o vedení bankovního účtu.
 • Seznam požadovaných výkonů podle platného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
 • Seznam zaměstnanců, velikost úvazku a ordinační hodiny.
 • Jmenný seznam nositelů výkonů.
 • Datum zahájení činnosti.
 • Území, pro které má být zdravotní služba poskytována.

Potvrzení o poskytnutých službách v rámci LSP v roce 2019 pro VPL a PLDD

Potvrzení o poskytnutých službách v rámci LPS v roce 2018 pro VPL a PLDD

 

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205