Kód pojišťovny

Oznamovací povinnost pro pojištěnce

U zdravotního pojištění platí zásada, že v každém kalendářním měsíci musí být za každého pojištěnce někdo plátcem pojistného.

Jako plátci pojistného na zdravotní pojištění tedy vystupují:

 • stát – okruh osob, za které stát platí pojistné, stanoví § 7 zákona č. 48/1997 Sb.
 • zaměstnavatelé – platí pojistné za své zaměstnance (kdo se považuje za zaměstnance pro účely zdravotního pojištění, stanoví § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.)
 • osoby samostatně výdělečně činné (kdo je osobou samostatně výdělečně činnou stanoví § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb.)
 • osoby bez zdanitelných příjmů (jde o pojištěnce s trvalým pobytem na území České republiky, kteří nejsou ani zaměstnanci, ani osobami samostatně výdělečně činnými, ani za ně stát není plátcem pojistného - § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb.
 • zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodu 9 nebo 11 zákona č. 48/1997 Sb. (jako plátce pojistného za pojištěnce uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodu 9 nebo 11 zákona č. 48/1997 Sb. tyto osoby nově s účinností od 01. 01. 2024 ustanovuje § 7a zákona č. 48/1997 Sb.)

Vzhledem k tomu, že pojištěnec musí po celou dobu patřit alespoň do jedné ze shora uvedených skupin plátců pojistného, je třeba znát velmi přesně, jak jsou tyto skupiny plátců vymezeny a od kterého dne pojištěnec do příslušné skupiny plátců pojistného patří. Pokud pojištěnec přechází z jedné skupiny plátců do jiné skupiny plátců, musí se tak dít plynule. Pokud pojištěnec přestane být plátcem pojistného v jedné skupině plátců, musí patřit hned následující den do jiné skupiny plátců pojistného. Proto je nutné plnit oznamovací povinnosti dané zákonem č.48/1997Sb.

Oznamovací povinnost pojištěnce

Zákon klade ve vztahu ke zdravotnímu pojištění na pojištěnce určité povinnosti související s oznamováním některých skutečností a s platbou pojistného. Každý pojištěnec ČPZP má povinnost sám oznamovat následující skutečnosti:

 • zahájení, případně ukončení samostatné výdělečné činnosti,
 • zánik povinnosti zaměstnavatele odvádět pojistné v takovém případě, kdy pojištěnec již není nadále zaměstnán nebo má jen takový pracovněprávní vztah, ze kterého nevzniká účast na nemocenském pojištění (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, ze které nevznikne účast na nemocenském pojištění, příležitostné zaměstnání apod.), kdy není ani osobou samostatně výdělečně činnou, ani za něj není plátcem pojistného stát (stává se OBZP),
 • skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Pokud je zaměstnán, oznamuje takové skutečnosti, které zaměstnavateli nesdělil,
 • do 8 dnů po narození dítěte, jehož matka byla v době porodu pojištěna u ČPZP, je zákonný zástupce (rodič) povinen dítě u ČPZP zaregistrovat,
 • do 8 dnů ode dne doručení povolení k dlouhodobému pobytu osobě mladší 18 let uvedené v ust. § 2 odst. 1 písm. b) bodě 11 zákona č. 48/1997 Sb. je povinen její zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník oznámit příslušné zdravotní pojišťovně, že došlo k vydání povolení k dlouhodobému pobytu výše uvedené osobě (účinnost od 01. 01. 2024),
 • do 8 dnů oznamuje ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce,
 • do 8 dnů je povinen vrátit průkaz pojištěnce při:
  • ztrátě trvalého pobytu na území ČR,
  • ukončení zaměstnání v případě pojištěnců, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR,
  • ukončení pojištění u ČPZP a přechodu k jiné zdravotní pojišťovně,
  • při dlouhodobém pobytu v cizině - viz kap. Dlouhodobý pobyt v cizině,
 • do 30 dnů oznamuje změnu jména, příjmení, trvalého pobytu a rodného čísla; pokud se pojištěnec v místě trvalého pobytu nezdržuje, je povinen příslušné zdravotní pojišťovně oznámit také adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržuje (dále jen „bydliště“),
 • OSVČ, která přechází k ČPZP od jiných zdravotních pojišťoven (dále jen ZP), je povinna při registraci u ČPZP předložit doklad o výši záloh na pojistné, vypočtených z vyměřovacího základu. Obdobný doklad vystaví ČPZP i pojištěnci - OSVČ, který odchází od ČPZP k jiné ZP.

Další povinnosti pojištěnce:

 • v den nástupu do zaměstnání je povinen sdělit svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání. Tuto povinnost musí splnit do osmi dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny. Přijetí takového sdělení je zaměstnavatel povinen pojištěnci písemně potvrdit. Písemné potvrzení by měl zaměstnanec v tomto případě vždy vyžadovat, protože zákon dává zaměstnavateli právo požadovat na zaměstnanci úhradu penále, které musel zaplatit zdravotní pojišťovně za opožděnou platbu pojistného, pokud k tomuto zpoždění došlo z důvodu neoznámení nebo opožděného oznámení změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem,
 • zaměstnaný pojištěnec, který má více zaměstnavatelů a nepatří mezi zákonem vyjmenované osoby, které nemají určen minimální vyměřovací základ, je povinen v měsíci, ve kterém nedosáhl ani minimálního vyměřovacího základu pro zaměstnance, pověřit některého ze zaměstnavatelů odvodem doplatku z rozdílu minimálního vyměřovacího základu a součtu příjmů započitatelných do vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění,
 • je povinen uhradit zaměstnavateli pojistné, které tento odvedl za dobu neomluvené absence,
 • musí se vyvarovat jednání, jehož cílem je vědomé poškození vlastního zdraví,
 • při poskytování zdravotní péče se musí vykazovat platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným ČPZP. Zákon tuto povinnost neukládá při vyzvednutí léčiv v lékárnách.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.