Slevy s ČPZP 2019

Dlouhodobý pobyt v zahraničí

Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje pouze nepřetržitý pobyt v cizině, který trvá déle než 6 měsíců. Pokud osoba splní následující tři podmínky, je vyňata ze zdravotního pojištění v ČR.

  • Nepřetržitý pobyt v cizině trvá nejméně 6 měsíců.
  • Zdravotní pojištění v cizině trvá po celou dobu pobytu v cizině.
  • Písemné PROHLÁŠENÍ bylo doručeno ČPZP před dnem ukončení povinnosti platit pojistné.
Před odjezdem do ciziny je pojištěnec povinen odevzdat u ČPZP průkaz pojištěnce.

Osoba, která splňuje výše uvedené tři podmínky, není až do dne návratu z ciziny do ČR účastníkem zdravotního pojištění v ČR.

  • Pojistné na zdravotní pojištění se za tuto osobu neplatí, tj. pojistné neplatí zaměstnavatel ani pojištěnec sám ani stát.
  • Povinnost platit pojistné zaniká dnem, který byl uveden v PROHLÁŠENÍ, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy toto PROHLÁŠENÍ bylo doručeno ČPZP.
  • Povinnost platit pojistné vzniká dnem, ke kterému se po návratu z ciziny pojištěnec znovu přihlásí u ČPZP.
  • Po návratu z ciziny je osoba, která byla před odjezdem do ciziny pojištěna u ČPZP povinna se opětovně přihlásit u ČPZP a dodatečně předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pokud pojištěnec nepředloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, je povinen doplatit zpětně pojistné tak, jako by k odhlášení nedošlo. Jestliže pojištěnec předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině, který nekryje celou dobu dlouhodobého pobytu v cizině, je povinen doplatit zpětně pojistné za každý kalendářní měsíc, ve kterém zdravotní pojištění v cizině netrvalo po celý takový kalendářní měsíc.
  • Povinnost ČPZP uhrazovat lékařskou péči končí dnem předcházejícím dni, kdy zanikla povinnost platit pojistné.
  • Povinnost ČPZP uhrazovat lékařskou péči vzniká dnem, kdy se pojištěnec u ČPZP po návratu z ciziny opět přihlásí.

Další prohlášení o novém dlouhodobém pobytu v cizině lze zdravotní pojišťovně podat nejdříve po uplynutí 2 celých kalendářních měsíců následujících po dni opětovného přihlášení z předchozího dlouhodobého pobytu v cizině.

Formulář pro Záznam o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině :

ve formátu MS Word (143 KB)

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205