Očkování

Aktuality v očkování

12. 10. 2021 

OČKOVÁNÍ PROTI SEZÓNNÍ CHŘIPCE - Sezóna 2021/2022

Z chřipkových vakcín jsou  v sezóně 2021/2022  hrazeny z prostředků  veřejného zdravotního pojištění tyto čtyřvalentní chřipkové vakcíny:

0131426 Vaxigrip Tetra 1 x 0,5 ml, úhrada ZP do výše 327,71 Kč

0231888 Influvac Tetra 1 x 0,5 ml, úhrada ZP  do výše 300,08  Kč

Pro děti od 24 měsíců do méně než 18 let je k dispozici i Fluenz Tetra vakcína ( Kód 0209483 ) ve formě nosního spreje. Od 1. 11. 2021 byla předmětnému LP FLUENZ TETRA stanovena maximální cena a ENNV1 ve výši 327,71 Kč.

1. 8. 2021 

Od 1. 8. 2021 je změna v očkování rizikových pojištěnců.  V rámci očkování proti pneumokokovým infekcím je možno použít kromě Prevenaru 13 rovněž vakcínu Pneumovax 23.  Úhrada obou vakcín u osob od 5 let (Pneumovax 23 od 2 let) od 1.8.2021 do 31.8.2021 byla 813,34 Kč, od 1.9.2021 byla snížena na  610,09 Kč. U obou vakcín je nutno vykazovat stupeň úhrady LZVL=“E“, tzn. jedná se o úhradu UHR4 . Ostatní očkování rizikových pojištěnců zůstávají beze změn

Očkování proti Covid19

V případě očkování proti Covid 19 se nevykazuje vakcína, jen výkon očkování podle použité vakcíny a diagnóza Z25.8.

Pro účely vykazování provedeného očkování proti onemocnění COVID-19 je smluvním poskytovatelům zdravotních služeb umožněno vykazovat VZP výkony dle použité očkovací látky:

 • 99930 - (VZP) - COVID-19 – OČKOVÁNÍ - BIONTECH/PFIZER
 • 99931 - (VZP) - COVID-19 – OČKOVÁNÍ – MODERNA
 • 99932 - (VZP) - COVID-19 – OČKOVÁNÍ – ASTRAZENECA
 • 99933 - (VZP) - COVID-19 – OČKOVÁNÍ - JOHNSON & JOHNSON
 • 99934 - (VZP) - COVID-19 – OČKOVÁNÍ - CUREVAC 

Pro všechny výše uvedené zdravotní výkony platí následující podmínky:

ODBORNOST: 999

OHODNOCENÍ: 209 bodů vč. režie, HB =1,28 Kč, tj.: jednotná úhrada 267, 52 Kč

FREKVENCE: 1/den, 2/1 rok

PODMÍNKY: výkony obsahují kompletní činnosti realizované v rámci očkování proti COVID-19, s výkonem se již nevykazuje žádný jiný výkon. Pravidla pro vykazování dalších výkonů spojených s očkováním proti onemocnění COVID-19 jsou stanovena níže.

VZP-výkony obsahují kompletní činnosti realizované v rámci očkování proti COVID-19, kterými jsou:

 • odběr anamnézy před aplikací očkovací látky, k vyloučení možné kontraindikace očkování • seznámení pacienta s očkováním-důvody, smysl, průběh, případné možné vedlejší reakce • skladování očkovací látky při nutnosti dodržení tzv. chladového řetězce • příprava očkovací látky dle postupu doporučeného výrobcem • vlastní aplikace očkovací látky, desinfekce místa vpichu, po aplikaci přelepení místa vpichu, včetně materiálových nákladů • zapsání očkování do dokumentace s vyznačením data, typu očkovací látky a čísla šarže aplikované látky • krátkodobý dozor nad zdravotním stavem pacienta po aplikaci očkování vč. kontroly stavu pacienta (možné okamžité reakce s nutností léčebného zásahu), • administrativa spojená s provedeným očkováním, zadání údajů do ISIN, vystavení certifikátu o provedeném očkování.

7. 5. 2020 - Úhrada očkování proti meningokokovým onemocněním u kojenců a batolat

Podle novelizace Zákona 48/1997 ve znění pozdějších předpisů, § 30 je od 1.5.2020 nově hrazeno očkování

 • proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku, a
 • skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života.

Jedná se o vakcíny Bexsero (očkovací schéma 2+1) a Nimenrix (schéma 1+0).

Podmínkou úhrady z veřejného zdravotního pojištění je, aby 1. dávka vakcíny Bexsero byla aplikována do dovršení 6. měsíce věku, platí tedy:

 a) každá dávka očkovací látky proti Men B aplikována po 1. 5. 2020, při současném splnění podmínky zahájení tohoto očkování do 6 měsíce věku dítě, bez ohledu na to, zda bylo zahájeno po nebo před účinností této novely, bude hrazena z prostředků v.z.p;

a zároveň

b) dávky očkovací látky proti Men B, které byly aplikovány před účinností zákona, nebudou ze zdravotního pojištění zpětně propláceny

Pokud rodiče nechali děti očkovat před novelizací zákona, mohou nárokovat příspěvek na vakcínu ve výši do 1500 Kč z fondu preventivních programů.

 

21. 5. 2019 - Aktualizace - očkování proti chřipce - vakcíny

Oproti roku 2018 jsou hrazeny ještě další dvě očkovací látky – viz níže. Podmínky úhrady očkování proti chřipce se nemění.

a) úhrada očkovacích látek se provádí dle platného číselníku LEKY. Pojišťovna hradí za 1 dávku

0214978 FLUARIX TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML II : 249,79

0207170 INFLUVAC INJ SUS ISP 1X0,5ML+J : 154,68

0229653 INFLUVAC INJ SUS ISP 1X0,5ML+J : 154,68

0225792 INFLUVAC TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J : 250,00

0100085 VAXIGRIP INJ SUS 1X0,5ML+PJ : 170,44

0100084 VAXIGRIP INJ SUS 20X(0,5ML+PJ) : 150,12

0131426 VAXIGRIP TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J : 250,00

0131428 VAXIGRIP TETRA INJ SUS ISP 20X0,5ML+20J : 250,00

0231888 INFLUVAC TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J : 250,00

b) Uvedené částky se vztahují k jedné dávce. Ceny za 1 dávku se liší v závislosti na obchodované ceně celého balení.

 

14. 11. 2018 - Aktualizace - výpadek očkovací látky Boostrix Polio

ČPZP si dovoluje vás informovat, že v souvislosti se zpožděním dodávky očkovací látky Boostrix Polio (přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně) dochází v ČR ke kratičkému výpadku v dodávkách této očkovací látky k lékařům, a to v rozsahu cca. 2 týdnů.

S ohledem na zásoby této očkovací látky v ordinacích a na skutečnost, že daná očkovací látka je očkována v rozmezí 12ti měsíců (mezi 10. a 11. rokem věku dítěte), nedojde k jakémukoli ohrožení dodržení očkovacího kalendáře.

 

15. 9. 2018 - Aktualizace - očkování proti tetanu

1. Pravidelné očkování proti tetanu co 10-15 let (úhrada vakcíny distributorovi)

Výkon 02105 + vakcína v nulové hodnotě, 1 balení, dg Z235, očkuje PL nebo PLDD

Vakcíny: 0208575 Vacteta - ÚHR2 !!!příznak zvýšené úhrady = LZVL=“Z“

nebo do vyčerpání zásob nebo ukončení expirace 0083443 Tetavax ( stupeň úhrady se nevykazuje)

 

2. Očkování proti tetanu při poranění a před operacemi GIT (úhrada vakcíny očkujícímu PZS):

Výkon 02125 + vakcína (úhrada dle číselníku), dg Z235

Vakcína: 0208575 Vacteta (stupeň úhrady se nevykazuje, automaticky naskočí ÚHR1)

CAVE!!! Vacteta má dvojí úhradu:

 1. v rámci preventivního očkování (výkon 02105, úhrada distributorovi) je nutno vykázat stupeň úhrady ÚHR2 (příznak zvýšené úhrady = LZVL=“Z“)

 2. v rámci očkování při poranění (výkon 02125) se stupeň úhrady nevykazuje

Pozn.: od 1. 9. 2018 již nelze při aplikaci OL 0208575 VACTETA vykazovat kód ZULP 9999914, ale je nutné vykázat standardní kód 0208575

 

15. 9. 2018 - Aktualizace - očkování proti virové hepatitidě B

Pravidelné očkování proti VHB - s úhradou vakcíny distributorovi

Výkon 02105 + vakcína v nulové hodnotě, 1 balení, dg Z246, indikace následující:

 1. očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek ( 1. dávka na porodnici do 24 hod. po narození, dál se pokračuje v 6 týdnech hexavakcínou   CAVE: při hospitalizaci nelze vykázat výkon očkování, vykazuje se pouze vakcína k ošetřovacímu dni): vakcína 0103070 Engerix B10

 2. očkování kojenců a batolat v rámci očkovacího kalendáře v případě, že ze zdravotní indikace dítě nemůže být očkováno hexavakcínou a očkuje se kombinací vakcín: vakcína 0103070 Engerix B10

 3. doočkování dětí cizinců nebo dětí, které se přistěhovaly z ciziny a nebyly očkovány proti VHB: vakcína 0103070 Engerix B10 u dětí do 15 let včetně nebo 0103073 Engerix B20 u dětí ve věku 16-18 let. K úhradě očkování požadujeme předchozí schválení revizním lékařem - je nutné, aby očkující lékař před očkováním zaslal žádanku o úhradu.

 4. očkování osob, které mají být zařazeny do pravidelných dialyzačních programů: pouze vakcína 0028399 Fendrix

Zvláštní očkování proti VHB

Pojišťovna hradí výkon 02130, ZULP se nevykazuje, vakcínu hradí stát – nutno objednat u firmy Avenier na účet MZ ČR. Očkování hrazeno osobám, které

 1. pracují na pracovištích uvedených v § 16 odst. (1) Vyhlášky, pokud jsou činné při vyšetřování a ošetřování fyzických osob, o něž mají pečovat,

 2. jsou činné v nízkoprahových programech pro uživatele drog,

 3. jsou v úzkém a pravidelném kontaktu s nemocným s virovou hepatitidou B nebo nosičem HBsAg,

 4. jsou dosud neočkovány a nově přijaty do domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo domovů se zvláštním režimem,

 5. jsou vystaveny rizikové expozici biologického materiálu,

 6. studují na lékařské fakultě nebo zdravotnické škole, a u studujících připravovaných na jiných vysokých školách, než jsou lékařské fakulty, pro činnosti ve zdravotnických zařízeních při vyšetřování a ošetřování nemocných, u studujících na středních a vyšších odborných sociálních školách připravovaných pro činnosti v zařízeních sociálních služeb při vyšetřování a ošetřování fyzických osob přijatých do těchto zařízení,

 7. poskytují terénní nebo ambulantní sociální služby,

 8. jsou nově přijaty jako příslušníci Vězeňské služby České republiky,

 9. jsou zařazeny do rekvalifikačních kurzů a zajišťují péči a ošetřování osob v zařízeních sociálních služeb a ve zdravotnických zařízeních, nebo

 10. manipulují ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s nebezpečným odpadem.

Očkování se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním virovou hepatitidou B, u fyzické osoby s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr a u fyzických osob, které byly prokazatelně očkovány proti virové hepatitidě B.

 

15. 9. 2018 - Aktualizace - očkování proti spalničkám

Zvláštní očkování proti spalničkám

Pojišťovna hradí výkon 02130, ZULP se nevykazuje, vakcínu hradí stát – nutno objednat u firmy Avenier na účet MZ ČR.

 1. očkování se provede aplikací jedné dávky očkovací látky u fyzických osob, které jsou nově přijímány do pracovního nebo služebního poměru na pracovišti infekčním nebo dermatovenerologickém.
 2. očkování se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním spalničkami a u fyzické osoby s pozitivním titrem IgG protilátek proti viru spalniček.

 

15. 9. 2018 - Aktualizace - očkování proti HPV

Očkování je hrazeno dívkám i chlapcům, pokud bylo započato od dovršení 13 do dovršení 14 let věku.

Výkon 02125 + vakcína v úhradě dle aktuálního číselníku.

Vakcíny : plně hrazen Cervarix – aktuálně   1.765,79 Kč, doplatkové vakcíny Silgard, Gardasil a Gardasil 9 – hrazeny do výše ceny Cervarixu. Gardasil je náhradou za Silgard, jehož dodávky byly ukončeny, obě vakcíny mají stejné složení.

Očkuje praktický lékař pro děti a dorost nebo dětský gynekolog, který vakcínu nakoupí a následně spolu s výkonem očkování vykáže pojišťovně. Vakcínu nelze předepsat k úhradě na recept.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeh uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.