Mobilní aplikace

Nechcinudu.cz

Aktuality v očkování

24.3.2017 - Informace SUKL k nedostupnosti vakcíny BOOSTRIX POLIO INJ. STŘÍKAČKA

Přestože SÚKL médiím poskytuje ucelené informace, ne vždy jsou použity v plném rozsahu. V případě aktuální nedostupnosti vakcíny BOOSTRIX POLIO INJ. STŘÍKAČKA tak může vlivem některých médií docházet ke zkreslení celé situace. SÚKL proto zveřejňuje všechny informace, které má v současné době k dispozici.

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost GlaxoSmithKline, s. r. o., Praha, nahlásil u léčivého přípravku BOOSTRIX POLIO INJ. STŘÍKAČKA přerušení dodávek s tím, že obnovení dodávek předpokládá v květnu tohoto roku. Jako důvod přerušení držitel uvedl výpadek ve výrobě. Dle informací od držitele by se tedy mělo jednat o krátkodobý výpadek.

Tato vakcína je určena k přeočkování, které má být podáno během širšího časového rozmezí. Zároveň je případně možné k přeočkování použít kombinaci vakcíny BOOSTRIX INJ. STŘÍKAČKA (záškrt, tetan, pertuse) s vakcínou IMOVAX POLIO (dětská obrna).

Není tedy pravdou, že by rozočkované děti zůstaly bez možnosti přeočkování – k dispozici jsou aktuálně jiné vakcíny, prostřednictvím nichž lze přeočkování provést.

O nahlášených výpadcích léčivých přípravků, vč. možných náhrad, SÚKL průběžně informuje na svých webových stránkách. Široká laická i odborná veřejnost má tedy tyto informace nepřetržitě k dispozici zde

6.3.2017 - UPOZORNĚNÍ pro lékaře provádějící očkování

  • Výpadek očkovací látky TETANOL PUR

Z důvodu výpadků v dodávkách věnujte prosím pozornost změnám ve vykazování u očkovacích látek 0154815 TETANOL PUR a 0056049 INFANRIX HiB. Po dobu výpadku očkovací látky 0154815 TETANOL PUR (předpoklad cca do 05/2017) mohou PZS v daných indikacích použít očkovací látku TETAVAX. V tomto případě PZS vykáže kód 02125 + ZULP 9999914 OČKOVACÍ LÁTKA PROTI TETANU – NESPECIFIKOVANÝ LP.

  • Výpadek a ukončení dodávek očkovací látky INFANRIX HiB

U očkovací látky 0056049 INFANRIX HiB dochází od 1. 3. 2017 k ukončení dodávek bez obnovení. Pro alternativní použití zůstávají na českém trhu k dispozici vakcíny 0032865 INFANRIX a 0054227 HIBERIX. Aplikace nedostupné OL INFANRIX HiB tak může být nahrazena kombinací očkovacích látek 0032865 INFANRIX a 0054227 HIBERIX dvěma vpichy. Lékař v takovém případě vykáže použití obou aplikovaných OL samostatně.

14.4.2016 - Vakcína Boostrix

Vzhledem k výpadku Infanrixu je v roce 2016  v rámci pravidelného/povinného očkování 5tiletých dětí  hrazena  z veřejného zdravotního pojištění rovněž vakcína Boostrix. Vykazuje se jako ZULP v nulové hodnotě v množství 1,0 balení k výkonu očkování 02105. Platí pro ni povinnost hlášení do clearingového centra.

Vykazování očkování Boostrixem v roce 2016:

Výkon 02105 + 0120102 Boostrix 1,0 balení,  0,00 Kč.

4.2.2016 - Aktualizace - očkování proti hepatitidě B

Očkování proti hepatitidě B s úhradou vakcíny pojišťovnou  je indikováno v následujících případech:

  1. při rizikové expozici biologickému materiálu (např. poranění neznámou jehlou, očkování před transplantací orgánů aj.)

  2. u osob, které mají být zařazeny do pravidelných dialyzačních programů

  3. u osob nově přijatých do domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo do domovů se zvláštním režimem.

  4. u novorozenců HBsAg pozitivních matek ( 1. dávka na porodnici do 24 hod. po narození, dál se pokračuje v 6 týdnech hexavakcínou   CAVE: při hospitalizaci nelze vykázat výkon očkování, vykazuje se pouze vakcína k ošetřovacímu dni)

  5. očkování kojenců a batolat v rámci očkovacího kalendáře v případě, že ze zdravotní indikace dítě nemůže být očkováno hexavakcínou a očkuje se kombinací vakcín.

Očkování se v těchto případech vykazuje výkonem 02105, příslušná vakcína se účtuje jako ZULP k výkonu s nulovou hodnotou, je nutno ji nahlásit do clearingového centra, pojišťovna ji hradí distributorovi (fa Avenier),   Dg Z246.

S platností od 1.1.2016 bude distributor dodávat vakcínu 0103073 Engerix B20 inj. sus. 1x1 ml – (balení po jedné ampulce) , což je  změna proti minulému období, kdy byla dodávána vakcína 0091775  Engerix B20 inj. sus. 25x1 ml  (balení  po 25 dávkách). 

Vykazování očkování Engerixem v roce 2016 u dospělých:  Dg  Z246

  1. balení po jedné dávce : výkon 02105 +0103073 Engerix B20 , 1,0 balení (ev 2,0 balení u očkování dvojitou dávkou), cena 0,- Kč

  2. balení po 25 dávkách ( ze zásob loňského roku) vykazuje se stejně jako v předchozích letech: výkon 02105 + 0091775 Engerix B20 0,04 balení (ev. 0,08 balení u očkování dvojitou dávkou ) , cena 0,- Kč

Vykazování u dětí se t.č. zatím nemění: ( vakcína je balena po 25 dávkách)

výkon 02105 + 0057570 Engerix B10 v množství 0,04 balení, cena 0,- Kč, Dg Z246.

Případy, kde je hrazen výkon očkování, ale není hrazena vakcína:

Zdravotní pojišťovny nehradí vakcíny Engerix B10, pokud je dítě očkováno kombinací vakcín místo hexavakcíny  pouze na přání rodičů, aniž má zdravotní indikaci k rozložení očkování. Lékař je oprávněn vykázat pojišťovně výkon očkování bez ZULP, vakcínu hradí zástupce dítěte.

Vykazování:   výkon 02100, ZULP NE!!, Dg Z246

Zdravotní pojišťovny nehradí  vakcíny proti hepatitidě B v případě zvláštního očkování (např. očkování zdravotníků,  zdravotních škol, příslušníků integrovaného záchranného systému, atd.  Tyto vakcíny jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Lékař je oprávněn vykázat pojišťovně výkon očkování bez ZULP, vakcínu je nutno objednat u Avenieru na účet MZ ČR.

Vykazování:   výkon 02130, ZULP NE!!, Dg Z246

Poznámka: Dvojitá dávka Engerixu je doporučena u pacientů se selháváním ledvin včetně dialýzovaných, a u pacient§ před transplantací orgánů.  Při vykazování je nutno kromě diagnózy očkování Z246 uvést ještě další diagnózu týkající se onemocnění ledvin nebo transplantace, která zdůvodňuje dvojitou dávku vakcíny.

1.10.2015 - Informace k očkování proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců nad 65 let věku

Pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven ČR uvádějí, že od 1. 10. 2015 hradí nepovinné očkování proti pneumokokovým infekcím pro pojištěnce starší 65 let včetně očkovací látky podle ekonomicky nejméně nákladné varianty.

Je zajištěna vakcína, která je hrazena plně, tedy bez doplatku pro pojištěnce. U indikovaných pojištěnců je očkovací látka vykazována jako ZULP s kódem 0085172, a to do výše 482,33 Kč za jednu dávku dle aktuálního číselníku Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Pojištěnec, který si zvolí nákladnější očkovací látku, doplatí rozdíl v ceně mezi zvolenou variantou a nejméně nákladnou variantou u svého lékaře.

Pojištěnci, kteří spadají do pravidelného povinného očkování proti pneumokokovým nákazám dle platné legislativy, např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory, se na úhradě očkování nepodílí.

Pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven uvádějí, že je zajištěno dostatečné množství dávek vakcín proti pneumokokovým infekcím pro Českou republiku.

Léková komise Svazu zdravotních pojišťoven ČR

Za obsah odpovídá: Ing. Hana Gregorová

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205