Kód pojišťovny

Vyúčtování zdravotní péče

Jednoduchý návod pro odeslání vyúčtování prostřednictvím internetové aplikace Elektronická přepážka ČPZP. Přístupová práva jsou zadána dle IČZ.

Odeslání vyúčtování

Je určeno pro elektronické odesílání souborů s dávkami a fakturami.
V případě zasílání více Kdávek, vztahujících se k jednomu IČZ, je možno jednotlivé dávky "sehrát" do jednoho souboru (je možná i kombinace s "dávkou 80"). Příslušný software je ke stažení na adrese http://www.portalzp.cz/download.html

Vyúčtování zdravotní péče

(zpracování faktur) - postup
A. okno volba souboru s fakturami a dávkami - umožňuje připojit soubor s dávkami pro následnou fakturaci.
připojení pouze souboru s dávkami (Kdávky) vyžaduje následné vyplnění faktury
připojení i souboru s fakturami již následující formulář vyplní a případnou faktury editaci neumožní

 • připojení: tlačítko "procházet" umožňuje vyhledání souborů na disketě (nebo v adresáři na HD). Dvojklikem ji připojíte.
 • odeslání: tlačítko "podepsat a odeslat" (pro přihlášené certifikátem) nebo "odeslat bez podpisu" - odesílá kdávku do systému - Zobrazí se formulář faktury, který dovyplníte dle Vaší faktury.

B. okno pořízení faktury - určeno pro vyplnění faktury

 • vyúčtování "výkonové platby"
  V levé části - "záhlaví faktury " vyplňujete číslo faktury a fakturovanou částku (zkontrolovat automaticky vložené IČZ)
  V pravé části - "položky ve faktuře" jsou možnosti dalších pevně stanovených částek. Vybrat NENÍ.
  Volbou "podepsat a odeslat" ( pro přihlášené certifikátem) nebo "odeslat bez podpisu", zobrazí se souhrnná informace o zprávě, volba "ano" - zobrazí se "protokol o předání" který lze vytisknout. Jedná se o potvrzení, že faktura byla přijata do "fronty" ke zpracování. Po kontrole formální správnosti se skutečné přijetí faktury ke zpracování zobrazí v menu "prohlížení faktur".
 • vyúčtování "paušální platby"V pravé části - "položky ve faktuře" jsou možnosti dalších pevně stanovených částek. Vybrat PAUŠÁL a vyplnit částku.
  V levé části - "záhlaví faktury" vyplňujete číslo faktury , paušálně fakturovaná částka se načte automaticky (zkontrolovat automaticky vložené IČZ)
  Volbou "podepsat a odeslat" ( pro přihlášené certifikátem) nebo "odeslat bez podpisu", zobrazí se souhrnná informace o zprávě, volba "ano" - zobrazí se "protokol o předání" který lze vytisknout. Jedná se o potvrzení, že faktura byla přijata do "fronty" ke zpracování. Po kontrole formální správnosti se skutečné přijetí faktury ke zpracování zobrazí v menu "prohlížení faktur".
 • vyúčtování "kombinované kapitačně - výkonové platby"
  V pravé části - "položky ve faktuře" jsou možnosti dalších pevně stanovených částek. Vybrat KAPITACE a vyplnit částku.
  V levé části - "záhlaví faktury" vyplňujete číslo faktury a celkem fakturovanou částku (zkontrolovat automaticky vložené IČZ)
  pozn.: celkem fakturovaná částka musí být vyšší nebo rovna částce za kapitaci
  Volbou "podepsat a odeslat" (pro přihlášené certifikátem) nebo "odeslat bez podpisu", zobrazí se souhrnná informace o zprávě, volba "ano" - zobrazí se "protokol o předání", který lze vytisknout. Jedná se o potvrzení, že faktura byla přijata do "fronty" ke zpracování. Po kontrole formální správnosti se skutečné přijetí faktury ke zpracování zobrazí v menu "prohlížení faktur".
 • vyúčtování pouze "kapitace"
  V okně pro "připojení souboru s dávkou" nic nepřipojujete a použijete přímo tlačítko "podepsat a odeslat" (pro přihlášené certifikátem) nebo "odeslat bez podpisu" => zobrazí se okno s formulářem faktury
  V pravé části - "položky ve faktuře" jsou možnosti dalších pevně stanovených částek. Vybrat KAPITACE a vyplnit částku.
  V levé části - "záhlaví faktury" vyplňujete číslo faktury a fakturovaná částka za kapitaci se načítá automaticky (zkontrolovat automaticky vložené IČZ)
  Volbou "podepsat a odeslat" (pro přihlášené certifikátem) nebo "odeslat bez podpisu", zobrazí se souhrnná informace o zprávě, volba "ano" - zobrazí se "protokol o předání", který lze vytisknout. Jedná se o potvrzení, že faktura byla přijata do "fronty" ke zpracování. Po kontrole formální správnosti se skutečné přijetí faktury ke zpracování zobrazí v menu "prohlížení faktur".
 • hlášení nových pojištěnců
  "Dávku 80" doporučujeme sehrát na disketu s vyúčtováním. Příslušný software je ke stažení na adrese http://www.portalzp.cz/download.html.
  Pokud se rozhodnete pro její samostatné odeslání, postupujte takto:
  v okně pro "připojení souboru s dávkou" připojíte soubor s "dávkou 80" a použijete tlačítko "podepsat a odeslat" (pro přihlášené certifikátem) nebo "odeslat bez podpisu" => zobrazí se okno s formulářem faktury
  V levé části - "záhlaví faktury" vyplňujete číslo faktury a nulovou fakturovanou částku (zkontrolovat automaticky vložené IČZ)
  V pravé části - "položky ve faktuře" jsou možnosti dalších pevně stanovených částek. Vybrat NENÍ.
  Volbou "podepsat a odeslat" (pro přihlášené certifikátem) nebo "odeslat bez podpisu", zobrazí se souhrnná informace o zprávě, volba "ano" - zobrazí se "protokol o předání", který lze vytisknout. Jedná se o potvrzení, že faktura byla přijata do "fronty" ke zpracování. Po kontrole formální správnosti se skutečné přijetí faktury ke zpracování zobrazí v menu "prohlížení faktur".

PROHLÍŽENÍ A PODÁNÍ HLÁŠENÍ

Hlášení o nositelích výkonů

Zákon ukládá zdravotnickým zařízením povinnost sdělovat příslušným zdravotním pojišťovnám údaje o nositelích výkonů (uloženo ustanovením § 40 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů) v rozsahu a v termínech podle § 41 odst. 3 a 4, což jsou tytéž údaje, které jsou sdělovány Informačnímu centru zdravotního pojištění spravovanému Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR.

1.1 Popis situace

Zákon ukládá zdravotnickým zařízením povinnost sdělovat příslušným zdravotním pojišťovnám údaje v rozsahu a v termínech podle § 41 odst. 3 a 4, což jsou tytéž údaje, které jsou sdělovány Informačnímu centru zdravotního pojištění spravovanému Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR.
Personální kapacitu hlásí zdravotnická zařízení Informačnímu centru zdravotního pojištění (dále ICZP) přímo a až do přijetí novely zákona 48/1997 Sb.- novely č. 123/ 2005 pouze ICZP znalo průběžné informace o počtech nositelů výkonů v ZZ. Novela 123/2005 zrovnoprávňuje zdravotní pojišťovny k přístupu k těmto informacím.
Novela povolila, že všechny zdravotní pojišťovny mohou taky sbírat data o počtech nositelů výkonů v jednotlivých kategoriích. Tím musí ZZ stejnou věc hlásit na ICZP (spravované VZP) a dalším 8 ZP.
Velkou úsporu času nabízí portál zdravotních pojišťoven, protože ZZ může zdravotním pojišťovnám v něm sdruženým hlásit své nositele zdravotních výkonů.

1.2 Co služba nabízí

Na Portále ZP existuje nově samostatná aplikace nezávislá na stávajícím společném registru klientů Portálu ZP a na registrech zdravotnických zařízeních jednotlivých pojišťoven.
Přístup k této službě budou mít všechna zdravotnická zařízení v ČR. Každé zdravotnické zařízení bude mít předdefinované uživatelské konto chráněné heslem - bude určeno pro zástupce daného zdravotnického zařízení. (Dopis o přiděleném kontu a heslu jste obdrželi v minulých dnech poštovní zásilkou.)
Zástupce zdravotnického zařízení bude moci pořídit seznam nositelů výkonů pracujících pro toto zdravotnické zařízení. U každého nositele výkonu bude evidováno - ZZ hlásí:
Rodné číslo - Jméno - Příjmení - Titul
Časové intervaly obsahující:
Odbornost - Kategorii - Přepočtený počet nositele výkonu (dále PPNV)
Vlastní pořizování bude ZZ provádět pomocí html formulářů.
Služba automaticky vede historii změn u nositelů výkonů a to včetně datumů a časů těchto změn. Tuto historii zástupci zdravotnického zařízení zpřístupní (jen ke čtení).
Zástupce zdravotnického zařízení si dále bude moci vygenerovat:

 1. sestavy pro přehled nositelů s těmito na sobě nezávislými filtry: časové období od-do (zahrnuje tedy mj. i celou historii či pouze aktuální záznamy), vybraná odbornost, vybraná množina kategorií. Sestava pak bude obsahovat odpovídající nositele výkonů daného zdravotnického zařízení a sumu příslušných PPNV.
 2. sestavy pro statistiky s těmito na sobě nezávislými filtry: časové období od-do (zahrnuje tedy mj. i celou historii či pouze aktuální záznamy), vybraná odbornost, vybraná množina kategorií.

Sestava pak bude obsahovat agregované odbornosti. U jednotlivých skupin odborností budou uvedeny mezisoučty PPNV. U jednotlivých skupin odborností pak budou uvedeny odpovídající kategorie s odpovídajícími mezisoučty PPNV. Dále bude sestava obsahovat celkový součet PPNV.
Jednotný registr zdravotnických zařízení a s ním spojený registr přístupových kont a jejich hesel udržují zdravotní pojišťovny (resp. konkrétní pověřená zdravotní pojišťovna).

1.3 Technické řešení

Data budou trvale uložena na Portále ZP. Přihlašovací stránka (jméno a heslo) ošetří vlastní identifikaci klienta - pro práci nad konkrétním zdravotnickým zařízení. Po úspěšném přihlášení se nabídnou tyto funkce:

 1. Funkce "Nový nositel zdravotních výkonů" umožní založit nové záznamy nositelů včetně intervalů obsahujících odbornost, kategorii a PPNV. Pokud pro příslušné zdravotnické zařízení příslušný nositel již existuje, funkce jej odmítne znovu vložit. Funkce rovněž odmítne pro stejného nositele výkonů přijmout 2 překrývající se intervaly se shodnou odborností.
 2. Funkce "Oprava nositele zdravotních výkonů" dohledá příslušného nositele dle zadaného rodného čísla, zobrazí příslušné evidované údaje a umožní tyto údaje změnit či vložit další interval obsahující odbornost, kategorii a PPNV. Funkce odmítne přijmout 2 překrývající se intervaly se shodnou odborností.
 3. Funkce "Přehled nositelů" umožní zadat tato výběrová kritéria:
 • a. Interval - povinné; předvyplněno aktuální čtvrtletí
 • b. Odbornost - nepovinné
 • c. Seznam kategorií - implicitně všechny

Výstupem pak bude sestava obsahující nositele výkonů (rodné číslo, jméno, příjmení, titul) evidovaných pro aktuální zdravotnické zařízení a jim odpovídajících PPNV pro zadaná výběrová kritéria (zejména se jedná o přepočet dle intervalu).U každého nositele výkonu bude tlačítko zpřístupňující kompletní historii příslušného nositele a jeho evidovaných intervalů (evidovány budou i doby změn). Sestava bude obsahovat celkovou sumu PPNV.

 1. Funkce "Statistiky" umožní zadat tato výběrová kritéria:
 • a. Interval - povinné; předvyplněno aktuální čtvrtletí
 • b. Odbornost - nepovinné
 • c. Seznam kategorií - implicitně všechny

Výstupem pak bude sestava obsahující odbornosti spadající do daného intervalu. U každé odbornosti bude vypsán její kód, název a jí odpovídající PPNV pro zadaná výběrová kritéria (zejména se jedná o přepočet dle intervalu). Dále se u každé odbornosti seznam odpovídajících kategorií. U každé kategorie bude vypsán její kód, název a jí odpovídající PPNV pro zadaná výběrová kritéria (zejména se jedná o přepočet dle intervalu).Sestava bude obsahovat celkovou sumu PPNV.

Základní informace

ČPZP umožňuje svým smluvním parnterům - registrovaným uživatelům vstup do následujících aplikací:

 • Lékař který registruje pojištence si může svou aktuální klientelu prohlídnout v záložce "klientela"
 • Praktičtí lékaři mohou podrobné informace o diferencované kapitaci získat v záložce "DIKAP"
 • Všichni smluvní partneři si mohou ověřit číslo našeho pojištěnce, tj. příslušnost k ČPZP v záložce "prohlížení pojištěnce"

Pro všechny smluvní ZZ je možné požádat ČPZP o přidělení čísla pojištěnce EU pomocí aplikace "přidělení čísla EU"

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.