Slevy s ČPZP 2019

Aktuality

1.6.2020 - Předepisování léčivých přípravků při poskytování zdraotních služeb od 1. 6. 2020

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. prosince 2019 č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb. uvádí, že

  • dle §13 na recept v listinné podobě lze od 1. června 2020 lze předepsat pouze 1 druh léčivého přípravku,

  • dle §5 je možnost vystavení opakovacího receptu pouze v elektronicky, od 1. června 2020 tedy nelze vystavit recept v listinné podobě jako opakovací.

 

8.4.2020 - Seznam opatření pro PZS v souvislosti s výskytem onemocnění COVID -19

 

16.3.2020 - ČPZP garantuje úhrady, které souvisí s léčbou koronaviru

ČPZP, která je druhou největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice, garantuje nemocnicím, praktickým lékařům a ostatním poskytovatelům zdravotních služeb úhrady za zdravotní péči související s léčbou onemocnění koronavirem. Úhrady zdravotní péče upravuje ČPZP tak, aby bezprostředně reagovaly na opatření zaváděné v souvislosti s výskytem koronaviru Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

Další případné náklady je ČPZP ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními připravena operativně řešit. Jde například o případné zvýšení nákladů na provedené laboratorní testy, převozy nemocných pacientů nebo telefonické konzultace lékařů v souvislosti s výskytem nakažlivého onemocnění koronavirem.

ČPZP dále v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 přijímá potřebná preventivní opatření, které zvyšují bezpečnost a ochranu klientů i zaměstnanců. Klienti, poskytovatelé zdravotních služeb, plátci a další obchodní partneři si mohou vyřizovat své požadavky bezkontaktně, kontakty naleznete na https://www.cpzp.cz/clanek/5639-0-Uzavreni-pobocek-CPZP.html.

 

16.12.2019 - Metodika pro předávání informovaných souhlasů od dialyzovaných pacientů

Formulář pro zaslání seznamu informovaných souhlasů ke stažení zde.

Pozor termín do 15.1.2020.

 

1.11.2019 - Bonifikace lékáren v nedostupných oblastech

V souvislosti s uzavřenou dohodou mezi zástupci poskytovatelů lékárenské péče a zdravotních pojišťoven v rámci Dohodovacího řízení pro rok 2020 byla stanovena kritéria k bonifikaci lékáren v regionech s ohroženou dostupností těchto služeb.

Do 25.11.2019 mohou zástupci lékáren, za předpokladu splnění kritérií uvedených v níže uvedeném odkazu, podat žádost pro schválení bonifikace k posouzení společné komisi zdravotních pojišťoven.

Více informací naleznete zde: https://www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/bonifikace-poskytovatelu-lekarenske-pece-v-nedostupnych-oblastech

 

26.8.2019 

ČPZP nabízí  svým  smluvním  partnerům s odborností 014 (stomatologie) nasmlouvání bonifikačního  kódu, jehož  prostřednictvím chce  rozšířit nabídku  zdravotních  služeb  pro své  pojištěnce. 

00976 -  BONIFIKAČNÍ KÓD PRO ÚHRADU V ORDINACI PZL ZA OŠETŘENÍ POJIŠTĚNCE S PRŮKAZEM AUTISTY (PAS) NEBO NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ PSYCHIATRA – 498 Kč 

O nasmlouvání uvedeného  kódu  je  možné  požádat běžným způsobem, prostřednictvím EP2, emailem na  adrese  smlouvy@cpzp.cz nebo  prostřednictvím E- přepážky ČPZP.

18.7.2019 - Metodika SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR

1.3.2019 - Výsledky výběrové komise pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech k dispozici zde

25.1.2019 - Bonifikace lékáren v nedostupných oblastech

V souvislosti s uzavřenou dohodou mezi zástupci poskytovatelů lékárenské péče a zdravotních pojišťoven v rámci Dohodovacího řízení pro rok 2019 byla stanovena kritéria k bonifikaci lékáren v regionech s ohroženou dostupností těchto služeb.

Od 25. 1. do 25. 2. 2019 mohou zástupci lékáren podat žádost pro schválení bonifikace k posouzení společné komisi zdravotních pojišťoven.

V níže uvedeném odkazu jsou uvedena pravidla pro poskytnutí bonifikace a formulář k podání žádosti:   https://www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/bonifikace-poskytovatelu-lekarenske-pece-v-nedostupnych-oblastech

18.1.2019 - Aktualizace Informací pro PZS s odb. 816 s platností od 1. 1. 2019

18.12.2018 - Aktualizována strafitikace odb 816 s platností od 1. 1. 2019

18.12.2018 - Informace o kategorizaci a úhradové regulaci zdravotnických prostředků hrazených na poukaz

1. ledna 2019 vstupuje v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, která stanovuje nová pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. 

K získání podrobnějších informací, které se týkají této legislativní změny v oblasti zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, je možno využít informační stránky zřízené Státním ústavem pro kontrolu léčiv https://www.niszp.cz/kategorizace-uhradova-regulace-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz. Na informační stránce jsou zveřejněny zásadní informace k novele zákona včetně harmonogramu postupného náběhu všech změn.

Zároveň je na stránkách VZP ČR https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky k dispozici doplňující metodika, kde je upraven postup pro způsob účtování úhrady poskytnutých individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků na základě poukazu předloženém pojištěncem.

 

3.12.2018 - Informace o změně ve způsobu odesílání sestav konečných vyúčtování 

Rádi bychom Vás informovali o změně ve způsobu odesílání sestav konečných vyúčtování týkající se držitelů datové schránky. ČPZP začne v průběhu roku 2019 nově odesílat roční konečná vyúčtování do datové schránky, dosud jsou datové schránky využívány k odesílání zúčtovacích zpráv. U držitelů datové schránky a zároveň Poskytovatelů zdravotních služeb, kteří s ČPZP dosud komunikují  přes Portál ZP, bude sestava odesílána primárně do datové schránky a její kopie bude i nadále uložena na Portál ZP.  V případě, že Poskytovatel zdravotních služeb dosud přijímal sestavy konečného vyúčtování v písemné formě, bude tato forma plně nahrazena odesíláním do datové schránky.

Pro Poskytovatele bez datové schránky bude odesílání konečných vyúčtování beze změn.

 

31.7.2018 - Informace pro praktické lékaře, gynekology a ambulantní specialisty

Vážení smluvní partneři, na základě úhradové vyhlášky náleží Vašemu Poskytovateli zdravotních služeb v konečném vyúčtování roku 2018 za každou vystavenou a zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu v elektronické podobě v hodnoceném období, na jejichž základě dojde k výdeji léčivých přípravků plně nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, úhrada ve výši 1,70 Kč.

Z tohoto důvodu žádáme o kontrolu IČP, které figurují na e-receptech,  zda jsou v souladu s nasmlouvanými IČP u ČPZP,  aby bylo možné recepty jednoznačně přiřadit pod Vaše IČZ. V případech, kdy nebude možné vykázané IČP předepisujícího pracoviště jednoznačně přiřadit ke smluvnímu IČZ,  nedojde k zařazení tohoto e-receptu do výpočtu bonifikace, a to bez možnosti následné opravy.

 

16.7.2018 - Zástupy praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost

Praktičtí lékaři a lékaři pro děti a dorost (dále Lékaři) jsou povinni zdravotní pojišťovně nahlásit zástup po dobu své nepřítomnosti v ordinaci prostřednictvím formuláře VZP-85 Hlášení o zastupování lékaře. Vykazování zastupujícího Lékaře se po dobu zástupu řídí níže uvedenými pravidly:

  • Zastupující Lékař vykazuje u pojištěnců registrovaných zastupovaným lékařem výkony na dokladech 01,

  • Zastupující Lékař vykazuje u pojištěnců neregistrovaných zastupovaným lékařem výkony na dokladech 05 akutní a neodkladnou péči. 

Obecně platí, že zastupující nesmluvní Lékař musí být u ČPZP zaregistrován. K registraci Lékař ČPZP předloží:

  • doklad o oprávnění k poskytování zdravotních služeb PZS vydaný příslušným KÚ; výjimkou jsou pohřební služby, které nedisponují dokladem o oprávnění, registrace je provedena na základě výpisu z OR, (nejpozději však při předložení nároku PZS na úhradu zdravotních služeb),

  • doklad o přidělení IČZ od VZP, ve kterém se vyskytuje IČZ přidělené VZP.

Zdravotní péče vykázaná v rámci zástupu nesmluvním Lékařem je ohodnocena hodnotou bodu pro nesmluvní poskytovatele zdravotních služeb dle aktuálně platné legislativy.

 

27.6.2018 - Aktualizována strafitikace odb 816 s platností od 1. 7. 2018

23.3.2018 - Vloženy informace k laboratoři lékařské genetiky – odb. 816

19.3.2018 - Změna způsobu odesílání zůčtovacích zpráv týkající se držitelů datových schránek.

Rádi bychom Vás informovali, že od 19.3.2018 došlo ke změně ve způsobů odesílání zúčtovacích zpráv. ČPZP nově využívá pro odesílání zúčtovacích zpráv datové schránky. U držitelů datové schránky a zároveň Poskytovatelů zdravotních služeb, kteří s ČPZP dosud komunikují  přes Portál ZP je zúčtovací zpráva odesílána primárně do datové schránky a její kopie je i nadále ukládána na Portál ZP.  V případě, že Poskytovatel zdravotních služeb dosud přijímal zúčtovací zprávy v písemné formě je tato forma plně nahrazena odesláním do datové schránky.

Pro Poskytovatele bez datových schránek je odesílání zúčtovacích zpráv beze změn

 

3.1.2018 - Informace pro lékaře předepisující léčiva a zdravotnické prostředky pro sebe a své rodinné příslušníky na základě Oprávnění ČLK a ČSK v souladu se zákonem č.48/1997 o veřejném zdravotním pojištění:

V souvislosti se vznikem povinnosti vystavovat recepty pouze v elektronické formě Vám sdělujeme, že MZ ČR ve Vyhlášce č. 415/2017 Sb., která je účinná od 1. ledna 2018, v § 11 uvádí situace, kdy je přípustná výjimka pro vystavení lékařského předpisu v listinné podobě.

V případě vystavení lékařského předpisu smluvním lékařem dle Zvláštní smlouvy na preskripci pro  sebe a rodinné příslušníky nedochází ke změně a recepty není nutné vystavovat elektronicky.

 

5.12.2017 - Vzhledem k současnému výpadku ostatních chřipkových vakcín je s platností od 1.12.2017  plně hrazena chřipková vakcína  0131426  VAXIGRIP TETRA  - aktuální cena i úhrada je 250,00 Kč, platí do 28.2.2018. Ostatní chřipkové vakcíny, pokud budou dostupné, budou hrazeny podle aktuálního číselníku.

 

14.11.2017 - Změna ve způsobu odesílání zúčtovacích zpráv týkající se držitelů datových schránek.

Rádi bychom Vás informovali o změně ve způsobů odesílání zúčtovacích zpráv týkající se držitelů datových schránek. ČPZP začátkem roku 2018 začne odesílat zúčtovací zprávy nově do datové schránky. U držitelů datové schránky a zároveň Poskytovatelůzdravotních služeb, kteří s ČPZP dosud komunikují  přes Portál ZP bude zúčtovací zpráva odesílána primárně do datové schránky a její kopie bude i nadále ukládána na Portál ZP.  V případě, že Poskytovatel zdravotních služeb dosud přijímal zúčtovací zprávy v písemné formě bude tato forma plně nahrazena odesláním do datové schránky.

Pro Poskytovatele bez datových schránek bude odesílání zúčtovacích zpráv beze změn.

 

Dne 15.5.2017 jsme přidali na stránky Schvalovací a povolovací proces v ČPZP

 

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205