Seznam opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID -19

Vážení klienti,

na této stránce budeme pravidelně aktualizovat informace k situaci s výskytem onemocnění COVID-19. Tyto informace průběžně aktualizujeme. Pro informace stačí rozkliknout kategorii, která vás zajímá.

 • Pojištěnci
 • Poskytovatelé zdravotních služeb
 • Plátci

Vážení klienti,

v souvislosti s vládním nařízením přijímáme potřebná preventivní opatření s cílem chránit vás i naše zaměstnance. Pobočky České průmyslové zdravotní pojišťovny budou až do odvolání otevřeny pro veřejnost pouze v pondělí a ve středu v čase 8:00 – 10:00 hod. a 14:00-17:00 hod. Týká se to poboček, které mají běžně v tyto pracovní dny provozní dobu pro veřejnost (pobočky otevřené standardně jen v úterý, čtvrtek a pátek budou zavřeny). Před návštěvou pobočky si ověřte aktuální provozní dobu na www.cpzp.cz/pobocky. Doporučujeme nadále využívat prioritně:

 • elektronickou komunikaci posta@cpzp.cz
 • poštu
 • E-přepážku
 • telefonní linky poboček ČPZP
 • telefonní linku Informačního centra ČPZP

Děkujeme za pochopení,
Vaše Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Informační centrum

597 089 205, 810 800 000

Pobočky ČPZP

čísla uvedená u konkrétních poboček

Potřebujete poradit ohledně testů Covid -19, zdravotních potíží, rizikových kontaktů nebo karantény využijte linku 1221.

Upozorňujeme, že o proplacení Preventivních programů není možné žádat emailem, ale přes mobilní aplikaci Zdraví v mobilu nebo zasláním dokladů na pobočku poštou. Termín pro proplácení preventivních programů prodlužujeme ze 3 měsíců na 6 měsíců od data vystavení dokladu.

A. Informace k proplácení preventivních programů ČPZP

 1. Pro uplatnění příspěvku z preventivních a bonusových programů jsme pro Vás prodloužili lhůtu pro předložení dokladů z 3 na 6 měsíců. Nikdo z klientů tedy o nic nepřijde, i když doklad uplatní později. O příspěvek z preventivních programů není možné požádat e-mailem.
 2. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou otevřeny pobočky ČPZP, může klient:
  1. svůj požadavek zaslat na pobočku ČPZP poštou (obyčejnou, nikoli doporučenou) – v zásilce musí být: jméno, příjmení, adresa, číslo pojištěnce, číslo účtu, doklad o úhradě, popř. další potřebné doklady.
  2. o proplacení příspěvku požádat přes mobilní aplikaci Zdraví v mobilu.
  3. navštívit pobočku ČPZP. Platnost dokladu o úhradě je změněna ze 3 měsíců na 6 měsíců.

B. Informace k registraci klientů

 1. V případě, že je klient momentálně veden na Úřadu práce, může zaslat doklad (sken příslušného dokladu o evidenci) elektronicky na posta@cpzp.cz.  
 1. Zaregistrovat narozené miminko a maminka již má vystavený rodný list dítěte, možné vyplněním on-line formuláře k registraci pojištěnce na stránkách www.cpzp.cz/registrace, případně na pobočkách ČPZP.
 1. Po návratu z Dlouhodobého pobytu je možné se přihlásit e-mailem na posta@cpzp.cz, do přílohy musí klient naskenovat potvrzení o zdravotním pojištění v zahraničí, dále přiložit prohlášení, ve kterém bude uvedeno datum návratu do ČR, případně cestovní doklad o návratu do ČR (např. letenka). U dlouhodobého pobytu, kdy klient kvůli mimořádným opatřením nedodržel minimální délku pobytu, musí dle stávající platné legislativy doplatit pojistné. 
 1. V případě, že klient skončil pracovní poměr v EU, může obnovit pojištění v ČR po návratu z EU písemně na posta@cpzp.cz. Je nutné doložit potvrzení o ukončení zaměstnaneckého poměru v zemi EU. Dále je rovněž nutné nahlásit změny nezaopatřenosti u rodinných příslušníků. Potřebné informace je možné dohledat na internetových stránkách Kanceláře ZP (www.kancelarzp.cz). Musí být vždy uveden stručný popis důvodu a průběhu pobytu v zahraničí.

C. Informace k platbám zdravotního pojištění

 1. V současné době jsou otevřeny pouze vybrané pobočky, pojistné je možné uhradit na pobočce, bankovním převodem nebo složenkou, o kterou si může klient požádat telefonicky na lince Informačního centra. Bankovní spojení na ČPZP naleznete zde
 1. Přehled OSVČ, je možné zaslat na email posta@cpzp.cz, (u této formy je podmínkou vlastnoruční podpis na formuláři), datovou schránkou, prostřednictvím E–přepážky nebo poštou, případně předat na pobočce ČPZP.
 1. O nový průkaz pojištěnce je možné požádat na pobočce ČPZP nebo telefonicky na lince Informačního centra. Další z možností jak požádat je on-line na webových stránkách ČPZP www.cpzp.cz/clanek/1150-0-Evropsky-prukaz-zdravotniho-pojisteni-EHIC.html, případně na emailu: posta@cpzp.cz. Vždy je nutné uvést jméno a příjmení, číslo pojištěnce a aktuální adresu, na kterou máme průkazku zaslat.

Užitečné odkazy

Těhotenství a COVID-19

Aktuální informace a doporučení naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, České lékařské komory a Státního zdravotního ústavu:

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://www.lkcr.cz/aktuality-322.html

http://www.szu.cz/

Vážení zástupci poskytovatelů zdravotních služeb.

Na základě usnesení Vlády České republiky týkajícího se nouzového stavu a vyhlášení karantény v České republice ze dne 15. 3. 2020 v souvislosti s výskytem onemocnění COVID -19, způsobeného virem SARS-CoV-2 a ve vazbě na aktuální vývoj epidemiologické situace v České republice, konkrétně Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 957 týkajícího se nouzového stavu od 5. 10 2020 na 30 dnů a dalších souvisejících opatření MZČR přijala ČPZP následující opatření:
 
- pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb je k dispozici e-mailová adresa  smlouvy@cpzp.cz a standardní telefonní a emailové kontakty. Zde mohou poskytovatelé zdravotních služeb směřovat své dotazy a podněty v souvislosti s onemocněním způsobeným COVID-19.

- přijatá opatření vedoucí k zajištění bezproblémového financování zdravotních služeb jsou dále členěna podle segmentů.

Jednotlivá přijatá opatření platí do odvolání. Seznam přijatých opatření je průběžně aktualizován dle vývoje situace.

Přehled aktuálních přijatých opatření:

 1. Pro označení případů COVID-19 prostřednictvím MKN-10 se vyčleňuje

  1.1.          kód U07.1 – diagnóza potvrzena

  1.2.          kód U69.75 – vykazován při identifikaci pacienta s podezřením COVID-19 laboratorně nepotvrzeno

  1.3.          Informace ke kódování

  1.4.        Aktuální informace o Strategie laboratorního testování onemocnění COVID-19, jsou k dispozici na: https://koronavirus.mzcr.cz/laboratorni-skupina-covid-19/

 2. Seznam odběrových míst je uveden na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
 3. ČPZP garantuje všem smluvním poskytovatelům zdravotních služeb úhradu zvýšených nákladů spojených s péčí o své klienty, jež bude poskytována v rámci mimořádné situace, a zároveň v rámci smluvní a úhradové politiky přijímá nezbytná opatření, která omezí dopad případných výpadků v produkci smluvních partnerů ČPZP pro následující období. ČPZP hradí v souladu s kompenzační vyhláškou pro rok 2020.
 4. ČPZP aktualizuje jednotlivá opatření po dobu platnosti mimořádných opatření jednotlivých KHS: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
 5. Navýšení úhrady poskytovateli hrazených služeb za provozování odběrového centra. Poskytovateli, který v průběhu roku 2020 provozoval odběrové centrum pro testování na onemocnění COVID-19, v souladu s §20 odst. 6 vyhlášky č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 (dále „kompenzační vyhláška“), náleží navýšení úhrady. A to za níže uvedených podmínek:
  • Vyplněné prohlášení zašlete datovou schránkou, nebo Českou poštou, a.s.
 6. ČPZP nabízí svým smluvním partnerům v odbornosti 001, 002, všech odbornostech ambulantní specializované péče včetně gynekologů, klinických psychologů a logopedů od 1. 7. 2020 nasmlouvání a používání výkonu SZP ČR 09557 – Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem.
  Videokonzultaci iniciuje lékař i pojištěnec, ev. jeho zákonný zástupce a to především v případě potřeby konzultace při změně zdravotního stavu nebo kontroly či léčebné rady v situacích, kdy není nutná nebo možná osobní návštěva v ordinaci. Výkon není určen pro provedení preventivní prohlídky, nenahrazuje telefonickou konzultaci, objednání na vyšetření, oznámení výsledku vyšetření apod. nezbytnou podmínkou využití této formy péče je příslušné technologické vybavení pacienta (PC či jiné) s příslušenstvím pro vedení audio-videokonzultace. Podmínkou úhrady je zápis v dokumentaci s uvedením důvodu této formy konzultace, obsah a výsledek vč. Času spojení. Výkon je omezen místem (pouze ambulantně) frekvencí (1x denně, max. 2x měsíčně), obvyklá doba trvání 15 minut. U praktických lékařů se jedná o výkon mimokapitační, vázaný na registrovanou klientelu, u ambulantních specialistů nelze tento výkon použít na vstupní vyšetření.
 7. S účinností od 22. 10. 2020 ČPZP omezuje do odvolání fyzické revize u PZS.
 8. ČPZP akceptuje preskripci/výdej centrových léků na období delší než 3 měsíce, maximálně však na dobu 6 měsíců. Toto opatření platí u stabilizovaných dlouhodobě zajištěných pacientů v odůvodněných případech, kdy není nutné pacienta častěji kontrolovat a není u něj riziko náhle změny jeho zdravotního stavu. O této skutečnosti bude proveden záznam ve zdravotnické dokumentaci.

I. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele primární péče

Preskripce

 1. Elektronická preskripce – ČPZP umožňuje realizaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků i na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem. Podmínkou je řádný záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta (informace o způsobu konzultace tj. telefonát, email, videokonference apod.).
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 na 30 dnů, případně déle po dobu trvání nouzového stavu.
 2. ČPZP umožňuje preskripci PZT (např. inkontinenční vložky, diagnostické proužky pro diabetiky apod.), na základě telefonické/elektronické konzultace pacienta s lékařem a následně vystavení poukazu na zdravotnickou pomůcku.
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 na 30 dnů, případně déle po dobu trvání nouzového stavu.
 3. ČPZP akceptuje předání poukazu mezi předepisujícím lékařem a lékárnou/výdejnou nebo mezi předepisujícím lékařem a pacientem v elektronické podobě (sken, fotografie).
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 na 30 dnů, případně déle po dobu trvání nouzového stavu.
 4. Poukaz může předpisující lékař předat v případě, že elektronické předání poukazu není možné, rovněž jiným bezkontaktním způsobem (např. poštou).
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 na 30 dnů, případně déle po dobu trvání nouzového stavu.
 5. U poukazů, které podléhají schválení revizním lékařem, je postup stejný, ale předepisující lékař vypisuje a skenuje/fotí poukaz až poté, co obdrží schvalovací protokol.
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 na 30 dnů, případně déle po dobu trvání nouzového stavu.

Praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost

 1. ČPZP u poskytovatelů primární péče, kteří mají standardně v rámci kapitační platby hrazen výkon 09513 – telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem umožní od 1. 3. 2020 vykazování výkonu 01543 (VZP) Epizoda péče / kontakt i v rámci telefonické konzultace lékaře s pacientem a to u všech pacientů, tím i u pacientů do 18 let. Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020.
 2. V případě uzavření praxe registrujícího PL, PLDD může indikovat laboratorní vyšetření COVID-19 kterýkoli dostupný PL, PLDD, k výkonu 01543 pak navíc vykazuje cílené vyšetření (jeden z kódů 01023, 02023, 02033).
 3. ČPZP umožňuje distanční indikaci domácí ošetřovatelské péče u chronických pacientů, v případech pokračující ošetřovatelské péče. Indikující lékař na základě distanční komunikace s pacientem, jeho rodinou a pracovníkem poskytujícím domácí péči telefonicky potvrdí smluvnímu poskytovateli domácí zdravotní péče cíl a rozsah ošetřovatelské péče ve vlastním sociálním prostředí. Podmínky:

  3.1. Zajištění předání originálu Poukazu na poskytování domácí zdravotní péče (tiskopis-06dp),

  3.2. Provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci.

  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 na 30 dnů, případně déle po dobu trvání nouzového stavu.
 4. Indikace pro odběr vzorků v souvislosti COVID-19 je popsána v opatření pro laboratoře.
 5. Pro PLDD u preventivních prohlídek s kódem výkonu 02022 ČPZP akceptuje posunutí věkové hranice z 6 let na 6 let a 6 měsíců. Celkem do 6,5 let dítěte. V případech nahlášeného zástupu může smluvní neregistrující PLDD vykázat preventivní prohlídku u neregistrova-ných pojištěnců na dokladu 01.
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 na 30 dnů, případně déle po dobu trvání nouzového stavu.
 6. ČPZP umožňuje svým smluvním partnerům od 1. 8. 2020 vykazování VZP výkonu 01300 – Distanční konzultace zdravotního stavu praktickým lékařem pro lékaře odbornosti 001 a 002 a to u pojištěnců registrovaných u daného poskytovatele. Výkon je určen k poskytování zdravotních služeb pojištěncům, kteří se nemohou fyzicky dostavit do ordinace z důvodu respiračního infektu bez alarmujících příznaků, kdy z epidemiologických důvodů není vhodná návštěva u lékaře nebo z důvodu nařízené izolace nebo karantény, nebo z jiných objektivních důvodů. Konzultaci je možné provést telefonicky, její součástí může být preskripce, vše musí být zdokumentováno ve zdravotnické dokumentaci. Pravidla: v případě realizované pouhé preskripce se výkon nevykazuje. Výkon nenahrazuje telefonickou konzultaci ošetřujícího lékaře pacientem (09513) a jeho obsahem není objednání na vyšetření či oznámení výsledku provedeného předchozího vyšetření. Nelze jej vykázat s výkonem 09513 a 01543. K výkonu nelze vykázat ZUM či ZULP.

Stomatologové

 1. ČPZP u poskytovatelů primární péče, konkrétně u poskytovatelů stomatologické péče umožní vykazovat s účinností od 1. 3. 2020 výkon 00944 – signální výkon epizody péče / kontaktu i v případě elektronické konzultace lékaře s pacientem. O konzultaci bude proveden záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta a to i u pacientů ve věku do 18 let, tj. u všech pacientů.
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 12. 10. 2020 na 30 dnů, případně déle po dobu trvání nouzového stavu.
 2. ČPZP předkládá svým smluvním partnerům v odbornosti 014 a 015, se kterými má uzavřen smluvní vztah minimálně do 31. 12. 2020 a současně sjednaný aktuálně platný Cenový dodatek pro rok 2020, nabídku:

  2.1. ČPZP zašle všem smluvním partnerům provozujícím dle sjednaných ordinačních hodin praxi a fakturujícím za péči mimořádnou zálohovou platbu tak, aby měsíční úhrada ČPZP nepoklesla pod 70% průměrné měsíční fakturace. To za splnění níže uvedených kritérií. Návrh je platný v měsících platnosti Mimořádných opatření MZCR, Vlády ČR, případně Parlamentu ČR, nejdéle však do 31. 12. 2020. Tato mimořádná záloha bude vyplacena samostatnou platbou. Finanční vypořádání mimořádných zálohových plateb je součástí závěrečného vyúčtování za péči roku 2020.

  2.2. Podmínky pro realizaci těchto mimořádných zálohových plateb:

  • Poskytovatel projeví zájem o tuto nabídku sdělením emailem do ČPZP a to na emailovou adresu: stomatologie@cpzp.cz – v předmětu emailu bude uvedeno: stomatolog záloha70 – IČZ poskytovatele
  • Poskytovatel zajistí nepřerušený provoz (dle sjednaných ordinačních hodin) ordinace ve výše uvedených měsících. Zdravotní péče spočívá v poskytování minimálně elektronických či telefonických konzultací a poskytování neodkladné péče v ordinaci.
  • Poskytovatel neodmítne registraci pojištěnců ČPZP do své péče z jiných než zákonných důvodů.
  Opatření se ruší k 31. 5. 2020, ponechat lze na základě individuálních žádostí, nejdéle do 31. 12. 2020. Přeplatky záloh jsou splatné při ročním vyúčtování.
 3. Poskytovateli, definovanému v odstavci 2, bude zároveň v případě poskytnutí akutní zdravotní služby pojištěnci ČPZP s prokázanou diagnózou COVID-19 (U 07.1 – která bude vykázána na pozici vedlejší diagnózy) uhrazena bonifikační platba na daného pojištěnce ve výši 3 000 Kč. Tato bonifikace se netýká preventivní péče.

Gynekologové

 1. ČPZP u poskytovatelů primární péče konkrétně gynekologie umožní vykazování výkonu 01543 (VZP) Epizoda péče / kontakt i v rámci telefonické konzultace lékaře s pacientem s podmínkou provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci.
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020.
 2. ČPZP bude hradit výkon 09513 telefonická konzultace ošetřujícího lékaře s pacientem u poskytovatelů ambulantní specializované péče a v ambulancích smluvních lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb, navýšeným počtem bodů 152 a hodnotou bodu 1,- Kč v době od 12. 10. 2020 do odvolání. Tento postup má zajistit přiměřenou úhradu vyšší náročnosti telefonických konzultací v době epidemie.

II. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele ambulantní specializované péče

 1. ČPZP u poskytovatelů ambulantní specializované péče a rehabilitace na základě individuální žádosti nesníží předběžnou měsíční úhradu a fakturace bude garantována ve výši 1/12 limitu předběžné měsíční úhrady pouze za podmínky, že PZS projeví zájem o tuto nabídku sdělením ČPZP na e-mail smlouvy@cpzp.cz.
 2. ČPZP umožní u poskytovatelů ambulantních specializovaných služeb, ambulantních psychologů, ambulantních logopedů, adiktologů, psychiatrických sester a v ambulancích smluvních lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb vykazovat výkon cíleného nebo kontrolního vyšetření i na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem (tj. telefonicky, emailem nebo videokonferenčně). K takto vykázaným výkonům lze vykázat výkon 09543, respektive výkon 09615, dle věku pojištěnce. V těchto případech se nevykazuje výkon 09513. Podmínkou vykázání je provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci pacienta.
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020.
 3. Elektronická preskripce – ČPZP umožňuje realizaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků i na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem. Podmínkou je řádný záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta (informace o způsobu konzultace tj. telefonát, email, videokonference apod.).
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 na 30 dnů, případně déle po dobu trvání nouzového stavu.
 4. ČPZP umožňuje preskripci PZT (např. inkontinenční vložky, diagnostické proužky pro diabetiky apod.), na základě telefonické/elektronické konzultace pacienta s lékařem a následně vystavení poukazu na zdravotnickou pomůcku.
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 na 30 dnů, případně déle po dobu trvání nouzového stavu.
 5. ČPZP akceptuje předání poukazu mezi předepisujícím lékařem a lékárnou/výdejnou nebo mezi předepisujícím lékařem a pacientem v elektronické podobě (sken, fotografie).
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 na 30 dnů, případně déle po dobu trvání nouzového stavu.
 6. Poukaz může předpisující lékař předat v případě, že elektronické předání poukazu není možné, rovněž jiným bezkontaktním způsobem (např. poštou).
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 na 30 dnů, případně déle po dobu trvání nouzového stavu.
 7. U poukazů, které podléhají schválení revizním lékařem, je postup stejný, ale předepisující lékař vypisuje a skenuje/fotí poukaz až poté, co obdrží schvalovací protokol.
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření se plošně obnovuje k 5. 10. 2020 na 30 dnů, případně déle po dobu trvání nouzového stavu.
 8. Indikace pro odběr vzorků v souvislosti COVID-19 je popsána v opatření pro laboratoře.
 9. ČPZP umožní u poskytovatelů ambulantních specializovaných služeb v odbornosti psychiatrie, dětská psychiatrie, klinická psychologie od 5. 10. 2020 použít a vykazovat pro distanční konzultaci zdravotní výkon s kódem 35050 v počtu až 3x /1den (stávající OF dle SZV je 2/1 den).
 10. ČPZP umožní u poskytovatelů ambulantních specializovaných služeb v odbornosti adiktologie vykazovat výkon 38023 od 5. 10. 2020 do odvolání i v případě distanční, telefonické konzultace adiktologa s pacientem.
 11. ČPZP bude hradit výkon 09513 telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem u poskytovatelů ambulantní specializované péče, ambulantních psychologů, ambulantních logopedů, adiktologům a psychiatrických sester, navýšeným počtem bodů 152 a hodnotou bodu 1,- Kč v době od 12. 10. 2020 do odvolání. Tento postup má zajistit přiměřenou úhradu vyšší náročnosti telefonických konzultací v době epidemie.

III. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele laboratorní péče

 1. ČPZP všem smluvním akreditovaným laboratořím doplnila do Přílohy č. 2 Smlouvy výkon 99945 (VZP) – jedná se o signální nehrazený výkon Rychlotestu pro onemocnění COVID-19.
 2. Výkony 82040, 82041 a 99945 je nutné vykazovat s hlavní dg HDG Z03.8 - Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy a vedlejší dg U 69.75 Podezření na onemocnění COVID-19.
  Aktualizace od 2. 4. 2020: výkony 82040 a 82041 jsou hrazeny u jednoho pojištěnce v souvislosti s testem na onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 jedenkrát za den.
 3. Výkony 82040, 82041 a 99945 jsou nasmlouvány pod odbornost 802, případně pod jinou smluvní odbornost.
 4. Nesmluvní poskytovatel zdravotních služeb bude hrazen v analogickém režimu jako smluvní poskytovatel, podmínkou je registrace v databázi ČPZP – PZS kontaktuje odbor nelůžkových služeb ZU ČPZP, případně odbor nelůžkových služeb DU ČPZP.
 5. Pravidla pro vykazování indikujícího pracoviště: pokud je indikujícím pracovištěm KHS, uvede vykazující a provádějící PZS do odesílatele IČ konkrétní KHS a odbornost 203, nebo 999. Ve všech ostatních případech je uvedené IČP odesílajícího PZS (PL, PLDD, nemocniční IČP, IČP specialisty pneumologa a ftizeologa, specialisty ORL)).
 6. V případě uzavření praxe PL, PLDD může indikovat laboratorní vyšetření COVID-19 kterýkoli dostupný PL, PLDD, k výkonu 01543 pak navíc vykazuje cílené vyšetření (jeden z kódů 01023, 02023, 02033).
 7. Výkon 82097 je hrazen u jednoho pojištěnce v souvislosti s infekcí způsobené virem SARS-CoV-2 max. třikrát za den a současně max. šestkrát měsíčně. S vykázanou dg U07.1, nebo U06.9.
  Pravidla pro vykazování indikujícího pracoviště:
  • V případě dárcovství rekonvalescentní plazmy je odesílajícím PZS (lékař infekcionista, hematolog),
  • V případě stanovení vnímavosti, či ověření stavu imunity pacienta je odesílajícím PZS (lékař infekcionista, klinický imunolog, v případě (zvláštní režim KHS - platnost) i epidemiolog).
 8. ČPZP nehradí pacientům druhý RT-PCR test po ukončení 14-denní nařízené izolace. Ukončení izolace je nejdříve 14 den od prvního RT-PCR testu, z toho je pacient minimálně 4 dny bez klinických příznaků. Pacient je považován za neinfekčního, viz algoritmus testování metodou RT-PCR u epidemiologicky významných kontaktů s nemocným COVID-19.
 9. ČPZP uhradí PCR testy v jednotlivých oblastech nákazy spojené s COVID-19, kde je platné mimořádné opatření jednotlivých KHS a nařizující PCR testy v souvislosti s onemocněním COVID-19. https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
 10. MZ ČR se státem a zdravotními pojišťovnami definovalo garantovanou síť odběrových center a laboratoří. Cílem je zefektivnit a zajištění dostatečné kapacity pro testování na COVID-19. Na tuto síť je navázána regionální síť garantovaných pracovišť, aby byla zajištěna místní a časová dostupnost zdravotních služeb a základní testovací kapacita. https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/P%C3%A1te%C5%99n%C3%AD-s%C3%AD%C5%A5-LAB-a-OM.pdf

Důležité upozornění pro všechny poskytovatele realizující laboratorní vyšetření

Serologické vyšetření, vyšetření protilátek a proteinů u tohoto onemocnění není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, náklady hradí stát. ČPZP nebude akceptovat vykazování jakýchkoliv jiných výkonů v souvislosti s touto diagnózou, protože striktně dodržujeme postupy, které definuje státní správa, koordinuje Krizový tým, ministerstvo zdravotnictví a v tomto případě i SZU. Pouze laboratořím, uvedeným v průběžně aktualizovaném seznamu SZU (MZCR) budeme akceptovat vykazování péče v souvislosti s laboratorní diagnostikou onemocnění COVID 19.

IV. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele fyzioterapie

 1. ČPZP umožní smluvním poskytovatelům vykazovat indikovaný výkon 21215 – Léčebná tělesná výchova – instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků i na základě elektronické konzultace nositele výkonu s pacientem (tj. telefonicky, emailem nebo videokonferenčně). Podmínkou vykázání je provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci pacienta.
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020. Opatření bylo obnoveno s účinností od 29. 10. 2020 do odvolání.
 2. Další výkony lze pro pojištěnce ČPZP provádět pouze podle pravidel platného SZV s bodovými hodnotami.
 3. ČPZP v návaznosti na Usnesení Vlády ČR (č. 1105, 1141, 1143) a Mimořádná opatření MZ ČR (č.j. MZDR 47828/2020-3MIN/KAN a MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN) vydává organizační opatření, které je popsáno v opatření pro poskytovatele lůžkové péče.

V. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele domácí péče

 1. ČPZP uhradí smluvním poskytovatelům ošetřovatelskou péči na základě indikace praktického lékaře, nebo ošetřujícího lékaře po ukončení hospitalizace ve vlastním sociálním prostředí.
 2. Doporučený postup: https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-pro-poskytovatele-domaci-zdravotni-pece-v-souvislosti-s-epidemii-onemocneni-covid-19
  Opatření bylo zrušeno k 30. 6. 2020.

VI. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele dopravy, ZZS včetně poskytovatelů akutní lůžkové péče

 1. ČPZP u poskytovatelů akceptuje transport vykazovaný kódem 60, případně 61:

  1.1. Léčivého přípravku k pacientovi na základě indikace lékaře příslušného smluvního centra se zvláštní smlouvou v případech nutnosti pokračování zavedené terapie, kdy se pacient nemůže dostavit do zdravotnického zařízení. Platí jen pro případy, kdy se jedná o autoaplikaci LP pacientem nebo jeho blízkým. Nejedná se o přepravu LP do jiného ZZ. Přepravu lze realizovat i jinými vozidly než sanitou.
  V případě, že poskytovatel nemá sjednán kód 60, případně 61, požádá o rozšíření formou EP2.
  Podmínkou vykázání kódu je provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

  1.2. Biologického materiálu v souvislosti s testováním původce COVID-19 u poskytovatelů akutní lůžkové péče a dopravy. Podmínkou je následné vykázání alespoň jednoho z kódů výkonů laboratoří – 99945, 82040 a 82041. Transport je indikován IČP nemocnice, ZZS, PL a PLDD a to bez schválení RL. Přepravu lze realizovat i jinými vozidly než sanitou. Podmínkou vykázání kódu je provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

  1.3. Biologického materiálu v souvislosti s testováním původce COVID-19 u poskytovatelů ZZS. Podmínkou je následné vykázání alespoň jednoho z kódů výkonů laboratoří – 99945, 82040 a 82041. Ke kódu dopravy lze vykázat kódy:

  • 09115 – odběr biologického materiálu jiného než krev na kvantitativní bakteriol. vyšetření,
  • 09117 – odběr krve ze žíly u dítěte do 10 let,
  • 09119 – odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let.

  Transport je indikován IČP nemocnice, ZZS, PL a PLDD a to bez schválení RL. (Přepravu lze realizovat i jinými vozidly než sanitou, zrušeno k 1. 6. 2020). V případě, že poskytovatel nemá sjednány kódy 09115, 09117, 09119, požádá o rozšíření formou EP2.
  Opatření bylo zrušeno k 31. 5. 2020

 2. ČPZP uhradí v případě paušální úhrady transport pojištěnců s podezřením, či onemocněním COVID-19 výkonovým způsobem nad rámec ambulantní paušální úhrady. Je nutné vykázat kód výkonu 80. V případě, že poskytovatel nemá sjednán kód 80, požádá o rozšíření formou EP2. 
  Opatření bylo zrušeno k 30. 6. 2020. Opatření bylo obnoveno s účinností od 29. 10. 2020 do odvolání.

VII. Přehled aktuálních přijatých opatření pro lékárny a výdejny

 1. Jak je uvedeno v informacích pro lékaře viz výše ČPZP umožňuje realizaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků i na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem.
  Opatření bylo zrušeno 31. 5. 2020.
 2. ČPZP doplnila informaci pro své smluvní partnery, o tom, že umožňuje i preskripci PZT (např. inkontinenční vložky, diagnostické proužky pro diabetiky apod.), na základě telefonické/elektronické konzultace pacienta s lékařem a následně vystavení poukazu na zdravotnickou pomůcku.
  Opatření bylo zrušeno 31. 5. 2020.
 3. ČPZP akceptuje předání poukazu mezi předepisujícím lékařem a lékárnou/výdejnou nebo mezi předepisujícím lékařem a pacientem v elektronické podobě (sken, fotografie).
  Opatření bylo zrušeno 31. 5. 2020.
 4. Vlastní informace pro lékárny a výdejny: po dobu platnosti těchto opatření považuje ČPZP lékárnou/ výdejnou vytištěný nebo elektronicky předaný sken nebo fotografii poukazu za originální listinný poukaz, při výdeji zdravotnické pomůcky do něj doplňuje obvyklé náležitosti (razítko výdejce, datum uplatnění, potvrzení pojištěnce).
  Opatření bylo zrušeno 31. 5. 2020.
 5. PZS pak vydané zdravotnické pomůcky vykazuje spolu s doplněnými vytištěnými skeny nebo fotografiemi dokladů.
  Opatření bylo zrušeno 31. 5. 2020.
 6. U poukazů, které podléhají schválení revizním lékařem, je postup stejný, ale předepisující lékař vypisuje a skenuje/fotí poukaz až poté, co obdrží schvalovací protokol.
  Opatření bylo zrušeno 31. 5. 2020.

VIII. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele lůžkové péče

 1. ČPZP nehradí umístění klientů pobytových zařízení sociálních služeb umístěných ve zdravotnických zařízeních z jiných, než zdravotních důvodů (například z důvodu umístění do karantény, nedostatku personálu).
 2. Indikace pro odběr vzorků v souvislosti COVID-19 je popsána v opatření pro laboratoře.
 3. Ve vazbě na vydání Mimořádného opatření MZ ČR z 24. 4. 2020 (vyčlenit ve zdravotnických zařízeních, s výjimkou pracovišť akutní lůžkové péče, nebo v zařízeních pobytových sociálních služeb s odpovídajícím personálním zabezpečením na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu 10 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy a pro případ změny epidemiologické situace být připraven navýšit na 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy, a to do 7 dnů na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny).

  ČPZP souhlasí s:

  • umístěním pojištěnců v pobytových zařízeních sociálních služeb s prokázaným onemocněním COVID-19 na pracoviště zvláštní ambulantní péče (odb. 004), jestli nevykazují klinické příznaky onemocnění, jsou primárně umísťování zde,
  • navýšení počtu lůžek následné péče (OD 00024) u stávajících poskytovatelů zdravotních služeb s nasmlouvanými lůžky OD 00024 (forma zdravotních služeb následná lůžková péče),
  • navýšením počtu lůžek dlouhodobé péče (OD 00005) u smluvních poskytovatelů zdravotních služeb se sjednanými lůžky OD 00005 (forma zdravotních služeb dlouhodobá lůžková péče).

  A to bez promítnutí těchto změn do Přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Realizované změny poskytovatelé lůžkové péče oznamují e-mail smlouvy@cpzp.cz.

 4. ČPZP dále akceptuje umístění pacientů původně hospitalizovaných s prokázaným onemocněním COVID-19, kteří nevykazují závažné klinické příznaky onemocnění, do náhradních lůžkových kapacit s tím, že pacient překládaný do náhradní lůžkové kapacity nemůže být z objektivních důvodů (zejména epidemiologické důvody, potřeba další ošetřovatelské péče) propuštěn do vlastního sociálního prostředí či umístěn v pobytovém zařízení sociálních služeb.

  Náhradní lůžková kapacita bude vykazována kódem výkonu ošetřovacího dne 00795 náhradní lůžkové kapacity, dle zdravotního stavu pacienta s odborností 9H9 za každý ošetřovací den, dle kategorie pacienta 1 nebo 2 s diagnózou U07.1. Tato náhradní lůžková kapacita může být zřízena u PZS v níže uvedených typech zdravotnických zařízení:

  • následná léčebně rehabilitační péče,
  • následná péče v odb. pneumologie a ftizeologie,
  • následná péče v odb. psychiatrie,
  • lázeňská léčebně rehabilitační péče.

  Poskytovatel zdravotních služeb garantuje dodržení odpovídajícího personálního zabezpečení pro poskytování lůžkové péče.

  Pokud výše uvedený PZS nemá aktuálně nasmlouvanou odb. 9H9, bude pro účely vykazování výkonu 00795 pro ČPZP vykazovat péči na samostatné dávce, kde použije k vykázání již sjednanou vlastní smluvní odbornost.

  Délka pobytu pacientů/klientů hrazená ošetřovacím dnem 00795, kteří budou splňovat podmínky výše uvedené (dg. U07.1, nezávažné klinické příznaky onemocnění)   nepřekročí 10 dnů, maximálně 20 dnů u těžších případů od data odběru pozitivního testu PCR, pokud zdravotní stav nevyžaduje pro komplikace onemocnění Covid-19 delší pobyt z prokazatelně zdravotní indikace.

  Cena za výkon 00795 je bez dalších příplatků a bonifikací:

  Kód OD

  Hodnota paušální sazby za OD v Kč pro rok 2020

  PSOD pro kategorii pacienta 1

  PSOD pro kategorii pacienta 2

  00795

  1 562,36 Kč

  1 689,76 Kč

  Pokud výše uvedený PZS nemá aktuálně nasmlouvanou odb. 9H9 (9F9), požádá ČPZP o technické zřízení nového pracoviště (IČZ přidělené VZP) a kódu OD 00795  pro účely vykazování náhradní lůžkové péče. PZS bude vykazovat péči samostatnou fakturou a dávkou. Pokud PZS má s ČPZP nasmlouvanou odb. 9H9 (9F9), požádá ČPZP o technické zřízení nového kódu OD 00795 pro účely vykazování náhradní lůžkové péče bez nutnosti zřízení nového pracoviště (IČP). PZS bude vykazovat péče samostatnou dávkou.

 5. Opatření je určeno poskytovatelům zdravotních služeb (poskytovatelé dlouhodobé péče – odb. 9F9, 9H9; poskytovatelé domácí péče – odb. 925, 926) a poskytovatelům sociálních služeb.

  • Organizační opatření je vydáno v návaznosti na Usnesení Vlády ČR č. 1105 ze dne 27. 10. 2020, 1141 ze dne 2. 11. 2020 a č. 1143 ze dne 2. 11. 2020 (dále jen „Usnesení Vlády ČR“) a Mimořádná opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-3MIN/KAN ze dne 2. 11. 2020, č.j. MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN ze dne 2. 11. 2020 (dále jen „Mimořádná opatření MZ ČR“) vydaná k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, kterými se ukládá vybraným skupinám poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb (dále též jen „poskytovatel“) realizovat v pravidelných intervalech preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů.

   

  • Zdravotní výkony:

  Pro potřeby vykazování vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů jsou od 1. 11. 2020 zavedeny dva VZP výkony:

  • 99946 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u pacientů, nebo klientů v sociálních zařízeních,
  • 99947 - (VZP) Průkaz antigenu SARS-CoV-2 v biologickém materiálu u zaměstnanců poskytovatele přicházejících do přímého styku s pacienty.

   

  Podrobnosti výkonů: 

  ODBORNOST: 999

  OHODNOCENÍ: 206,08 Kč

  FREKVENCE: 6/měsíc

  SMLUVNÍ PODMÍNKY: Prochází bez nasmlouvání do přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb

  PODMÍNKY: K výkonu se nevykazují výkony ošetřovatelské intervence a odběr biologického materiálu, ani vlastní screeningový POC antigenní test jako ZUM.

  Ve výkonu jsou zakalkulovány kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, osobní ochranné prostředky, vyhodnocení testu, zápis do ISIN a zápis do zdravotnické dokumentace pacienta. Screeningové POC antigenní testy jsou poskytovateli dodávány prostřednictvím smluvního distributora zdravotních pojišťoven.

   

  • Zdravotnická dokumentace:

  Poskytovatel realizující preventivní screeningové vyšetření prostřednictvím POC antigenních testů je povinen provedení testu zapsat do zdravotnické dokumentace pacienta.

   

  V případě testování zaměstnanců a klientů (dále též „pojištěnec“), o kterých není vedena standardní zdravotnická dokumentace, vede poskytovatel evidenci realizovaných testů minimálně v rozsahu:

  • identifikace pojištěnce v rozsahu jméno, příjemní, rodné číslo,
  • příslušnost pojištěnce ke konkrétní zdravotní pojišťovně,
  • datum a čas realizace testu,
  • výsledek vyhodnocení testu,
  • identifikace zdravotnického pracovníka, který odběr a vyhodnocení testu provedl – jméno a příjmení, podpis – v případě realizace testů pouze jednou osobou, lze identifikaci uvést souhrnně na každý list evidence,
  • identifikace použitého testu splňující kritéria dle Usnesení Vlády ČR pro možnost ověření, že byl řádně použit a spotřebován test dodaný smluvním distributorem zdravotních pojišťoven.

   

  • Distribuce POC antigenních testů

   

  Smluvní distributor zdravotních pojišťoven (Avenier a.s.) dodá screeningové POC antigenní testy, které splňují kvalitativní kritéria certifikace CE IVD, požadavek sensitivity více než 90 % a specificity více než 97 %, v první etapě poskytovatelům zdravotních/sociálních služeb určených v Usneseních Vlády ČR a v Mimořádných opatřeních MZ ČR. Seznam poskytovatelů je uveden v příloze tohoto organizačního opatření.

   

  Další případná dodávka antigenních testů bude ve druhé etapě realizována na základě požadavků (objednávek) poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb uvedených v Usneseních Vlády ČR a Mimořádných opatřeních MZ ČR a v příloze tohoto organizačního opatření, a to v minimálním počtu 100 objednaných ks (případně v násobku částky 100) screeningových POC antigenních testů zaslaných smluvnímu distributorovi zdravotních pojišťoven na adresu: info@avenier.cz, případně na telefonickou linku: 800 11 22 33.

   

  Objednávky poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb neuvedených v příloze:

  Seznam poskytovatelů,

  bude smluvní distributor zdravotních pojišťoven realizovat pouze se souhlasem zdravotních pojišťoven.

   

  Poskytovatelé provádějící testování na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 ve smyslu Mimořádných opatření MZČR jsou povinni vrátit pro daný účel nespotřebované, neporušené, nepoškozené a neotevřené balení screeningových POC antigenních testů smluvnímu distributorovi zdravotních pojišťoven, a to při zachování podmínek správné distribuční a dovozní praxe ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, a souvisejících právních předpisů.

   

  • Vykazování a úhrada výkonů u smluvních poskytovatelů hrazených služeb a nesmluvních s již přiděleným IČZ:
  1. Provedené výkony testování vždy vykazuje poskytovatel, který potvrdil převzetí dodávky screeningových POC antigenních testů podpisem dodacího listu od smluvního distributora zdravotních pojišťoven.
  2. Výkony 99946 a 99947 budou hrazeny mimo regulační mechanismy výkonově.
  3. Doporučená diagnóza v souvislosti s výše uvedenými výkony je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.
  4. ČPZP bude akceptovat technické vykazování výše uvedených výkonů poskytovatelů:
  • u odborností 913, 925 a 926 výhradně elektronickou formou dle platné metodiky a datového rozhraní, a to těmito způsoby:
  • Na dokladu 06, kde bude uvedeno IČP žádajícího pracoviště s lékařskou odborností, pokud v období testování existuje indikace tohoto pracoviště s lékařskou odborností žadatele.
  • Na dokladu 06, kde bude technicky vyplněno IČP a odbornost poskytujícího pracoviště i v poli žádajícího pracoviště, pokud v období testování neexistuje indikace pracoviště s lékařskou odborností. Toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonů 99946 a 99947.
  • Na dokladu 05 – toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonů 99946 a 99947 a nesmluvních PZS s již přiděleným IČZ.
  • u odborností 9H9, 9F9 na dokladu 02, kde je vykazována ostatní péče.

   

  • Vykazování a úhrada výkonů u nesmluvních poskytovatelů:
  1. Nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s žádnou zdravotní pojišťovnou, tedy nebylo mu doposud přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ).
  2. Poskytovatel se obrátí s žádostí o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ): žádost zašle na emailovou adresu VZP ČR testovani_covid@vzp.cz s tím, že do předmětu emailu uvede vždy své IČO, název firmy. Místně příslušná regionální pobočka VZP ČR následně sdělí poskytovateli přidělené IČZ a dále identifikační číslo pracoviště (IČP). Na základě přiděleného identifikačního čísla a základních identifikačních údajů zašle na ČPZP výše uvedené výkony. 
  3. Dle Mimořádných opatření MZ ČR jsou výkony testování prostřednictvím screeningových POC antigenních testů prováděny zaměstnancem poskytovatele, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo jiným poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má poskytovatel dle Mimořádných opatření MZ ČR uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb nebo o poskytování pracovně lékařských služeb.
  4. Poskytovatel bude pod přiděleným IČZ a IČP vykazovat zdravotní pojišťovně výše uvedené výkony testování (99946, 99947). Za každý vykázaný výkon testování uznaný zdravotní pojišťovnou poskytovatel obdrží úhradu ve výši 206,08 Kč.
  5. Provedené výkony testování vždy vykazuje poskytovatel, který potvrdil převzetí dodávky screeningových POC antigenních testů podpisem dodacího listu od smluvního distributora zdravotních pojišťoven.
  6. Poskytovatel vykazuje výše provedené výkony testování na dokladu 05 dle platné metodiky a datového rozhraní, přičemž na pozici poskytovatele se uvádí přidělené IČP i odbornost. Toto pravidlo platí pouze pro vykazování výkonů 99946 a 99947. Poskytovatel vykazuje doklady výhradně elektronicky.
  7. Doporučená diagnóza v souvislosti s výše uvedenými výkony je Z11.5 - Screeningové vyšetření specializované na jiné virové nemoci.
  • Kontrola úhrady u smluvních i nesmluvních poskytovatelů zdravotních/sociálních služeb:

  V případě, že zdravotní pojišťovna zjistí u poskytovatele nesoulad mezi počtem smluvním distributorem dodaných antigenních testů a počtem skutečně vykázaných a zdravotních pojišťovnou uznaných výkonů provedených testů (výše uvedené výkony 99946 a 99947), je pojišťovna při vyúčtování oprávněna po poskytovateli požadovat úhradu dodaných a převzatých testů, které nebyly zdravotní pojišťovně vykázány.

IX. Přehled aktuálních přijatých opatření pro poskytovatele akutní lůžkové péče

 1. Indikace pro odběr vzorků v souvislosti COVID-19 je popsána v opatření pro laboratoře.
 2. ČPZP ocení výkon 09513 telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem u poskytovatelů akutní lůžkové péče, konkrétně na ambulantních pracovištích ambulantní specializované péče počtem bodů 152 a hodnotou bodu 1,- Kč v době od 12. 10. 2020 do odvolání. Tento postup má zajistit přiměřenou úhradu vyšší náročnosti telefonických konzultací v době epidemie.

X. Přehled aktuálních přijatých opatření pro lázeňská zařízení, OLU

 1. Návrhy, jejichž platnost je omezena datem zahájení léčby intervalu od 18. 3. 2020 do 27. 7. 2020 jsou platné. ČPZP žádá o zahájení léčby pojištěnců nejpozději do termínu 27. 7. 2020, včetně.
 2. Návrhy, jejichž platnost končí po termínu 27. 7. 2020 ČPZP individuálně posoudí, v případech, kdy indikace k léčbě stále trvá a zdravotní stav pojištěnce umožňuje absolvování LLRP platnost návrhů prodlouží. Nejpozději však do 30. 9. 2020.
  Opatření se již nevztahuje LP schválené ČPZP od 1. 6. 2020, včetně.
 3. ČPZP žádá o přednostní odléčení pojištěnců, jejichž nástup je současně omezen přílohou č. 5, Zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (např. indikační skupiny VII/10,VII/11,VII/12, XI/2,XI/3, kde je nástup klienta do lázní časově omezen a navázán na datum příslušného operačního zákroku, resp. na datum odeznění akutní exacerbace zánětlivého onemocnění).
 4. V případě potřeby potvrzení platnosti konkrétního návrhu je ČPZP připravena na vyžádání zaslat.
 5. O pořadí čerpání návrhů pojištěnců rozhoduje odborný personál příslušného zdravotnického, lázeňského zařízení. Který postupně kontaktuje pojištěnce a sjedná nový termín nástupu. V případě, že z důvodu krizových opatření nebo kapacitních možností zařízení nebude možno lázeňskou léčebně rehabilitační péči nastoupit v průběhu prodloužené platnosti návrhu, je nutné se dle platných právních předpisů obrátit na registrujícího praktického lékaře s žádostí o vystavení návrhu nového.
 6. U návrhů schvalovaných po 1. 5. 2020 je platnost návrhů dle bodů 2. a 3. V případech nedostatečné kapacity zařízení, ČPZP akceptuje jejich prodloužení, nejdéle však do 30. 9. 2020.
  Opatření se již nevztahuje LP schválené ČPZP od 1. 6. 2020, včetně.
 7. U návrhů s prodlouženou platností provede zhodnocení zdravotního stavu pojištěnce a trvání potřeby poskytnutí lázeňské péče poskytovatel zdravotních služeb při nástupu pojištěnce do lázeňského zařízení. Tato skutečnost bude zaznamenána ve zdravotnické dokumentaci přijímaného pojištěnce.
 8. Indikace pro odběr vzorků v souvislosti COVID-19 je popsána v opatření pro laboratoře.

XI. Přehled aktuálních přijatých opatření pro zařízení sociálních služeb v pobytové formě a odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě:

 1. Indikace pro odběr vzorků v souvislosti COVID-19 je popsána v opatření pro laboratoře.
 2. ČPZP v návaznosti na Usnesení Vlády ČR (č. 1105, 1141, 1143) a Mimořádná opatření MZ ČR (č.j. MZDR 47828/2020-3MIN/KAN a MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN) vydává organizační opatření, které je popsáno v opatření pro poskytovatele lůžkové péče.

MUDr. Renáta Knorová, MBA
zdravotní ředitelka ČPZP
dne 16.11. 2020

V souladu se zákonem č. 134/2020 Sb., který novelizoval zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, dochází s účinností od 27. 3. 2020 ke změnám, které mají ulehčit obtížnou situaci plátců pojistného.

Zaměstnavatelé

 • Zaměstnavatelé stále odvádí pojistné na veřejné zdravotní pojištění a zasílají přehledy o platbách pojistného za zaměstnance.
 • Za případné opožděné úhrady předpisů pojistného za období od března do srpna 2020 není vyměřováno penále až do 21. září 2020. Penále týkající se neuhrazeného pojistného za období od března do srpna 2020 bude vyměřováno opět počínaje 22. zářím 2020.

Osoby samostatně výdělečně činné

 • OSVČ odevzdávají přehled o příjmech a výdajích za období roku 2019 až do 3. srpna 2020. Doplatek je splatný do 8 dnů od podání přehledu.
 • OSVČ neplatí zálohy na pojistném za období od března do srpna 2020, a to až do výše minimálních záloh na pojistném, tedy až do výše 2 352 Kč.
 • OSVČ, které mají předepsány zálohy vyšší než minimální zálohy na pojistném, hradí za období od března do srpna 2020 pouze rozdíl částky mezi zálohou předepsanou ze skutečně dosaženého vyměřovacího základu a minimální zálohou na pojistném. Tento rozdíl lze doplatit až v rámci doplatku pojistného stanoveného na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.
 • Pokud OSVČ uhradí zálohu za měsíc březen 2020, je tato platba považována za úhradu zálohy na pojistném za měsíc září 2020.

Osoby bez zdanitelných příjmů

 • OBZP nadále hradí měsíční pojistné.
 • Za případné opožděné úhrady předpisů pojistného za období od března do srpna 2020 není vyměřováno penále až do 21. září 2020. Penále týkající se neuhrazeného pojistného za období od března do srpna 2020 bude vyměřováno opět počínaje 22. zářím 2020.