Mobilní aplikace

Nechcinudu.cz

Oznamovací povinnost pro plátce

U zdravotního pojištění platí zásada, že v každém kalendářním měsíci musí být za každého pojištěnce někdo plátcem pojistného.

Jako plátci pojistného na zdravotní pojištění tedy vystupují:

 • stát – okruh osob, za které stát platí pojistné, stanoví § 7 zákona č. 48/1997 Sb.
 • zaměstnavatelé – platí pojistné za své zaměstnance (kdo se považuje za zaměstnance pro účely zdravotního pojištění stanoví § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.)
 • osoby samostatně výdělečně činné (kdo je osobou samostatně výdělečně činnou stanoví § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb.)
 • osoby bez zdanitelných příjmů (jde o pojištěnce s trvalým pobytem na území České republiky, kteří nejsou ani zaměstnanci, ani osobami samostatně výdělečně činnými, ani za ně stát není plátcem pojistného - § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb.

Vzhledem k tomu, že pojištěnec musí po celou dobu patřit alespoň do jedné ze shora uvedených skupin plátců pojistného, je třeba znát velmi přesně, jak jsou tyto skupiny plátců vymezeny a od kterého dne pojištěnec do příslušné skupiny plátců pojistného patří. Pokud pojištěnec přechází z jedné skupiny plátců do jiné skupiny plátců, musí se tak dít plynule. Pokud pojištěnec přestane být plátcem pojistného v jedné skupině plátců, musí patřit hned následující den do jiné skupiny plátců pojistného. Proto je nutné plnit oznamovací povinnosti dané zákonem č.48/1997Sb.

Oznamovací povinnost pojištěnce

Zákon klade ve vztahu ke zdravotnímu pojištění na pojištěnce určité povinnosti související s oznamováním některých skutečností a s platbou pojistného. Každý pojištěnec ČPZP má povinnost sám oznamovat následující skutečnosti:

 • zahájení, případně ukončení samostatné výdělečné činnosti,
 • zánik povinnosti zaměstnavatele odvádět pojistné v takovém případě, kdy pojištěnec již není nadále zaměstnán nebo má jen takový pracovněprávní vztah, ze kterého nevzniká účast na nemocenském pojištění (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, ze které nevznikne účast na nemocenském pojištění, příležitostné zaměstnání apod.), kdy není ani osobou samostatně výdělečně činnou, ani za něj není plátcem pojistného stát (stává se OBZP),
 • skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Pokud je zaměstnán, oznamuje takové skutečnosti, které zaměstnavateli nesdělil,
 • do 8 dnů po narození dítěte, jehož matka byla v době porodu pojištěna u ČPZP, je zákonný zástupce (rodič) povinen dítě u ČPZP zaregistrovat,
 • do 8 dnů oznamuje ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce,
 • do 8 dnů je povinen vrátit průkaz pojištěnce při:
  • ztrátě trvalého pobytu na území ČR,
  • ukončení zaměstnání v případě pojištěnců, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR,
  • ukončení pojištění u ČPZP a přechodu k jiné zdravotní pojišťovně,
  • při dlouhodobém pobytu v cizině - viz kap. Dlouhodobý pobyt v cizině,
 • do 30 dnů oznamuje změnu jména, příjmení, trvalého pobytu a rodného čísla,
 • OSVČ, která přechází k ČPZP od jiných zdravotních pojišťoven (dále jen ZP), je povinna při registraci u ČPZP předložit doklad o výši záloh na pojistné, vypočtených z vyměřovacího základu. Obdobný doklad vystaví ČPZP i pojištěnci - OSVČ, který odchází od ČPZP k jiné ZP.

Další povinnosti pojištěnce:

 • v den nástupu do zaměstnání je povinen sdělit svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání. Tuto povinnost musí splnit do osmi dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny. Přijetí takového sdělení je zaměstnavatel povinen pojištěnci písemně potvrdit. Písemné potvrzení by měl zaměstnanec v tomto případě vždy vyžadovat, protože zákon dává zaměstnavateli právo požadovat na zaměstnanci úhradu penále, které musel zaplatit zdravotní pojišťovně za opožděnou platbu pojistného, pokud k tomuto zpoždění došlo z důvodu neoznámení nebo opožděného oznámení změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem,
 • zaměstnaný pojištěnec, který má více zaměstnavatelů a nepatří mezi zákonem vyjmenované osoby, které nemají určen minimální vyměřovací základ, je povinen v měsíci, ve kterém nedosáhl ani minimálního vyměřovacího základu pro zaměstnance, pověřit některého ze zaměstnavatelů odvodem doplatku z rozdílu minimálního vyměřovacího základu a součtu příjmů započitatelných do vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění,
 • je povinen uhradit zaměstnavateli pojistné, které tento odvedl za dobu neomluvené absence,
 • musí se vyvarovat jednání, jehož cílem je vědomé poškození vlastního zdraví,
 • při poskytování zdravotní péče se musí vykazovat platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným ČPZP. Zákon tuto povinnost neukládá při vyzvednutí léčiv v lékárnách.

Oznamovací povinnost zaměstnavatele:

Zaměstnavatelé mají zákonem uloženu oznamovací povinnost, za jejíž nesplnění mohou být pokutováni (§ 10 zákona č. 48/1997 Sb.). Veškerá oznámení pro ČPZP se provádějí do 8 dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje a to vždy na formulářích ČPZP k tomu určených.

Zaměstnavatel provádí oznámení a platí pojistné za všechny zaměstnance, pojištěné u ČPZP.

 • Zaměstnavatel oznamuje ČPZP nástup zaměstnance do zaměstnání s uvedením data, ve kterém zaměstnanci vzniká účast na nemocenském pojištění a ukončení takového zaměstnání s uvedením data posledního dne účasti na nemocenském pojištění (přihlášení, odhlášení).
 • Změní-li zaměstnanec zdravotní pojišťovnu a stane se pojištěncem ČPZP, odhlásí se zaměstnavatel od platby pojistného u původní pojišťovny a přihlásí se k platbě pojistného u ČPZP. Pokud zaměstnanec přejde od ČPZP k jiné zdravotní pojišťovně, odhlásí se zaměstnavatel od platby pojistného u ČPZP.
 • Zaměstnavatel oznamuje ČPZP za zaměstnance skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit pojistné (odchod do důchodu, odejmutí důchodu, nástup na mateřskou dovolenou, ukončení rodičovské dovolené, nástup na vojenské cvičení a jeho ukončení, atd.). Tyto skutečnosti oznamuje i za zaměstnance, kterému poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu.
 • Při plnění oznamovací povinnosti je zaměstnavatel povinen podle § 25 zákona č. 592/1992 Sb. sdělit: - obchodní název,
  - právní formu právnické osoby, - sídlo, - IČO, - číslo bankovního účtu, pokud z něj bude provádět platbu pojistného.
  Je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, sděluje též: - jméno, příjmení, - rodné číslo, - adresu trvalého bydliště.

Do osmi dnů je zaměstnavatel povinen oznámit ČPZP změnu uvedených údajů a dále ukončení své činnosti, zrušení organizace nebo její vstup do likvidace. Všechny zákonem předepsané skutečnosti je zaměstnavatel povinen doložit (například Výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenský list, rozhodnutí Českého statistického úřadu apod.).

Způsob plnění oznamovací povinnosti

 • Nejprve se zaměstnavatel u ČPZP přihlásí do registru zaměstnavatelů (plátců pojistného). Pro tento účel slouží formulář PŘIHLÁŠKA ZAMĚSTNAVATELE – plátce pojistného
 • Nejpozději do stanoveného data provádí zaměstnavatel hromadně oznámení o svých zaměstnancích - pojištěncích ČPZP, jedním z těchto způsobů: a) na papírovém formuláři HROMADNÉ OZNÁMENÍ ZAMĚSTNAVATELE (předává se do 8 dnů od změny) b) na magnetickém médiu (disketě, předává se v termínech dohodnutých s ČPZP).
 • Zaměstnavatel předává disketu s průvodním listem, buď ve formě dopisu nebo opisu disketového souboru (originál + kopie), kde uvede: - číslo plátce, - label diskety, - standardizovaný název souboru včetně přípony, - počet záznamů (vět), - razítko organizace a podpis zodpovědného pracovníka.
 • Zaměstnavatel je dále povinen zasílat ČPZP kopie záznamů o pracovních úrazech, a to najednou za uplynulý kalendářní měsíc, vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.

Měsíční přehled o platbě pojistného

Podle § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění Čl I zákona č. 127/1998 Sb., jsou zaměstnavatelé povinni, současně s platbou pojistného, předávat všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou pojištěni jejich zaměstnanci, PŘEHLED O PLATBÁCH POJISTNÉHO

Tento přehled obsahuje:

 • součet vyměřovacích základů jednotlivých zaměstnanců, pojištěných u ČPZP. Uvádí se součet vyměřovacích základů, které byly těmto zaměstnancům zúčtovány v daném měsíci, včetně vyměřovacích základů zúčtovaných bývalým zaměstnancům, pojištěným v měsíci zúčtování u ČPZP;
 • úhrnnou výši pojistného, to je součet jednotlivých částek pojistného vypočteného z výše uvedených vyměřovacích základů;
 • počet zaměstnanců - uvádějí se zde všichni zaměstnanci pojištěni v ČPZP, kteří byli v daném měsíci účastni nemocenského pojištění. Zahrnují se i ti, kteří měli v daném měsíci nulový vyměřovací základ (nemoc celý měsíc, mateřská dovolená, důchodci s příjmem do výše vyměřovacího základu pro platbu pojistného státem apod.). Má-li zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více vztahů, ze kterých plyne účast na nemocenském pojištění, zahrnuje se do počtu jen jedenkrát. Do počtů se nezahrnují bývalí zaměstnanci, kterým byl v daném měsíci zúčtován nějaký příjem.

Zaměstnavatelé mají rovněž možnost zasílat Přehledy o platbách pojistného a Hromadné oznámení zaměstnavatele prostřednictvím e – přepážky a datové schránky.

Za obsah odpovídá: Ing. Kvíčala Aleš

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205