Kód pojišťovny

Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem.
4. Základní informace k životní situaci Zdravotní pojišťovna má podle § 8 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, povinnost vymáhat dlužné pojistné a penále, nezaplatí-li plátce pojistného pojistné ve stanovené výši a včas. Ve sporných případech placení pojistného a penále rozhodují zdravotní pojišťovny podle § 53 shora uvedeného zákona platebními výměry.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Ve věci jedná Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (dále jen "ČPZP").
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Po obdržení platebního výměru má plátce povinnost vyměřený dluh uhradit ve stanovené lhůtě a způsobem uvedeným v platebním výměru (zejména dodržení bankovního spojení, lhůty a vyměřené výše dluhu).
7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace Plátce pojistného není oprávněn vymáhání dlužného pojistného a penále zahájit svým návrhem.
8. Na které instituci životní situaci řešit Vymáhání dlužného pojistného a penále realizuje ČPZP.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Platební výměry vydávají zaměstnanci samostatných oddělení výběru pojistného ČPZP. Adresa: Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 11, PSČ 703 00, Marcela Tomanová – zaměstnavatelé - tel. 312258278, Ing. Jiří Zdražil - OSVČ - tel. 585809148, Bc. Pastva - OBZP - tel. 599090264.
10. Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou Občanský průkaz (či jiný doklad totožnosti), příp. doklad opravňující k jednání v předmětné věci, platební výměr a ostatní doklady rozhodné či související s vymáhaným dluhem.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Pro platbu pojistného a penále nejsou formuláře.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení V platebním výměru je jednak stanovená lhůta k zaplacení vyměřeného dluhu a v části poučení je uvedená lhůta k podání odvolání. Lhůtu pro vyřízení odvolání stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tak, že odvolání by mělo být projednáno do 30 dnů od jeho obdržení. Ve složitějších případech lze lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů. Pro vyřízení žádosti o prominutí penále zákon lhůtu nestanoví.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Žadatel může být při podání odvolání vyzván k doplnění nebo k doložení uváděných tvrzení, nebo předložení důkazů o tvrzené skutečnosti.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Pokud plátce pojistného disponuje datovou schránku, zasílá se platební výměr do jeho datové schránky.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů , zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti vyměření dlužného pojistného a penále, lze podat odvolání do 15 dnů od doručení platebního výměru. Odvolání se podává prostřednictvím ČPZP, která platební výměr vydala, k Rozhodčímu orgánu ČPZP.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností V souvislosti s vydáním platebního výměru nejsou sankce stanoveny.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Zdravotní pojišťovna může podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při předepsání penále.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Z internetových stránek ČPZP.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  Řízení o odstraňování tvrdosti zákona
25. Za správnost návodu odpovídá útvar Útvar pro správu pojistného
26. Kontaktní osoba - odpovědný správce popsaného řešení životní situace

Ing. Stanislav Myška

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 14. 12. 2016
28. Popis byl naposledy aktualizován Neaktualizováno
29. Datum konce platnosti popisu Nestanoveno
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace Nestanoveny

zpět

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.