Kód pojišťovny

Způsoby úhrad dle typu zdravotnického zařízení v roce 2008

3.   Zdravotní péče v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823

HZP uhradí zdravotnickému zařízení zdravotní péči poskytovanou ve vyjmenovaných odbornostech paušální úhradou nebo podle seznamu výkonů.

1.         Paušální úhrada

1.1  Paušální úhrada se pro 1. a 2. pololetí roku 2008 stanoví ve výši 102 % objemu úhrady za zdravotní výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, zdravotnickým zařízením vykázané a HZP uznané v příslušném pololetí roku 2007. Pokud bylo zdravotnickému zařízení za 1. nebo 2. pololetí roku 2007 HZP uznáno a poskytnuto více než 102 % úhrady za příslušné pololetí roku 2006, bez úhrady bodů oceněných koeficientem variabilních nákladů, výše paušální úhrady je rovna výši paušální úhrady za příslušné pololetí roku 2007.

1.2  Pokud zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní péči v odbornosti 809 (radiodiagnostika) podle seznamu výkonů i v dalších odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812, až 819, 822 a 823 stanoví se zvlášť paušální úhrada pro odbornost 809 a zvlášť pro ostatní odbornosti.

1.3  Pokud má zdravotnické zařízení se zdravotní pojišťovnou nasmlouvány výkony 89711 až 89725 podle seznamu výkonů, vyčlení zdravotní pojišťovna tyto výkony z paušální úhrady a bude hradit podle seznamu výkonů s hodnotou bodu, která se stanoví ve výši 0,80 Kč.

1.4  Po vyhodnocení celkového objemu poskytnuté zdravotní péče v  příslušném pololetí roku 2008 zdravotní pojišťovna provede úpravu paušální úhrady takto:

a)    pokud zdravotnické zařízení vykáže v příslušném pololetí roku 2008 počet bodů, který zdravotní pojišťovna uzná, v rozpětí 98 - 102 % referenčního počtu bodů, výše paušální úhrady stanovená v bodu 1.1 se nemění; referenčním počtem bodů se rozumí počet zdravotnickým zařízením vykázaných, zdravotní pojišťovnou uznaných a v plné výši proplacených bodů v příslušném pololetí roku 2007. Do počtu vykázaných bodů se zahrnou pouze zdravotní výkony, které byly zdravotnickým zařízením zdravotní pojišťovně vykázány za 1. pololetí roku 2007 nejpozději do 31. října 2007 a zdravotní pojišťovnou uznány a proplaceny do 31. prosince 2007 a za 2. pololetí roku 2007 vykázány nejpozději do 30. dubna 2008 a zdravotní pojišťovnou uznány do 31. května 2008,

b)    pokud zdravotnické zařízení vykáže v příslušném pololetí roku 2008 počet bodů, který zdravotní pojišťovna uzná, nižší než 98 % referenčního počtu bodů, paušální úhrada podle bodu 1.1 se upraví vynásobením koeficientem změny výkonnosti, který se vypočte jako podíl vykázaného a uznaného počtu bodů v příslušném pololetí roku 2008 a referenčního počtu bodů,

c)    pokud zdravotnické zařízení vykáže v příslušném pololetí roku 2008 počet bodů, který zdravotní pojišťovna uzná, vyšší než 102 % referenčního počtu bodů, upraví zdravotní pojišťovna paušální úhradu takto:

UPS = PS + (( PS x ( PB / RPB ) - PS ) x PKvn )

kde:
UPS     upravená paušální úhrada
PS      paušální úhrada stanovená podle bodu 1.1 a 1.2
PB        počet zdravotnickým zařízením vykázaných bodů za příslušné pololetí roku 2008 zdravotní pojišťovnou uznaných
RPB     referenční počet bodů
PKvn  průměrný koeficient variabilních nákladů 

Koeficient PKvn se stanoví pro odbornost 809 ve výši 0,7 a pro ostatní odbornosti ve výši 0,5.

1.5    Do paušální úhrady podle bodů 1.1 až 1.4 se nezahrnuje zdravotní péče poskytovaná pojištěncům z EU, nasmlouvané výkony mammografického screeningu a screeningu děložního hrdla.

1.6    Pokud zdravotnické zařízení poskytlo v příslušném pololetí 2007 zdravotní péči méně než 100 unikátním ošetřeným pojištěncům nebo není možno stanovit paušální úhradu, uhradí se poskytnutá zdravotní péče podle seznamu výkonů. Hodnota bodu se stanoví v bodu 2. 

2.         Zdravotní péče hrazená podle seznamu výkonů

2.1    Pro nasmlouvané výkony mammografického screeningu a pro zdravotní péči poskytovanou v odbornosti 809 podle seznamu výkonů, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,07 Kč.

2.2    Pro nasmlouvané výkony screeningu děložního hrdla, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

2.3    Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 812 až 819, 822 a 823, podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,89 Kč.

2.4    Pro nasmlouvané výkony 89711 až 89725, podle seznamu výkonů, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,80 Kč.

2.5    Pro zdravotní péči poskytovanou pojištěncům z EU, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu podle bodu 2.1 až 2.4.

2.6    Jiný způsob úhrady je možný pokud se HZP a zdravotnické zařízení na takovémto způsobu úhrady a regulace regulace dohodnou a pokud tento způsob úhrady nebude v rozporu se zdravotně pojistným plánem HZP.

4.         Zdravotní péče poskytovaná zubními lékaři

 1. Zdravotní péče poskytovaná zubními lékaři se hradí podle seznamu výkonů se stanovenou bodu ve výši 0,90 Kč.

 2. Zdravotní péče nehrazená podle odstavce 1 se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením v souladu se zákonem č.526/1990 Sb, o cenách a Cenovým rozhodnutím MZ ČR ze dne 20. prosince 2007.

 3. HZP je oprávněna omezit celkovou výši úhrady zdravotnickému zařízení tak, aby celková výše úhrady v roce 2008 nepřekročila výši stanovenou ve zdravotně pojistném plánu HZP na zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři 

5.         Domácí zdravotní péče poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními

HZP uhradí zdravotnickému zařízení zdravotní péči poskytovanou v odbornostech 911, 921 a 925 podle seznamu výkonů

 1. Hodnota bodu se stanoví ve výši 1,11 Kč pro ambulantní zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v odbornosti 925 s dostupností 24 hodin 7 dní v týdnu.

 2. Hodnota bodu se stanoví ve výši 0,94 Kč pro ambulantní zdravotnická zařízení

  a)      v odbornosti 911,

  b)      která neposkytují zdravotní péči v odbornosti 925 s dostupností 24 hodin 7 dní v týdnu.

 3. Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornosti 921 se hodnota bodu stanoví ve výši 1 Kč.

 4. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,91 Kč. Na tyto výkony se nevztahuje ustanovení bodů 5. a 6.

 5. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením do 110 % vypočteného objemu, popřípadě upraveného podle bodu 7, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu podle bodů 1 až 3. Tento objem se vypočte takto:

  PBro x (POPho / POPro)

  kde:

  PBro   celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za příslušné pololetí 2007

  POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2008

  POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2007

 6. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením v odbornosti 925 nad 110 % objemu vypočteného podle bodu 5, popřípadě upraveného podle bodu 7, se hradí s hodnotou bodu ve výši 0,43 Kč, jde-li o poskytování zdravotní péče s dostupností 24 hodin 7 dní v týdnu, v ostatních případech v odbornostech 911 a 925 s hodnotou bodu ve výši 0,36 Kč a v odbornosti 921 s hodnotou bodu ve výši 0,40 Kč.

 7. Pokud dojde ve  zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2007 a HZP tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

 8. Ustanovení bodů 5 a 6 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců v příslušném pololetí roku 2007.

 9. HZP sjedná se zdravotnickým zařízením měsíční předběžnou úhradu ve  výši jedné šestiny 103 % objemu úhrady v příslušném pololetí roku 2007. Předběžnou úhradu za příslušné pololetí zdravotní pojišťovna finančně vypořádá nejpozději do 150 dnů po ukončení příslušného pololetí 2008.

 10. Jiný způsob úhrady je možný, pokud se HZP a zdravotnické zařízení na takovémto způsobu úhrady a regulace dohodnou a pokud tento způsob úhrady nebude v rozporu se zdravotně pojistným plánem HZP. 

 

Předchozí stránka | Další stránka

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.