Kód pojišťovny

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2010

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna bude v roce 2010 hradit zdravotní péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními v souladu s § 17 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, dále v souladu s Vyhláškou MZ č. 471/2009 Sb., ze dne 18. prosince 2009., která stanoví pro rok 2010 hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy a Cenovým rozhodnutím MZ ČR ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků zubních lékařů plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

I. Ambulantní zdravotní péče

1.  Zdravotní péče poskytovaná praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost

Zdravotní péče poskytovaná praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost bude hrazena v roce 2010 podle smluvního ujednání mezi ČPZP a zdravotnickým zařízením:

  • kombinovanou kapitačně výkonovou platbou,
  • diferencovanou kombinovanou kapitačně výkonovou platbou v rámci projektu Sdružení nezávislých lékařských praxí (SNLP) a Plánu řízené zdravotní péče Medipartner (dále jen „Plán"),
  • diferencovanou kombinovanou kapitačně výkonovou platbou v rámci projektu Systém integrované péče (dále jen „SIP"),
  • podle seznamu zdravotních výkonů

2. Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních

Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících specializovanou ambulantní zdravotní péči (s výjimkou zdravotní péče poskytované v odbornostech 603 a 604), se bude hradit podle smluvního ujednání mezi ČPZP a   zdravotnickým zařízením výkonovým způsobem s hodnotami bodu, které odpovídají výše citované vyhlášce.

3.  Zdravotní péče v odbornostech 603 a 604

V souladu s Dohodou se Sdružením soukromých gynekologů ČR o výši a způsobu úhrad zdravotní péče v ambulantních zařízeních gynekologie a porodnictví budeme zdravotnickým zařízením nabízet dohodnutý model úhrady. Pouze v případech, kdy zdravotnické zařízení požádá, bude mu odeslaný dodatek, který plně odpovídá § 6 Vyhlášky č. 471/2009 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010.

4.  Zdravotní péče v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823

ČPZP bude při úhradě indukované péče /laboratoře, RTG/ postupovat v souladu s citovanou vyhláškou a to výkonovým způsobem. Vyjma pracovišť mamografického screeningu a screeningu karcinomu děložního hrdla, bude ČPZP uplatňovat regulační opatření v souladu s citovanou vyhláškou.

5. Zdravotní péče poskytovaná zubními lékaři

V souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů bude zdravotní péče, poskytnutá smluvním zdravotnickým zařízením poskytujícím péči zubních lékařů hrazena dle výsledků dohodovacího řízení, v souladu s předpisy o regulaci cen a se zohledněním zdravotně pojistného plánu ČPZP.

ČPZP projednala svůj návrh úhradového mechanizmu se zájmovým sdružením poskytovatelů stomatologické péče a zajistí v případech, kdy zdravotnické zařízení požádá, odeslání dodatku který plně odpovídá § 6 Vyhlášky č. 471/2009 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010, bez níže uvedených stabilizačních a motivačních parametrů.

Stomatologické výrobky plně hrazené ze zdravotního pojištění, poskytnuté pojištěncům v roce 2010 budou hrazeny ve výši maximálních cen, které jsou uvedeny v Cenovém rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, ve znění Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictvíč.1/2010/DZP ze dne 4. prosince 2009. Stomatologickým výrobkem plně hrazeným ze zdravotního pojištění se rozumí výrobek uvedený a označený symbolem "I" v příloze č. 4 zák. č. 48/19997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.  Zdravotní péče poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními v nelékařských odbornostech (domácí péče, porodní asistence, sesterské odbornosti)

ČPZP uhradí zdravotnickému zařízení zdravotní péči poskytovanou v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů.

7. Fyzioterapie - nelékařské profese v ambulantních zdravotnických zařízeních

ČPZP uhradí zdravotnickému zařízení zdravotní péči poskytovanou v odbornosti 902 fyzioterapie poskytnutou zdravotní péči podle seznamu výkonů.

Omezení úhrady se nepoužije u zdravotnického zařízení, které v referenčním období roku 2008 ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců.

8. Zdravotní péče poskytovaná v rámci dopravy raněných, nemocných a rodiček

Zdravotní péče poskytovaná v rámci dopravy raněných, nemocných a rodiček bude hrazena ze strany ČPZP výkonovým způsobem podle seznamu výkonů.

9. Zdravotní péče poskytovaná v rámci záchranné služby - odbornost 709

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci zdravotnické záchranné služby bude smluvním partnerům realizovaná úhrada výkonovým způsobem.

10.  Zdravotní péče poskytovaná v rámci lékařské služby první pomoci

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci lékařské služby první pomoci bude smluvním partnerům realizovaná úhrada výkonovým způsobem.

11. Lázeňská péče

Lázeňská péče poskytovaná zdravotnickými zařízeními lázeňské péče a zdravotní péče poskytovaná v ozdravovnách se hradí podle smluvního ujednání mezi ČPZP a zdravotnickým zařízením v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

12. Neodkladná péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních

Zdravotní péče poskytovaná v rámci neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních, bude hrazená podle seznamu výkonů, s HB 0,95 Kč.

II. Ústavní zdravotní péče

1. Akutní lůžková péče

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna připravila pro rok 2010 několik variant úhradových mechanizmů, které budou realizovány pro úhradu zdravotní péče poskytovaný v zařízeních akutní ústavní péče - nemocnicích.

Referenčním obdobím pro rok 2010 je období 2008. Pokud od 1.1.2009 došlo nebo v průběhu roku 2010 dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

Na základě dohody ČPZP a zdravotnického zařízení bude zdravotnickému zařízení poskytnuta předběžná měsíční úhrada ve výši cca 1/3 objemu úhrady za 4.čtvrtletí 2009. Zvolenou formu předběžných úhrad zachová ČPZP po období 1.pololetí 2010, výše předběžné měsíční úhrady pro 2.pololetí 2010 bude případně upravena dle konečného vyhodnocení roku 2009 a předpokládaného objemu poskytnuté péče v roce 2010.

Zdravotní péče poskytnutá pojištěncům z EU bude v roce 2010 hrazena výkonovým způsobem.

Předběžné úhrady za rok 2010 budou finančně vypořádány v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 31.5.2011.

Individuální dodatky budou projednány s managementy zdravotnických zařízení.

2. Následná zdravotní péče

Následná zdravotní péče je péče poskytovaná v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů a ve zdravotnických zařízeních hospicového typu bude hrazena paušální sazbou za jeden den hospitalizace

III. Zvláštní ambulantní péče

Zvláštní ambulantní péče poskytovaná podle § 22 písm. zákona 48/ 1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů bude hrazena podle seznamu výkonů.

Zvláštní ústavní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních hospicového typu podle § 22a zákona bude hrazena podle seznamu výkonů.

Zpět

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.