Kód pojišťovny

Lékařské prohlídky v těhotenství

Následující přehled vymezuje základní frekvenci kontrol a rozsah péče u žen s fyziologicky probíhajícím těhotenstvím.

Při prvním vyšetření v těhotenské poradně rozhodne ošetřující lékař na základě získaných anamnestických údajů a aktuálního klinického nálezu o míře případného rizika a těhotnou zařadí do některé ze tří následujících skupin:
Abychom co nejlépe a nejpřesněji vymezili skupinu žen, kterým bude níže uvedená péče určena, rozdělíme všechny těhotné na tři základní skupiny podle možného rozsahu těhotenského rizika:

A. Těhotné s malým rizikem:

jsou pacientky bez rizikových faktorů v anamnéze a výsledky všech klinických i laboratorních vyšetření v průběhu gravidity jsou normální.Takové těhotenství označujeme jako FYZIOLOGICKÉ a dispenzární prenatální péče je poskytována:

 1. do 36. týdne gravidity včetně v intervalu čtyř týdnů
 2. od 37. týdne do termínu porodu jedenkrát týdně.

  Těhotná může být předána do ambulantní péče pracoviště, které povede porod, již od 36. týdne gravidity - nejpozději však v termínu porodu.

B.Těhotné se středním rizikem

mají svoji anamnézu zatíženu rizikovým/rizikovými faktory. Výsledky jejich vyšetření jsou normální, ale vyžadují opakování. Takové těhotenství označujeme jako RIZIKOVÉ.
Frekvence návštěv je závislá na aktuálním vývoji zdravotního stavu ženy.
Objeví-li se ve sledování rizikových těhotných laboratorní výsledky mimo hranice fyziologie, musí být převedeny do třetí skupiny.

C.Těhotné s vysokým rizikem

mohou (ale nemusí) mít v anamnéze rizikové faktory. Charakteristická je pro ně přítomnost patologických klinických či laboratorních výsledků, které definují konkrétní riziko. Do této skupiny patří i ženy, jejichž specifický medicínský problém definuje riziko již na počátku gravidity.Takové těhotenství označujeme jako PATOLOGICKÉ. Frekvence návštěv je zcela individuální.

Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme na:

 • pravidelná (provádějí se při každé návštěvě gynekologa)
 • nepravidelná (provádějí se pouze v určeném týdnu těhotenství).

Komplexní prenatální vyšetření by mělo být provedeno nejpozději do konce 12. týdne těhotenství. Jeho nedílnou součástí je kromě pravidelně prováděných vyšetření i změření zevních pánevních rozměrů těhotné a vystavení těhotenské průkazky.

Pravidelná vyšetření:

 • podrobný sběr anamnestických údajů a stesků těhotné
 • zevní vyšetření těhotné s určením hmotnosti a krevního tlaku
 • chemická analýza moči
 • bimanuální vaginální vyšetření se stanovením cervix - score
 • od 24. týdne gravidity detekce známek vitality plodu

Nepravidelná vyšetření:

 • 16. týden: stanovení krevní skupiny + Rh faktoru
 • vyšetření titru erytrocytárních protilátek
 • stanovení hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů, hladiny hemoglobinu
 • serologické vyšetření protilátek proti syfilis, HIV A HBsAg
 • biochemický screening VVV ve druhém trimestru
 • vyšetření močového sedimentu střední porce moči

18. - 20. týden: první ultrazvukový screening plodu

24. - 28. týden: screening poruch glukózové tolerance
(blíže viz Doporučení k provádění screeningu poruch glukózové tolerance v graviditě)

30. - 32. týden: vyšetření titru erytrocytárních protilátek u žen Rh negativních a s krevní skupinou 0 (nula), stanovení hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů, hladiny hemoglobinu
druhý ultrazvukový screening plodu

36. - 37. týden: detekce streptokoků skupiny B v pochvě

36., 37., 38., 39. a 40. týden: kardiotokografický non-stress test (ve 36. a 37. týdnu je doporučen, v dalších týdnech již povinný)

Ostatní vyšetření zde neuvedená překračují rámec dispenzární péče fyziologického těhotenství.

Tzv. Prvotrimestrový screening, prozatím nepatří, respektive nebyl zařazen mezi standardní postupy v péči o těhotné ženy, a proto není automaticky hrazen zdravotními pojišťovnami. ČPZP na toto vyšetření přispívá v rámci programu Manažerka mateřství.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.