Kód pojišťovny

O zdravotním pojištění

Pojištěnec je povinen:

 • sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn, (zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci úhradu penále, které zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny pojištěncem),
 • hradit příslušné zdravotní pojišťovně pojistné,
 • oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za pojištěnce pojistné, za osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy, za osoby nezletilé nebo osoby bez způsobilosti k právním úkonům plní tuto skutečnost jejich zákonný zástupce,
 • oznámit narození dítěte do osmi dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození,
 • spolupracovat při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu a dodržovat lékařem stanovený léčebný režim,
 • podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám,
 • dodržovat opatření směřující k odvrácení nemocí,
 • oznámit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce,
 • vrátit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce při
   1. zániku zdravotního pojištění
   2. změně zdravotní pojišťovny
   3. dlouhodobému pobytu v zahraničí
 • oznámit změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke změně; pokud se pojištěnec v místě trvalého pobytu nezdržuje, je povinen příslušné zdravotní pojišťovně oznámit také adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržuje (dále jen „bydliště“),
 • oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil.

Pojištěnec není povinen:

 • Pojištěnec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině, pokud je v cizině zdravotně pojištěn (zákon č. 48/1997 sb., §8).

Pojištěnec má právo:

 • na výběr zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě. Změnu zdravotní pojišťovny provádí za osoby s omezenou svéprávností jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník. Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle tohoto zákona, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to ke dni stanoveném v tomto ustanovení. Zdravotní pojišťovna není oprávněna přijmout pojištěnce v jiných lhůtách, než je uvedeno v tomto ustanovení.
 • Na místní a časovou dostupnost hrazených služeb dle §40, odst. 7, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. Místní dostupností se se rozumí přiměřená vzdálenost místa poskytování hrazených služeb vzhledem k místu trvalého pobytu pojištěnce.  Časová dostupnost vyjadřuje maximální lhůtu u plánovaných hrazených zdravotních služeb.  V případě problému se zajištěním dostupné zdravotní péče se může pojištěnec obrátit s podnětem na kteroukoliv pobočku ČPZP, která mu poskytne součinnost, popř. se může obrátit na Informační centrum ČPZP na čísle 597 089 205.
 • na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky, který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce,

 • na výběr dopravní služby, která je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně,

 • na zdravotní péči bez přímé úhrady,

 • na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely bez přímé úhrady,

 • vybrat si variantu poskytnutí zdravotní péče,

 • podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním,

 • na vystavení dokladu o zaplacení regulačního poplatku a o zaplacení doplatku za vydání částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely

 • na uhrazení částky přesahující limit pro regulační poplatky a doplatky na časovou a místní dostupnost zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění poskytované smluvními zdravotnickými zařízeními příslušné zdravotní pojišťovny.

Má-li pojištěnec za to, že mu není poskytnuta náležitá zdravotní péče, pojištěnec může:

 • podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení,

 • obrátit se na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo Českou lékárnickou komoru, týkají-li se nedostatky odborného nebo etického postupu lékaře nebo lékárníka,

 • obrátit se na zdravotní pojišťovnu, jejímž je pojištěncem, zejména odmítne-li zdravotnický pracovník provést zdravotní výkon spadající do hrazené péče,

 • obrátit se na příslušný orgán státní správy, který provedl registraci zdravotnického zařízení.

Předchozí stránka

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.