Kód pojišťovny

Informace k odjezdu na Ukrajinu a případnému návratu do ČR

15.01.2024

Informace k odjezdu na Ukrajinu a případnému návratu do ČR

Trvalý odjezd na Ukrajinu

V případě trvalého odjezdu klientů s dočasnou ochranou na Ukrajinu je zapotřebí, aby si klienti vyřídili ukončení (vzdání se) dočasné ochrany. Vzdání se dočasné ochrany lze vyřídit na:

a) KACPU– osoby s biometrickým pasem

b)MV OAMP– osoby bez biometrického pasu

Na těchto místech klienti obdrží „Prohlášení o vzdání se oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany“, které je třeba doručit zdravotní pojišťovně.

c) oddělení Velvyslanectví České republiky v Kyjevě nebo generálním konzulátu ve Lvově – zde je možné vzdát se dočasné ochrany v případě, kdy klient již odjel zpět na Ukrajinu a vzdání se dočasné ochrany si v ČR nevyřídil.

Formulář „Prohlášení o vzdání se oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany“ je nutné doručit zdravotní pojišťovně.

Více informací naleznete zde: Odcházím z ČR | nasiukrajinci.cz

Dočasný odjezd na Ukrajinu

V případě dočasného odjezdu na Ukrajinu (tj. s předpokladem návratu do ČR) je třeba následovat níže uvedený postup pro tzv. dlouhodobý pobyt. Postup se liší dle data odjezdu na Ukrajinurůzná pravidla platí pro dlouhodobé pobyty zahájené do 31. 12. 2023 včetně a dlouhodobé pobyty zahájené od 1. 1. 2024.

Dlouhodobý pobyt zahájený do 31. 12. 2023 včetně

Klienti, kteří dočasně odcestovali na Ukrajinu do 31. 12. 2023 včetně, postupují dle zákona č. 65/2022 Sb., tzv. Lex Ukrajina, ve znění před novelizací účinnou od 01. 01. 2024. Dlouhodobý pobyt je třeba oznámit zdravotní pojišťovně písemnou formou na formuláři Oznámení o odjezdu Ukrajina. Ve formuláři je třeba mj. uvést datum zahájení dlouhodobého pobytu – od tohoto data zaniká povinnost platit pojistné, a zároveň nárok na poskytování hrazených služeb. Po návratu do České republiky je třeba provést opětovné přihlášení u zdravotní pojišťovny a doložit dobu pobytu na Ukrajině razítky v pase s využitím formuláře Oznámení o příjezdu (lze odeslat na e-mail posta@cpzp.cz nebo odevzdat na nejbližší pobočce ČPZP). Za splnění výše uvedeného nemá klient po návratu povinnost doplatit pojistné za dobu nahlášeného dlouhodobého pobytu.

Dlouhodobý pobyt zahájený od 1. 1. 2024

Klienti, kteří dočasně odcestovali na Ukrajinu nebo do jiného státu mimo ČR od 1. 1. 2024, postupují dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dlouhodobý pobyt, který musí trvat alespoň 6 měsíců, je zapotřebí oznámit písemnou formou viz formulář Záznam o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině. Ve formuláři je třeba mj. uvést datum zahájení dlouhodobého pobytu – od tohoto data, nejdříve však dnem následujícím po dni, kdy byl formulář doručen zdravotní pojišťovně, zaniká povinnost platit pojistné, a zároveň nárok na poskytování hrazených služeb. Po návratu do České republiky je třeba provést opětovné přihlášení u zdravotní pojišťovny a doložit doklady o pobytu v zahraničí a jeho délce, zejména razítky v pase (v případě dlouhodobého pobytu na Ukrajině), případně doklady o zdravotním pojištění v zahraničí a jeho délce (v případě dlouhodobého pobytu v jiné zemi než na Ukrajině). Pokud klient tyto doklady zdravotní pojišťovně nepředloží, je povinen doplatit zpětně pojistné tak, jako by k odhlášení nedošlo. 

V případě, že bude dokládán dlouhodobý pobyt zahájený do 31. 12. 2023 až v roce 2024, je třeba doložit razítky v pase, že odjezd proběhl do 31. 12. 2023.

V případě uskutečnění dlouhodobého pobytu zahájeného od 1. 1. 2024 lze další oznámení o dlouhodobém pobytu uskutečnit nejdříve po uplynutí 2 celých kalendářních měsíců následujících po dni opětovného přihlášení.

Formuláře

Oznámení o odjezdu Ukrajina

Oznámení o příjezdu

Záznam o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině

 

Інформація про виїзд в Україну та можливе повернення до Чехії

Постійний виїзд в УкраїнуУ разі постійного виїзду осіб з тимчасовим захистом в Україну,клієнтам необхідно припинити (відмовитись) від тимчасового захисту. Відмову від тимчасового захисту можна оформити за адресою:

a) KACPU – особи з біометричним паспортом

b) MV OAMP – особи без біометричного паспорта

У цих місцях клієнти отримають «Prohlášení o vzdání se oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany»(Заява про відмову від тимчасового захисту), яку необхідно надати в медичну страхову компанію.

c) Посольство Чеської Республіки в Києві  або Генеральне консульство у Львові – тут можна відмовитися від тимчасового захисту у випадку, якщо застрахована особа вже повернулась в Україну і не відмовилась від тимчасового захисту в Чехії.

 

Формуляр „Prohlášení o vzdání se oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany“ необхідно надати медичній страховій компанії.

Більше інформації можна знайти тут: Odcházím z ČR | nasiukrajinci.cz

 

Тимчасовий виїзд в Україну

У разі тимчасового виїзду в Україну (з наступним  поверненням до Чеської Республіки) слід дотримуватися наведеної нижче процедури для так званого довгострокового перебування. Процедура відрізняється залежно від дати виїзду в Україну – різні правила діють для довгострокового перебування до 31.12.2023, і довгострокового, починаючи з 1.01.2024.

Довгострокове перебування, розпочате до 31.12.2023

Клієнти, які тимчасово виїхали в Україну до 31.12.2023 включно, діють відповідно до Закону № 65/2022 Зб., так званий Lex Ukraine,до зміни, яка діє з 01.01.2024. Про довгострокове перебування необхідно повідомити в медичну страхову компанію в письмовій формі формулярем Oznámení o odjezdu Ukrajina (Повідомлення про виїзд  Україна). 

У бланку, крім іншого, має бути вказана дата початку довгострокового перебування – з цієї дати припиняється обов’язок сплачувати страхові внески, а також право на надання платних послуг.

Після повернення до Чехії необхідно знову зареєструватися в медичній страховій компанії та підтвердити своє перебування в Україні печаткою у паспорті і заповненим формулярем Oznámení o příjezdu/Повідомлення про прибуття (можна надіслати на posta@cpzp.cz або донести в найближче відділення ČPZP).Після виконання вищезазначеного, клієнт не зобов'язаний сплачувати додаткові страхові внески за період довгострокового перебування(за межами Чехії). 

Довгострокове перебування, розпочате від 1.1.2024

Клієнти, які тимчасово виїхали в Україну або в іншу країну за межами Чеської Республіки з 1.1. 2024 року, діють відповідно до Закону № 48/1997 Сб. про державне медичне страхування та про внесення змін і доповнень до певних відповідних законів із поправками.

Про довгострокове перебування, яке повинно тривати не менше 6 місяців, необхідно повідомити письмово, дивіться формуляр Záznam o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině (Заява про  довгострокове перебування застрахованого за кордоном).

Заява повинна містити дату початку довгострокового перебування - з цієї дати(але не раніше,ніж наступного дня після дня повідомлення в компанію медичного страхування), зобов'язання сплачувати страховий внесок і право на забезпечення надання послуг припиняється.

Після повернення до Чехії необхідно знову зареєструватися в медичній страховій компанії та надати документи про перебування за кордоном та його тривалість: штампи в паспорті (у разі довгострокового перебування в Україні), підтвердження про ваше медичне страхування за кордоном та його тривалість (у разі довгострокового перебування в іншій країні).

Якщо клієнт не надасть ці документи медичній страховій компанії, він зобов’язаний сплатити страховий внесок за весь період.Довгострокове перебування,розпочате до 31.12.2023 буде підтверджуватись в 2024 році документально штампами в паспорті, що виїзд відбувся до 31.12.2023.

У разі наведення довгострокового перебування від 01.01.2024,подальше повідомлення про довгострокове перебування може бути зроблено не раніше,ніж через 2 повних календарних місяці від дати повернення.

 

Формуляри

Oznámení o odjezdu Ukrajina/ Повідомлення про виїзд  Україна

Oznámení o příjezdu/ Повідомлення про прибуття

Záznam o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině/Запис про довгострокове перебування застрахованої особи за кордоном

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.