Kód pojišťovny

Způsoby úhrad dle typu zdravotnického zařízení v roce 2007

3.   Zdravotní péče v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až  819, 822 a 823 (komplement)

            Zdravotní péče v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až 819, 822 a 823 se hradí podle smluvního ujednání mezi HZP a zdravotnickým zařízením:

 • paušální sazbou
 • podle seznamu výkonů

1.         Paušální úhrada

 1. Paušální úhrada zdravotnickému zařízeni, které v roce 2007 poskytne zdravotní péči více než 100 unikátním pojištěncům se pro 1. pololetí a pro 2. pololetí 2007 stanoví ve výši 101 % objemu úhrady za zdravotní péči zdravotnickým zařízením vykázanou a HZP uznanou v příslušném pololetí 2006, úhrada se bude poskytovat v měsíčních splátkách.
 2. Pokud zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní péči v odbornosti 809 (radiodiagnostika) podle seznamu výkonů i v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 812 až 819, 822 a 823 stanoví se zvlášť paušální úhrada pro odbornost 809 a  zvlášť pro ostatní odbornosti.
 3. Po vyhodnocení celkového objemu poskytnuté péče provede HZP úpravu paušální úhrady takto:

  a)   pokud zdravotnické zařízení vykáže v příslušném pololetí 2007 počet bodů, který zdravotní pojišťovna uzná, v rozpětí 98 - 102 % referenčního počtu bodů, výše paušální úhrady stanovená v bodu 1.1. se nemění,

  Referenčním počtem bodů za 1. pol. 2006 jsou body vykázané zdravotnickým zařízením do 31. října 2006 a HZP uznané do 30. listopadu 2006.

  Referenčním počtem bodů za 2. pol. 2006 jsou body vykázané zdravotnickým zařízením do 30.dubna 2007 a  HZP uznané do 31. května 2007.

  b)   pokud zdravotnické zařízení vykáže v příslušném pololetí 2007 počet bodů, který zdravotní pojišťovna uzná, nižší než 98 % referenčního počtu bodů, paušální úhrada podle bodu 1.1 se upraví vynásobením koeficientem změny výkonnosti, který se  vypočte jako podíl vykázaného a uznaného počtu bodů v příslušném pololetí 2007 a  referenčního počtu bodů,

  c)      pokud zdravotnické zařízení vykáže v příslušném pololetí 2007 počet uznaných bodů, vyšší než l02 % referenčního počtu bodů, upraví HZP paušální úhradu takto:

  UPS = PS + (( PS x ( PB / RPB ) - PS ) x PKvn )

  kde:
  UPS     upravená paušální úhrada
  PS       paušální úhrada stanovená podle bodu 1.1
  PB                   počet zdravotnickým zařízením vykázaných a uznaných bodů za příslušné pololetí
  RPB    referenční počet bodů
  PKvn   průměrný koeficient variabilních nákladů 

  Koeficient PKvn se stanoví pro odbornost 809 ve výši 0,6 a pro ostatní odbornosti ve výši 0,4.
 4. Do paušální úhrady podle bodů 1.1 až 1.4 se nezahrnuje zdravotní péče poskytovaná pojištěncům z EU a nasmlouvané výkony mammografického screeningu.

2.         Zdravotní péče hrazená podle seznamu výkonů

 1. Pro nasmlouvané výkony mammografického screeningu a pro zdravotní péči poskytovanou v odbornosti 809 hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,05 Kč.
 2. Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807. 812 až 
  819, 822 a 823 hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,87  Kč.
 3. HZP může zdravotnickému zařízení stanovit celkovou výši úhrady zvlášť pro odbornost 809, zvlášť pro odbornosti 222. 801, 802, 804, 805, 807, 812 až 819, 822 a  823 a zvlášť pro nasmlouvané výkony mammografického screeningu, a to ve výši zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných zdravotních výkonů za příslušné pololetí 2007 ohodnocených podle seznamu výkonů ve znění platném ke dni 31. prosince 2005 s použitím hodnoty bodu podle bodu 2.1 nebo 2.2.
 4. Jiný způsob úhrady a regulace je možný, pokud se HZP a zdravotnické zařízení na takovémto způsobu úhrady a regulace dohodnou, pokud tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění a se zdravotně pojistným plánem HZP.

4.         Zdravotní péče poskytovaná zubními lékaři

 1. Pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,82 Kč.
 2. Zdravotní péče poskytovaná zubními lékaři nehrazená podle odstavce 1 se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách.
 3. HZP je oprávněna omezit celkovou výši úhrady zdravotnickému zařízení tak, aby  celková výše úhrady za zdravotní v roce 2007 nepřekročila výši stanovenou ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny na zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři.

5.         Domácí zdravotní péče poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními

Domácí zdravotní péče je poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornostech 911, 921 a 925.

Hodnota bodu a výše úhrad:

 1. Hodnota bodu se stanoví ve výši 1,07 Kč pro ambulantní zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v odbornosti 925 s dostupností 24 hodin 7 dní v týdnu.
 2. Hodnota bodu se stanoví ve výši 0,90 Kč pro ambulantní zdravotnická zařízení
  a) v odbornosti 911,
  b) která neposkytují zdravotní péči v odbornosti 925 s dostupností 24 hodin 7 dní v  týdnu.
 3. Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornosti 921 se hodnota bodu stanoví ve výši 1 Kč.
 4. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením do 110 % vypočteného objemu, popřípadě upraveného podle hodu 6, se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu podle hodů 1 až 3. Tento objem se vypočte takto:

  PBro x (POPho / POPro)

  kde:

  PBro   celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a pojišťovnou uznaných bodů za příslušné pololetí 2006

  POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2007

  POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2006
 5. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením v odbornosti 925 nad 110 % objemu vypočteného podle bodu 4, popřípadě upraveného podle bodu 6, se hradí s hodnotou bodu ve výši 0,43 Kč, jde-li o poskytování zdravotní péče s dostupností 24 hodin 7 dní v týdnu, v ostatních případech v odbornostech 911 a 925 s hodnotou bodu ve výši 0,36 Kč, v odbornosti 911 s hodnotou bodu ve výši 0,40 Kč.
 6. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2006 a pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.
 7. Ustanovení bodů 4 a 5 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců v příslušném pololetí 2006. V těchto případech Hutnická zaměstnanecká pojišťovna stanoví celkovou výši úhrady zdravotních výkonů zdravotnickým zařízením vykázaných v příslušném pololetí 2007 a pojišťovnou uznaných ohodnocením podle seznamu výkonů platného ke dni 31. prosince 2006 s hodnotou bodu stanovenou v bodech 1, 2 nebo 3.
 8. HZP sjedná se zdravotnickým zařízením měsíční předběžnou úhradu ve výši jedné šestiny 103 % objemu úhrady v příslušném pololetí 2006. Předběžnou úhradu za příslušné pololetí HZP finančně vypořádá nejpozději do 120 dnů po ukončení příslušného pololetí 2007.

Jiný způsob úhrady a regulace je možný, pokud se HZP a zdravotnické zařízení na takovémto způsobu úhrady a regulace dohodnou, pokud tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění a se zdravotně  pojistným plánem HZP.

Předchozí stránka | Další stránka

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.