Kód pojišťovny

Způsoby úhrad dle typu zdravotnického zařízení v roce 2007

6. Fyzioterapie - nelékařské profese (odbornosti 902 a 918) v ambulantních zdravotnických zařízeních

 1. Hodnota bodu se stanoví ve výši 0,99 Kč.
 2. Pro zdravotní péči poskytnutou zdravotnickým zařízením nad vypočtený objem, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,59 Kč. Tento objem se vypočte takto:

  PBro x (POPho / POPro)

  kde:

  PBro   celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a pojišťovnou uznaných bodů za příslušné pololetí 2006

  POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2007

  POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením  v příslušném pololetí 2006
 3. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2006 a pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšeni (krácení) úhrad.
 4. Ustanovení bodu 2 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců v příslušném pololetí 2006. V těchto případech pojišťovna stanoví celkovou výši úhrady zdravotních výkonů vykázaných a uznaných v příslušném pololetí 2007, podle seznamu výkonů platného ke dni 31. prosince 2006 s  hodnotou bodu podle bodu 1.
 5. Hutnická zaměstnanecká pojišťovna sjedná se zdravotnickým zařízením měsíční předběžnou úhradu ve výši jedné šestiny 103 % objemu úhrady v příslušném pololetí 2006. Předběžnou úhradu za příslušné pololetí HZP finančně vypořádá nejpozději do 120 dnů po ukončení příslušného pololetí 2007.
 6. Jiný způsob úhrady a regulace je možný, pokud se HZP a zdravotnické zařízení na takovémto způsobu úhrady a regulace dohodnou, pokud tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění a se zdravotně  pojistným plánem HZP.

7.         Zdravotní péče poskytovaná v rámci dopravy  raněných, nemocných a rodiček - odbornost 989

 1. Hodnota bodu se stanoví

  a) ve výši 0,91 Kč vynásobené indexem 1,03 pro zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči v nepřetržitém provozu,

  b) ve výši 0,91 Kč vynásobené indexem 0,97 pro zdravotnická zařízení neposkytující zdravotní péči v nepřetržitém provozu.
 2. HZP může stanovit celkovou výši úhrady zdravotních výkonů zdravotnickým zařízením vykázaných v příslušném pololetí 2007 pojišťovnou uznaných ohodnocením podle seznamu výkonů platného ke dni 31. prosince 2006 s hodnotou bodu stanovenou v bodu 1.

8.      Zdravotní péče poskytovaná v rámci záchranné služby - odbornost 709

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci zdravotnické záchranné služby, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 1,03 Kč.

9.      Zdravotní péče poskytovaná v rámci lékařské služby první pomoci - odbornost 003

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci lékařské služby první pomoci, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,92 Kč.

10.    Lázeňská péče

Lázeňská péče poskytovaná zdravotnickými zařízeními lázeňské péče a zdravotní péče poskytovaná v ozdravovnách se hradí podle smluvního ujednání mezi Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou a  zdravotnickým zařízením v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

11.    Neodkladná péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních

Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,82 Kč není-li dále stanoveno jinak.

II. Ústavní zdravotní péče

1. Akutní lůžková péče

Zdravotní péče poskytovaná v zařízeních ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče poskytované v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů a  ve zdravotnických zařízeních hospicového typu, se hradí na základě smluvního ujednání mezi HZP a lůžkovým ZZ:

 • paušální úhradou,
 • podle seznamu výkonů,
 • jiným způsobem úhrady

A) Paušální úhrada

 1. Paušální úhrada zdravotnickému zařízení se pro rok 2007 stanoví ve výši 104% celkové úhrady náležející zdravotnickému zařízení za zdravotní péči poskytnutou, vykázanou a zdravotní pojišťovnou uznanou za rok 2006. Předběžné úhrady budou poskytnuty ve výši 1/6 ze 104% úhrady referenčního období, kterým je 1.pololetí 2006, Referenční údaje DRG (rozsah) budou dohodnuty pro celý rok 2006.
 2. Úhrada ve výši uvedené v bodu 1 se poskytne při vykázání a uznání počtu hospitalizací za rok 2007, vynásobeného indexy příslušných DRG skupin vztažených k  diagnóze podle bodu 3, do kterých tyto hospitalizace patří, ve výši alespoň 95 % vykázaného a uznaného počtu hospitalizací za rok 2006 vynásobeného indexy příslušných skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR -SRG).

  Pokud dojde k vykázání a uznání počtu hospitalizací za rok 2007, vynásobeného indexy příslušných skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR -SRG), ve výši alespoň 93 % vykázaného a uznaného počtu hospitalizací za rok 2006, vynásobeného indexy příslušných skupin vztažených k diagnóze podle bodu 3, paušální úhrada zdravotnickému zařízení se pro rok 2007 stanoví ve výši 102 % celkové úhrady náležející zdravotnickému zařízení za zdravotní péči poskytnutou, vykázanou a uznanou za rok 2006.

  Pokud dojde k vykázání a uznání počtu hospitalizací za rok 2007, vynásobeného indexy příslušných skupin vztažených k diagnóze podle bodu 3, menšímu než 93 % vykázaného a uznaného počtu hospitalizací za rok 2006 vynásobeného indexy příslušných skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR -SRG). Paušální úhrada zdravotnickému zařízení se pro rok 2007 stanoví ve výši 100 % celkové úhrady náležející zdravotnickému zařízení za zdravotní péči poskytnutou, vykázanou a uznanou za rok 2006.

  Do počtu hospitalizací podle věty první až třetí se nezapočítávají hospitalizace, které nelze zařadit do skupin vztažených k diagnóze podle bodu 3.
 3. Pacienti jsou zařazení podle Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR -SRG) do DRG skupiny.
 4. Pokud zdravotnické zařízení v roce 2007 poskytne objem zdravotní péče vyjádřený  v bodech menší než je 90 % bodů za zdravotní výkony vykázané a uznané v roce 2006, výše paušální úhrady se snižuje o stejný počet procentních bodů, o jaký nebylo dosaženo 90 % bodů za zdravotní výkony vykázané a uznané v referenčním období.
 5. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2006 a HZP tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.
 6. HZP zohlední změnu objemu vykázané a uznané mimořádně nákladné zdravotní péče poskytnuté v roce 2007 oproti roku 2006. Mimořádně nákladnou zdravotní péči se podle vyhlášky č. 619/2006 rozumí zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením pojištěnci, jejíž objem přesáhne částku 1.000.000 Kč. Do objemu zdravotní péče se započítávají ZULP, ZUM a bodová hodnota zdravotních výkonů podle seznamu výkonů s hodnotou bodu 0,82 Kč.
 7. HZP zohlední změny výše a způsobu úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely z vyhl. č. 532/2005 Sb.
 8. Do paušální úhrady podle bodů 1. až 6. se nezahrnuje zdravotní péče poskytnutá pojištěncům z EU. Je-li tato péče na základě smluvního ujednání hrazená podle seznamu výkonů, hodnota bodu se stanoví na 0,82 Kč.

B)  Zdravotní péče hrazená podle seznamu výkonů

Zdravotní péče je hrazená podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 0,82 Kč. 

C)   Jiný způsob úhrady

Jiný způsob úhrady a regulace je možný, pokud se HZP a zdravotnické zařízení na takovémto způsobu úhrady a regulace dohodnou, pokud tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění a se zdravotně pojistným plánem HZP.

Regulační omezení

 1. Pokud celková úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v 1. pololetí nebo ve 2. pololetí 2007 převýší 100 % úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v příslušném pololetí 2006, může HZP v rámci celkové úhrady zdravotnickému zařízení snížit úhradu o částku odpovídající 40 % tohoto překročení. HZP zohlední změny výše a způsobu úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely vyplývající z vyhlášky č. 532/2005 Sb.
 2. V případě, že zdravotnické zařízení poskytlo v 1. pololetí nebo ve 2. pololetí 2007 zdravotní péči 100 a méně pojištěncům, HZP neuplatní regulaci uvedenou v bodu 1.

2) Ústavní péče poskytovaná v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů a ve zdravotnických zařízeních hospicového typu

 • paušální sazba za jeden den hospitalizace,
 • jiný způsob úhrady

A)          Paušální sazba za jeden den hospitalizace

Paušální sazba za ošetřovací den náležející zdravotnickému zařízení v roce 2007 se stanoví ve výši 103% paušální sazby za ošetřovací den náležející zdravotnickému zařízení v 1. čtvrtletí 2006.

Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2006 a HZP tyto změny odsouhlasí, budou zohledněny ve smlouvě, včetně vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.

Úhrada ambulantní péče‚ zvláštní ambulantní péče a zvláštní ústavní péče

a)      Pro ambulantní zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví na 0,82 Kč.

b)      Pro zvláštní ambulantní péči poskytovanou podle §22 písm.c) zákona hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 1 Kč.

c)      Pro zvláštní ústavní péči poskytovanou ve zdravotnických zařízeních hospicového typu hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 1 Kč.

B)          Jiný způsob úhrady

Jiný způsob úhrady a regulace je možný, pokud se HZP a zdravotnické zařízení na takovémto způsobu úhrady a regulace dohodnou, pokud tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění a se zdravotně pojistným plánem HZP.

Regulační omezení

 1. Pokud celková úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v 1. pololetí nebo ve 2. pololetí 2007 převýší 100 % úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v příslušném pololetí 2006, může HZP v rámci celkové úhrady zdravotnickému zařízení snížit úhradu o částku odpovídající 40 % tohoto překročení. HZP zohlední změny výše a způsobu úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely vyplývající z vyhlášky č. 532/2005 Sb.
 2. V případě, že zdravotnické zařízení poskytlo v 1. pololetí nebo ve 2. pololetí 2007 zdravotní péči 100 a méně pojištěncům, HZP neuplatní regulaci uvedenou v bodu 1.

Předchozí stránka

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.