Mobilní aplikace

Nechcinudu.cz

Preventivní programy ČPZP v roce 2017

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna představuje nabídku preventivních programů na rok 2017:

Preventivní programy jsou rozděleny do následujících skupin programů:

ČPZP nově od 7. 8. 2017 zatraktivňuje nabídku preventivních programů:
 • Organizované plavecké kurzy: navýšení příspěvku z 500 Kč na 1 000 Kč
 • Žena po porodu: nový program pro ženy po porodu: až 1 000 Kč
 • 500 Kč na pravidelnou pohybovou aktivitu
Bližší podmínky naleznete v popisu konkrétních programů.

Informace k čerpání příspěvků na preventivní programy

Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 2 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2017 (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak).

Nabídka programů dle věku pojištěnce

Pojištěnec si vybere, ze které skupiny programů (stanovené pro danou věkovou skupinu) bude čerpat. Během roku nelze přecházet z jedné skupiny programů do druhé. Např. pojištěnec, který dosáhne v roce 2017 19 let, se rozhodne, zda bude čerpat příspěvek ze skupiny preventivních programů pro děti a mládež nebo ze skupiny preventivních programů pro muže, resp. ženy. Nelze tedy kombinovat čerpání příspěvků mezi skupinami programů pro děti a mládež, muže a ženy.

Čerpání příspěvků v rámci programů pro děti a mládež:
Příspěvky pro děti a mládež mohou být proplaceny zákonným zástupcům dětí, popř. také pěstounům, poručníkům, opatrovníkům, osvojitelům nebo instituci, které bylo dítě svěřeno do péče - tito navíc doloží rozhodnutí o svěření do péče.
Po dosažení plnoletosti mohou příspěvek čerpat plnoletí pojištěnci.

Preventivní očkování

U preventivního očkování lze příspěvek uplatnit na kteroukoliv dávku/vakcínu, není-li u jednotlivých druhů uvedeno jinak. U preventivního očkování se nehradí aplikace.

Podmínky čerpání příspěvků na preventivní programy

Platnost preventivních programů

Preventivní programy pro rok 2017 je možné čerpat v období platnosti pojištění v průběhu roku 2017, tzn., že doklady o zaplacení musí být vystaveny v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, není-li dále nebo v popisu programu stanoveno jinak. Pojištěnec musí být v době čerpání (úhrady služby či zboží) i nárokování (předložení dokladu v ČPZP) programu pojištěn u ČPZP a nesmí být pro následující období přeregistrován k jiné zdravotní pojišťovně.

Pojištěnec, který se pro následující období zaregistroval k jiné zdravotní pojišťovně, ztrácí možnost na čerpání a proplacení preventivního programu.

Doklady o zaplacení, které mají datum z roku 2017, musí být proplaceny v roce 2017, v roce 2018 proplaceny nebudou.

Čerpání příspěvků:

Jednoznačně preferovanou volbou čerpání příspěvků na preventivní programy je proplácení na bankovní účet. Alternativně je možno čerpat také formou poštovní složenky/poukázky. V případě převodu příspěvku na bankovní účet obdrží pojištěnec finanční prostředky do 14 pracovních dní, v případě převodu poštovní poukázkou do 30 pracovních dnů.

K identifikaci účtu je klient povinen předložit výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelnou kopii) nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu.

Průkazní kartička nebo výpis z účtu musí být předloženy pojištěncem při prvním čerpání nebo při změně účtu, na který pojištěnec nárokuje převedení čerpaných příspěvků. Pokud pojištěnec čerpá opětovně na totožné číslo bankovního účtu, nemusí již průkazní kartičku nebo výpis z bankovního účtu znovu předkládat.

Pokud pojištěnec předkládá výpis z bankovního účtu, postačí výpis se začerněnými nebo přelepenými finančními údaji, popř. odstřižené záhlaví výpisu s uvedeným číslem účtu.

Pojištěnec ČPZP žádající o příspěvek na preventivní program bere na vědomí, že příspěvek na preventivní program bude čerpat pro svou vlastní potřebu.

Druhy bankovních účtů:

Akceptovány jsou:

 • Běžný účet
 • Spořicí účet
 • Podnikatelský účet
 • Bankovní účet neplnoletého dítěte (dětský účet, studentský účet, junior účet….)

Obecně je předčíslí účtu maximálně 6místné a číslo účtu maximálně 10místné; příklad: na výpise je 16místné číslo 0000490123456789, tzn. předčíslí účtu je 49 a číslo účtu je 123456789

Akceptovány nejsou:

 • Vkladní knížky
 • Účty ke stavebnímu spoření, penzijnímu pojištění, životnímu pojištění apod.
 • Účty vyžadující specifický symbol

Doklady potřebné k čerpání preventivních programů

 • Občanský průkaz
 • Průkazní kartička k bankovnímu účtu nebo výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie)
 • Doklad o úhradě, případně další doklady požadované u jednotlivých preventivních programů musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii. V případě dokladů spojených s platbou přes internet se za originál považuje faktura přiložená k obsahu čerpané služby (tj. faktura přiložená v zásilce).
  Ručně psaný doklad musí být vždy v originále (za originál lze považovat i kopii dokladu opatřenou originálem otisku razítka).
 • Čerpání příspěvku zákonným zástupcem:
  • Vazbu dítě – zákonný zástupce je nutno doložit: Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list).
  • Pojištěnci, kterým bylo dítě svěřeno, formou osvojení, poručenství nebo opatrovnictví musí předložit originál nebo ověřenou kopii rozhodnutí soudu a rodný list dítěte.

Náležitosti účetního dokladu

Doklad o úhradě musí obsahovat tyto podstatné náležitosti: jméno, příjmení a rodné číslo, účel vystavení dokladu, cenu, datum zaplacení a razítko. Doklad, na kterém je čitelně uvedena identifikace vystavujícího subjektu, nemusí obsahovat razítko, ale musí obsahovat tyto identifikační údaje – název firmy, IČO, adresa firmy. Podpis na dokladu o úhradě není nutný.

Platnost dokladu o úhradě

Doklady o úhradě lze uplatnit nejpozději do 2 měsíců od data vystavení (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak). Pokud v průběhu tohoto termínu není doklad předložen, žádost o příspěvek nebude akceptována. V případě očkování není podstatné datum zakoupení vakcíny, ale datum aplikace. V případě Balíčku Pohyb je směrodatné datum vystavení Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu nebo datum vystavení Potvrzení o úhradě organizovaného plaveckého kurzu. Toto ustanovení se nevztahuje na program Bonus Plus.

Dlužníci na pojistném nebo penále

Pojištěnci, který dluží více než 50 Kč na pojistném nebo více než 100 Kč na penále, nebude umožněno čerpat preventivní program.

Registrace k jiné zdravotní pojišťovně

Pojištěnec, který se pro následující období zaregistroval k jiné zdravotní pojišťovně, ztrácí možnost čerpat preventivní programy. Toto opatření se týká všech předložených dokladů, z jakéhokoli období roku 2017.

Preventivní programy mohou být čerpány pouze na území České republiky

Doklad o úhradě musí být pořízen na území České republiky a uhrazen v české měně.

Upozornění

ČPZP si vyhrazuje právo ukončit poskytování příspěvků na preventivní programy nebo na vybraný preventivní program v případě vyčerpání finančních limitů a právo upravovat nabídku preventivních programů v závislosti na vývoji finančních zdrojů a legislativních podmínek.

Pokud k takové změně ČPZP přistoupí, budou upravené preventivní programy platit vždy od nově stanoveného data, a to i pro doklady vystavené před tímto datem. Pro přiznání nároku na původní preventivní program je rozhodující datum předání dokladu na pobočku nebo podací razítko pošty.

Nabídka preventivních programů nezakládá automatický nárok na jejich čerpání.

Za obsah odpovídá: Ing. Krčmář Radim

Facebook

Infocentrum
810 800 000, 597 089 205
(částečně hrazeno)

kód pojišťovny: 205