Preventivní programy

Informace

Vzhledem k opatření Vlády ČR, která vyzývají k omezení pohybu osob a mezilidských kontaktů vás prosíme, abyste omezili návštěvu poboček ČPZP jen na nejnutnější případy. O příspěvek na preventivní programy nepřijdete, lhůta pro uplatnění dokladů k čerpání příspěvků z preventivních programů je stanovena na 6 měsíců od data vystavení dokladu. Doklad však musí být předložen nejpozději do konce roku 2020.

A jak si nechat proplatit preventivní programy bez návštěvy pobočky?
JEDNODUŠE ONLINE v naší mobilní aplikaci Zdraví v mobilu. Stačí vyfotit požadované doklady podle návodu, zadat své číslo účtu a odeslat požadavek. Snadno a rychle.

Bližší informace naleznete na www.zdravivmobilu.cz

Zásady čerpání preventivních programů

Platnost preventivních programů

Preventivní programy pro rok 2020 je možné čerpat v období platnosti pojištění v průběhu roku 2020, tzn., že doklady o zaplacení musí být vystaveny v období od 1.1.2020 do 31.12.2020, není-li dále nebo v popisu programu stanoveno jinak. Pojištěnec musí být v době čerpání (úhrady služby či zboží) i nárokování (předložení dokladu v ČPZP) programu pojištěn u ČPZP a nesmí být pro následující období přeregistrován k jiné zdravotní pojišťovně. Příjem dokladů končí 31.12.2020 (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak).

Doklady o zaplacení, které mají datum z roku 2020, musí být proplaceny v roce 2020, v roce 2021 proplaceny nebudou.

Preventivní programy mohou být čerpány pouze na území České republiky, doklad o úhradě musí být pořízen na území České republiky a uhrazen v české měně.

Registrace k jiné zdravotní pojišťovně

Pojištěnec, který se pro následující období zaregistroval k jiné zdravotní pojišťovně, ztrácí možnost čerpat preventivní programy. Toto opatření se týká všech předložených dokladů, z jakéhokoli období roku 2020.

Nabídka preventivních programů

Nabídka preventivních programů je rozdělena do skupin programů, určených pro jednotlivé věkové skupiny:

 1. Děti a mládež do 17 let včetně - až 1 500 Kč + programy, které lze čerpat nad stanovený roční limit.
 2. Ženy od 18 let - až 1 000 Kč + programy, které lze čerpat nad stanovený roční limit.
 3. Muži od 18 let - až 1 000 Kč + programy, které lze čerpat nad stanovený roční limit.

Samostatnou skupinu představují preventivní programy pro bezpříspěvkové dárce krve a plazmy.

Pro jednotlivé skupiny programů je stanovený maximální limit příspěvku, který může pojištěnec vyčerpat za rok (děti a mládež až 1 500 Kč, ženy a muži až 1 000 Kč.). U každé skupiny programů figurují také doplňkové programy, které lze čerpat nad stanovený roční limit. Jednotlivé preventivní programy mají nastavenou maximální výši příspěvku, kterou lze z daného programu čerpat.

Pojištěnec, který dosáhne 18 let v roce 2020, se rozhodne, zda bude čerpat příspěvek ze skupiny preventivních programů pro děti a mládež nebo ze skupiny preventivních programů pro muže, resp. ženy (čerpání mezi skupinami programů nelze kombinovat). Uvedenému pojištěnci, který již začal čerpat příspěvky v rámci jedné skupiny programů, bude umožněno dočerpat příspěvky v rámci této skupiny programů.

Čerpání příspěvků v rámci programů pro děti a mládež:

Příspěvky v rámci programů pro děti a mládež do 17 let včetně čerpají zákonní zástupci dětí (popř. také pěstouni, poručníci, opatrovníci nebo osvojitelé, kterým bylo dítě svěřeno do péče - tito navíc doloží rozhodnutí o svěření do péče). Příspěvek může čerpat také instituce na základě rozhodnutí soudu (zařízení ústavní výchovy-diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy); zaměstnanec instituce doloží také pověření k vyřízení příspěvku vystavené institucí.

Možnosti čerpání příspěvků

O příspěvek lze požádat:

 • osobně - při návštěvě pobočky
 • korespondenčně - zaslání žádosti poštou
 • prostřednictvím mobilní aplikace "Zdraví v mobilu" (platí pro uživatele E-přepážky ČPZP). Nevztahuje se na program pro dárce krve „Příspěvek na vitaminy po každém odběru“ a na Program Bonus Plus.

V případě převodu příspěvku na bankovní účet obdrží pojištěnec finanční prostředky do 14 pracovních dnů, v případě převodu poštovní poukázkou do 30 pracovních dnů.

Identifikace čísla účtu:

 • K identifikaci čísla účtu je klient povinen zaměstnanci pobočky doložit číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.).
 • Bankovní účet musí být pojištěncem doložen při prvním čerpání nebo při změně účtu, na který pojištěnec požaduje převést čerpané příspěvky. Pokud pojištěnec čerpá opětovně na totožné číslo bankovního účtu, nemusí již číslo účtu znovu dokládat.
 • Pokud pojištěnec předkládá výpis z bankovního účtu, postačí výpis se začerněnými nebo přelepenými finančními údaji, popř. odstřižené záhlaví výpisu s uvedeným číslem účtu. 

Doklady potřebné k čerpání preventivních programů

Doklady potřebné k čerpání příspěvků pojištěncem:

 • Občanský průkaz
 • Doložení čísla účtu, viz výše: Identifikace čísla účtu 
 • Doklad o úhradě, viz níže - Specifikace dokladu o úhradě a Posuzování dokladů o úhradě
 • Cizinci, kteří jsou pojištěnci ČPZP na základě vykonávání výdělečné činnosti na území ČR  doloží pas (nebo jiný úřední doklad prokazující totožnost pojištěnce)

Doklady potřebné k čerpání příspěvků zákonným zástupcem:

 • Zákonný zástupce doloží svůj občanský průkaz, a pokud v něm není dítě uvedeno, tak průkaz pojištěnce - dítěte nebo rodný list.
 • Doložení čísla účtu, viz výše: Identifikace čísla účtu 
 • Doklad o úhradě, viz níže -  Specifikace dokladů o úhradě a Posuzování dokladů o úhradě
 • Pojištěnci, kterému bylo dítě svěřeno formou pěstounství, osvojení, poručenství nebo opatrovnictví, musí předložit rozhodnutí soudu a rodný list dítěte.

Korespondenční doručení dokladů (zaslání poštou): 

        Zásilka musí obsahovat:

 • Identifikační údaje – jméno a příjmení, adresa a číslo pojištěnce
 • Doklad o úhradě, viz níže -  Specifikace dokladů o úhradě a  Posuzování dokladů o úhradě
 • Doklad o bankovním účtu (při opakovaném čerpání na totožný bankovní účet již není vyžadováno)
 • Čitelné kopie všech ostatních potřebných dokladů, vyžadovaných u jednotlivých preventivních programů.

Specifikace dokladu o úhradě

Doklad o úhradě je jeden doklad nebo skupina dokladů, které dohromady splňují:

 • náležitosti pro daný preventivní program (identifikace vystavujícího subjektu, účel vystavení, příjemce)
 • doložení úhrady

Za doklad o úhradě může být považován např. pokladní doklad, paragon, faktura, potvrzení.

 • Doklad o úhradě musí obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo (popř. datum narození), účel vystavení dokladu, cenu, datum zaplacení a razítko.
 • Doklad o úhradě, na kterém je čitelně uvedena identifikace vystavujícího subjektu, nemusí obsahovat razítko, ale musí obsahovat tyto identifikační údaje – název firmy, IČO, adresu firmy. Podpis na dokladu o úhradě není nutný.
 • Pokud doklad o úhradě obsahuje údaje o odběrateli, pak tímto odběratelem musí být pojištěnec, který preventivní program čerpá, popřípadě jeho zákonný zástupce, poručník apod. (pokud není u jednotlivých preventivních programů uvedeno jinak).

Posuzování dokladů o úhradě

K čerpání příspěvků lze uznat tyto formy dokladů: originální doklady o úhradě a doklady obdržené elektronickou poštou.

 • Originální doklady o úhradě:
  • ručně psané doklady (zejména příjmový pokladní doklad; za originál lze považovat i kopii dokladu opatřenou originálem otisku razítka),
  • paragony a účtenky.

Tyto doklady lze předložit jen v listinné podobě v originále, nebudou akceptovány doklady obdržené elektronickou poštou a následně vytištěné.

 • Doklady o úhradě obdržené elektronickou poštou:

ČPZP vychází vstříc i pojištěncům, kteří obdrží doklad elektronickou poštou. Pojištěnci tedy mohou vybrané doklady obdržené elektronickou poštou vytisknout a předložit k proplacení. Nově se může jednat nejen o originální, ale také o naskenované doklady. Lze akceptovat tyto doklady:

  • Potvrzení na formulářích ČPZP (Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu, Potvrzení o úhradě organizovaného plaveckého kurzu, Potvrzení o úhradě pravidelné pohybové aktivity dítěte).
  • Jiné formy potvrzení – musí obsahovat povinné údaje, které jsou uvedeny na formulářích ČPZP.
  • Ostatní doklady o úhradě (faktury, stvrzenky o zaplacení apod.) – na dokladu musí být uvedeno i rodné číslo nebo datum narození pojištěnce (může být doplněno žadatelem).

Doložení úhrady: Pokud není z předloženého dokladu jednoznačně zřejmé, že byl uhrazen,  je nezbytné předložit další doklad potvrzující, že k úhradě opravdu došlo, např. výpis z účtu, potvrzení o platbě, potvrzení od vystavitele dokladu, že eviduje doklad jako uhrazený.

Platnost dokladu o úhradě

Doklady o úhradě lze uplatnit nejpozději do 6 měsíců od data vystavení (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak). Pokud v průběhu tohoto termínu není doklad předložen, žádost o příspěvek nebude akceptována. Toto ustanovení se nevztahuje na program Bonus Plus. V případě očkování není podstatné datum zakoupení vakcíny, ale datum aplikace. 

Plná moc

ČPZP může převést příspěvek na čerpání preventivního programu na běžný účet pojištěncem (zmocnitelem) vybrané osoby na základě Plné moci udělené pojištěncem (zmocnitelem). Jedná se o případy, kdy pojištěnec čerpající preventivní program požádá o doručení dokladů na pobočku jinou osobu, např. manželku, přítelkyni, rodiče apod.   "Plná moc" nemusí být úředně ověřena. Je doporučeno použít  vzor  Plná moc.  Plnou moc odevzdá klient zaměstnanci pobočky.

Dlužníci na pojistném nebo penále

Pojištěnci, který dluží více než 50 Kč na pojistném nebo více než 100 Kč na penále, nebude umožněno čerpat preventivní program. 

Zdravý podnik

Program na podporu zdraví zaměstnanců smluvních podniků, kteří jsou pojištěnci ČPZP. Program je realizován v úzké součinnosti s vedením podniku, které se ztotožní se základními cíli programu a s ČPZP uzavře smluvní vztah. Zaměstnanci-pojištěnci ČPZP smluvních podniků mohou v rámci této spolupráce čerpat příspěvek na prevenci závažných onemocnění, na nákup služby nebo sortimentu dle předem stanovených podmínek. Podnik, který má o zapojení do programu zájem, zašle žádost o zařazení do programu na adresu pojišťovny ČPZP, Zalužanského 1189, 703 00 Ostrava-Vítkovice nebo na e-mail posta@cpzp.cz. Součástí žádosti budou následující údaje: název programu, název podniku, IČO, počet zaměstnanců a počet pojištěnců ČPZP. Vzhledem k administrativním úkonům souvisejících s realizací programu budou všechny žádostí obdržené po 15.10.2020 posuzovány v příštím roce.

Upozornění

Příspěvky se  nevztahují na doplatky za očkovací vakcíny,  zdravotní služby, léčiva a zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Výjimku představuje program Diabetes, kde lze u vybraných druhů čerpání poskytovat příspěvky nad rámec úhrad z veřejného zdravotního pojištění.

Nejsou akceptovány doklady o úhradě za on-line aktivity (video kurzy apod.), program Multisport, doklady hrazené z podnikových fondů (FKSP apod. - týká se i částečné úhrady), na zálohové platby.

Příspěvek nebude poskytnut na aktivity či produkty, které zjevně nenaplňují preventivní povahu preventivních programů.

Pojištěnec ČPZP žádající o příspěvek na preventivní program bere na vědomí, že příspěvek na preventivní program bude čerpat pro svou vlastní potřebu. Příspěvky na preventivní programy se tedy nevztahují na rodinné permanentky, vouchery a dárkové poukazy, dárkové permanentky apod.

Aktivity lze čerpat pouze konkrétním pojištěncem, za neprůkazný bude považován doklad vystavený na více pojištěnců najednou.

ČPZP si vyhrazuje právo ukončit poskytování příspěvků na preventivní programy nebo na vybraný preventivní program v případě vyčerpání finančních limitů a právo upravovat nabídku preventivních programů v závislosti na vývoji finančních zdrojů a legislativních podmínek.

Pokud k takové změně ČPZP přistoupí, budou upravené preventivní programy platit vždy od nově stanoveného data, a to i pro doklady vystavené před tímto datem. Pro přiznání nároku na původní preventivní program je rozhodující datum předání dokladu na pobočku nebo podací razítko pošty.

Nabídka preventivních programů nezakládá automatický nárok na jejich čerpání.