Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 9. 12. 2021

Předmět žádosti:

Informace týkající se poskytování zdravotních služeb společností Pragomedika, s.r.o., IČO 45277087, se sídlem Ke Kašně 100/4, Písnice, 142 00  Praha 4, za období 2019 a 2020.

  1. Jaká částka byla vyplacena za zdravotní služby? (vyhlášky č. 201/2018 Sb. a 268/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  2. Jaká částka byla vyplacena za další smluvní úkony, které pojišťovna vyplatila celkem za každé období?
  3. Hradila Vaše pojišťovna, a pokud ano, v jaké výši celkem jakékoliv ochranné pomůcky pro provedení zdravotních úkonů zdravotnickým personálem. Tedy nikoliv určené pro pacienty.
  4. Umíte sdělit počet ošetřených klientů jednotlivě za uvedená období? Je tím myšleno jeden pacient/jedna návštěva.
  5. Umí vaše pojišťovna vyčíslit, kolikrát byl zaplacen poplatek 90 Kč za příplatek LPS? Tedy buď počet zaplacených poplatků, nebo celková částka za uvedená období, a to podle oborů dětská, dospělá a zubní pohotovost.
  6. Věděla Vaše pojišťovna, že ošetřovaní klienti na LPS v Thomayerově nemocnici v oborech pohotovost pro děti, zubní pohotovost, pohotovost pro dospělé, museli v období duben 2020 do října 2021 stát na ulici před budovou, před uzavřenými čekárnami za každého počasí, po celou provozní dobu LPS?
  7. Umí Vaše pojišťovna smluvně zajistit s provozovatelem LPS (Pragomedika s.r.o. - Nestátní zdravotnické zařízení), aby čekárny pro nemocné byly v provozu, a tedy součástí komfortu poskytovaných služeb v následujícím období?
  8. Bude vaše pojišťovna jednat s provozovatelem LPS o skutečnosti, že svévolně zavřel čekárny a to dětská, dospělá a zubní LPS na výše uvedené adrese, a tím výrazně zhoršil komfort, spokojenost i možné dopady na zdraví vašich klientů (duben 202 až říjen 2021)? V uvedeném období museli všichni pacienti a jejich doprovod čekat na silnici před budovou pavilonu B1.

Sdělená informace:

Ad 1.

ČPZP uhradila za poskytnuté zdravotní služby tyto částky:

 

2019

2020

Dopravní služba

IČZ 07027000

103 528,28 Kč

518 121,50 Kč

Přepravní služba

IČZ 07187000

333 225,70 Kč

665 034,16 Kč

LSPP

IČZ 07188000

151 069,50 Kč

98 058,50 Kč

Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství IČZ 07110000

115 149,30 Kč

130 568,70 Kč

Ad 2.  

Poskytnutá a vykázaná zdravotní péče je ČPZP hrazena v souladu s platnou legislativou, zejména podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Zdravotní výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou uvedeny v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, který vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR. ČPZP v období v roce 2019 a 2020 uhradila uvedenému poskytovateli zdravotních služeb vykázanou péči v souladu s právními předpisy a smlouvou, kterou s poskytovatelem uzavřela (smlouva je dostupná na našich webových stránkách: Smlouvy s Poskytovateli Zdravotních Služeb - E-přepážka ČPZP (cpzp.cz). Finanční vyčíslení je uvedeno v bodě Ad 1. výše. Nad rámec těchto plateb nebylo nic dalšího hrazeno.

Ad 3.

Jak je již uvedeno v bodě 2. platná legislativa stanoví, které výkony nebo zdravotnické prostředky jsou zdravotní pojišťovnou hrazeny a také za jakých podmínek. Ochranné pomůcky jsou běžnou součástí ošetření pacienta v rámci jednotlivých výkonů, jako takové jsou v úhradě za tyto výkony zahrnuty, a tudíž tyto nejsou zvlášť zdravotní pojišťovnou hrazeny.

Ad 4.

Počet unikátně ošetřených pacientů (pojištěnců ČPZP):

 

2019

2020

Dopravní služba

IČZ 07027000

82

112

Přepravní služba

IČZ 07187000

52

80

LSPP

IČZ 07188000

454

258

Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství IČZ 07110000

284

223

Ad 5.

S ohledem na skutečnost, že regulační poplatek 90,- Kč za LSPP není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, nemá ČPZP informace o počtu uhrazených poplatků k dispozici.

Ad 6. – 8.

Za provoz a podmínky zdravotnického zařízení nese zodpovědnost poskytovatel zdravotních služeb, který je povinen zdravotní pojišťovně hlásit, pokud dojde k úplné uzávěře ordinace (a tudíž výpadku poskytovaných služeb). Skutečnosti, které ve své žádosti uvádíte, nám nejsou známy. Oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydává příslušný krajský úřad, v tomto případě Magistrát hlavního města Prahy, který je také kompetentním orgánem pro provedení kontroly dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb, včetně jejich věcného zabezpečení.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.