Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 2. 6. 2021

Předmět žádosti:

1. Poskytnutí informací o plánovaném a skutečném počtu zaměstnanců (přepočteno na úvazek 1,0) v roce 2018, 2019, 2020 a 2021 a průměrný měsíční plat brutto za tato období.

2. Délky základní denní pracovní doby ve výše uvedených obdobích.

Sdělená informace:

Ad 1)

1. Zdravotně pojistné plány

Informace o plánovaném průměrném přepočteném počtu zaměstnanců České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) na příslušný kalendářní rok (2018 až 2021) jsou dostupné ve Zdravotně pojistných plánech (ZPP) ČPZP pod kapitolou 6 Přehled základních ekonomických ukazatelů (případně Přehled údajů o činnosti zdravotní pojišťovny) zveřejněných na webové stránce ČPZP www.cpzp.cz (záložka O nás, Ekonomické informace).

Zároveň v ZPP jsou k dispozici údaje týkající se plánovaného čerpání mezd bez ostatních osobních nákladů (včetně náhrad mezd) na daný kalendářní rok, a to v kapitole Provozní fond v tabulce A, bod III. Čerpání celkem = snížení zdrojů (poznámka: za vykonanou práci zaměstnancům ČPZP přísluší mzda, nikoliv plat).

2. Výroční zprávy (skutečnosti, čerpání)

Informace o skutečném průměrném přepočteném počtu zaměstnanců za daný kalendářní rok včetně skutečného čerpání mezd bez ostatních mzdových nákladů (včetně náhrad mezd) jsou zveřejněny ve Výročních zprávách ČPZP taktéž umístěných na výše uvedené webové stránce ČPZP, avšak pouze za kalendářní roky 2018 až 2020 (viz kapitola Souhrnný přehled vybraných údajů o činnosti ČPZP a dále Provozní fond).

Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2021 bude znám v lednu roku 2022 a čerpání mezd bez ostatních mzdových nákladů (včetně náhrad mezd) za rok 2021 až po ukončení účetní závěrky v měsíci dubnu roku 2022. 

Ad 2)

  1. Délka týdenní pracovní doby v ČPZP je stanovena v souladu s ust. § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen ZP) na 37,5 hod. bez snížení mzdy a je rozvržena do pětidenního pracovního týdne (pondělí až pátek) vyjma pobočky v obchodním centru Avion Shopping Park Ostrava (pobočka s celotýdenním provozem od pondělí do neděle).

 

  1. Zaměstnavatel stanovuje pro zaměstnance poboček, vyjma zaměstnanců ve funkci vedoucí regionální pobočky a zaměstnanců pobočky s celotýdenním provozem, pevnou pracovní dobu. Začátek a konec pevné pracovní doby je určen dle provozní doby pobočky, ve které zaměstnanec vykonává svou práci podle pracovní smlouvy.

Zpravidla je pracovní doba pobočkových zaměstnanců stanovena takto:

Pracovní den

Začátek pracovní doby

Konec pracovní doby

pondělí

7:30

17:00

úterý

7:30

15:30

středa

7:30

17:00

čtvrtek

7:30

15:30

pátek

7:30

17:00

3. Pobočka Avion Shopping Park Ostrava

Zaměstnanci na této pobočce pracují v režimu nerovnoměrného rozvržení pracovní doby.  ČPZP jim nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu s tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období 52 týdnů po sobě jdoucích. Délka 1 směny dle písemného harmonogramu směn činí 10 nebo 11 hodin a zaměstnanci střídají tzv. dlouhý (5 směn) a krátký (2 směny) týden.

4. Pro všechny ostatní zaměstnance je stanoveno pružné rozvržení pracovní doby dle ust. § 85 ZP, přičemž průměrná týdenní pracovní doba musí být naplněna ve vyrovnávacím období, jímž je kalendářní měsíc. V pružné pracovní době zaměstnavatel stanovuje základní pracovní dobu: pondělí až čtvrtek od 9:00 hodin do 14:00 hodin, pátek od 9:00 hodin do 13:00 hodin. Volitelná pracovní doba se stanovuje v rozmezí od 6:00 hodin do 18:00 hodin.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.