Kód pojišťovny

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18. 5. 2023

Předmět žádosti:

Sdělení informací týkajících se celoživotního vzdělávání lékařů a nelékařských pracovníků.

Konkrétně žadatel požádal o následující informace:

  • Diplomy jakých subjektů organizujících celoživotní vzdělávání lékařů a nelékařských pracovníků jsou ze strany České průmyslové zdravotní pojišťovny („ČPZP“) v roce 2023 pro účely bonifikace ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 315/2022 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulační omezení pro rok 2023, akceptovány.
  • Jaká kritéria jsou ČPZP stanovena pro výběr těchto subjektů;
  • Jakým způsobem probíhá dohodovací řízení ve vztahu k bonifikaci celoživotního vzdělávání mezi ČPZP a takovým subjektem;
  • Jakým způsobem je zařazení subjektu jako subjektu organizujícího celoživotní vzdělávání ČPZP potvrzeno.

 

Sdělená informace:

1) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna („ČPZP“) je v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 315/2022 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023, povinna při uznávání dokladů o celoživotním vzdělávání lékařů a nelékařských pracovníků postupovat v souladu s touto vyhláškou. Pro účely uznání bonifikace, ve smyslu uvedené vyhlášky, je možno uznávat doklady, které jsou vystaveny – dle oboru zdravotní péče – příslušnou profesní komorou nebo profesním sdružením v souladu se stavovskými předpisy komory nebo sdružení nebo doklady profesní organizace, např. pro obor fyzioterapie jsou uznávány doklady celoživotního vzdělávání vydané Unií fyzioterapeutů, v oboru stomatologie jsou uznávány doklady vydané Českou stomatologickou komorou – osvědčení praktický zubní lékař, parodontolog, stomatochirurg, pedostomatolog.

2) Zdravotní pojišťovna není oprávněna stanovit kritéria pro výběr subjektů poskytujících doklady o celoživotním vzdělávání, ani provádět výběr těchto subjektů. V souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, podle § 22 odst. (4) „Celoživotní vzdělávání  organizují a pořádají zejména ministerstvo, vysoké školy připravující studenty k výkonu zdravotnického povolání, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická komora a odborné lékařské společnosti ve spolupráci s akreditovanými vzdělávacími zařízeními, poskytovateli zdravotních služeb, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou správou sociálního zabezpečení a pověřené organizace“ a zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, viz § 54. Celoživotní vzdělávání uskutečňují akreditovaná zařízení. Každý pořadatel vzdělávání vydává účastníkům potvrzení o účasti na školící akci.

3) Zdravotní pojišťovna nevede dohodovací řízení ani se nepodílí na výběru subjektů, které mohou celoživotní vzdělávání uskutečňovat nebo vydávat potvrzení.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.