Kód pojišťovny

Bonus Plus

Způsob proplácení

Platnost programu Bonus Plus

Program Bonus Plus pro rok 2024 je možné čerpat v období platnosti pojištění v průběhu roku 2024.

Doklady o zaplacení musí být vystaveny v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

 • U klientů, kteří se stanou pojištěnci ČPZP od 1. 7. 2024, musí být doklad o úhradě vystaven v období registrace klienta u ČPZP (tzn. nejdříve od 1. 7. 2024).
 • U občanů Ukrajiny musí být doklad o úhradě vystaven v období registrace klienta u ČPZP (tzn. nejdříve od data registrace do systému veřejného zdravotního pojištění).

Pojištěnec musí být v době vystavení účetního dokladu i v době čerpání příspěvku účastníkem programu Bonus Plus. Pojištěnec musí být v době čerpání (pořízení dokladu o úhradě služby či zboží) i nárokování (předložení dokladu v ČPZP) programu pojištěn u ČPZP a nesmí být pro následující období přeregistrován k jiné zdravotní pojišťovně.

Program Bonus Plus nemohou čerpat osoby, které byly vyňaty ze systému veřejného zdravotního pojištění (např. na dlouhodobém pobytu) nebo osoby s výpomocným pojištěním u ČPZP (tj. disponují žlutým průkazem pojištěnce).

Příjem dokladů končí 31. 12. 2024. Doklady o zaplacení, které mají datum z roku 2024, musí být proplaceny v roce 2024, v roce 2025 proplaceny nebudou.

Program Bonus Plus může být čerpán pouze na území České republiky (týká se zdravotní péče a aktivit/služeb; nevztahuje se na nákup zboží v zahraničním e-shopu).

Možnosti čerpání příspěvků

O příspěvek lze požádat:

 • prostřednictvím mobilní aplikace "Zdraví v mobilu" (platí pro uživatele Elektronické přepážky ČPZP se zřízeným oprávněním)
 • elektronicky - prostřednictvím Elektronické přepážky (menu Pojištěnci, funkce Proplácení preventivních programů)
 • osobně – při návštěvě pobočky
 • prostřednictvím vlastní datové schránky (popř. datové schránky zákonného zástupce dítěte)
 • korespondenčně – zasláním žádosti poštou

Způsob proplácení:

Standardní způsob proplácení příspěvků z programu Bonus Plus je proplácení na bankovní účet. Alternativně lze příspěvek zaslat pojištěnci formou poštovní složenky/poukázky (nevztahuje se na čerpání prostřednictvím mobilní aplikace nebo Elektronické přepážky).

V případě převodu příspěvku na bankovní účet obdrží pojištěnec finanční prostředky do 14 pracovních dnů, v případě převodu poštovní poukázkou do 30 pracovních dnů.

Doklady potřebné k čerpání programu Bonus Plus

a) Pro předložení dokladů na pobočce platí:

Doklady potřebné k čerpání příspěvků pojištěncem:

 • Občanský průkaz
 • Doložení čísla účtu, viz níže: Identifikace čísla účtu (při opakovaném čerpání na totožný bankovní účet již není vyžadováno)
 • Doklad o úhradě, viz níže - Specifikace dokladu o úhradě a Posuzování dokladů o úhradě
 • Cizinci, kteří jsou pojištěnci ČPZP na základě vykonávání výdělečné činnosti na území ČR, doloží pas (nebo jiný úřední doklad prokazující totožnost pojištěnce)
 • Občané Ukrajiny doloží doklad totožnosti – úřední doklad prokazující totožnost pojištěnce (občanský průkaz, cestovní pas)

Doklady potřebné k čerpání příspěvků zákonným zástupcem dítěte:

 • Zákonný zástupce doloží svůj občanský průkaz
 • Průkaz pojištěnce - dítěte nebo rodný list. Při opakovaném čerpání stejným zákonným zástupcem dítěte již není vyžadováno.
 • Doložení čísla účtu, viz níže: Identifikace čísla účtu
 • Doklad o úhradě, viz níže -  Specifikace dokladů o úhradě a Posuzování dokladů o úhradě
 • Pojištěnci, kterému bylo dítě svěřeno formou pěstounství, osvojení, poručenství nebo opatrovnictví, musí předložit rozhodnutí soudu a rodný list dítěte.
 • Pokud bylo dítě svěřeno instituci (zařízení ústavní výchovy-diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy), je potřeba doložit rozhodnutí soudu a zaměstnanec instituce doloží také pověření k vyřízení příspěvku vystavené institucí.
 • Občané Ukrajiny doloží doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte – úřední doklad prokazující totožnost pojištěnce (občanský průkaz, cestovní pas) a také doklad totožnosti dítěte (občanský průkaz, cestovní pas, rodný list).

 

b) Pro doručení dokladů korespondenčně (zaslání poštou) platí:

Zásilka musí obsahovat:

 • Identifikační údaje – jméno a příjmení, adresa a číslo pojištěnce. Kopie občanského průkazu není vyžadována. Při opakovaném čerpání příspěvků pro dítě stejným zákonným zástupcem dítěte již není vyžadováno doložení rodného listu dítěte nebo průkazu pojištěnce – dítěte.
 • Číslo bankovního účtu (při opakovaném čerpání na totožný bankovní účet již není vyžadováno)
 • Doklad o úhradě, viz níže – Specifikace dokladů o úhradě a Posuzování dokladů o úhradě
 • Čitelné kopie všech ostatních potřebných dokladů (pokud jsou vyžadovány u jednotlivých aktivit)

Specifikace dokladu o úhradě

Doklad o úhradě je jeden doklad nebo skupina dokladů, které dohromady splňují:

 • náležitosti pro daný program (identifikace vystavujícího subjektu, účel vystavení, příjemce)
 • doložení úhrady

Za doklad o úhradě může být považován např. pokladní doklad, paragon, faktura, potvrzení.

 • Doklad o úhradě musí být čitelný, údaje nesmí být přepisované. Pokud budou údaje opravené, musí obsahovat také informaci o tom, kdo je opravil.
 • Doklad o úhradě musí být vždy vystaven v české měně a českém jazyce (může být vystaven i zahraničním subjektem – týká se pouze nákupu v e-shopech; v těchto případech si pojištěnec musí předem sám ověřit, zda doklad bude splňovat tyto náležitosti).
 • Doklad o úhradě musí obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo (popř. datum narození) pojištěnce, účel vystavení dokladu, cenu, datum, informaci o zaplacení, číslo dokladu a identifikační údaje vystavujícího subjektu – tj. název firmy, IČO nebo DIČ nebo IČZ, adresu firmy.
 • Doklad o úhradě, na kterém je čitelně uvedena identifikace vystavujícího subjektu, nemusí obsahovat razítko a podpis. Výjimku tvoří doklady o úhradě ve formě potvrzení.
 • Doklady o úhradě ve formě potvrzení musí razítko a podpis vystavujícího subjektu obsahovat vždy. Pokud potvrzení razítko a podpis obsahovat nebude (např. protože vystavující subjekt nemá povinnost vlastnit razítko), musí být doložen i patřičný doklad o úhradě. Doklady vystavené ve formě potvrzení nemusí obsahovat číslo dokladu.
 • Pokud doklad o úhradě obsahuje údaje o odběrateli, pak tímto odběratelem musí být pojištěnec, který program čerpá, popřípadě u nezletilého pojištěnce jeho zákonný zástupce, poručník apod.
 • Doklad o úhradě s více položkami k čerpání pro více pojištěnců (typicky rodina, např. zakoupení ústní vody pro rodiče a dětské zubní pasty pro dítě) je možné uznat pouze v případě, kdy na dokladu budou uvedeny identifikační údaje všech čerpajících pojištěnců (tyto údaje mohou být doplněny ručně) a položky na dokladu budou transparentně označeny (rozlišeny) tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, který pojištěnec danou položku čerpá. Takto označený doklad o úhradě (tedy doklad s údaji všech čerpajících pojištěnců na tomto jednom dokladu) se doloží k čerpání u všech pojištěnců. Není přípustné pořizovat kopie dokladu pro čerpání jednotlivými pojištěnci a na každý doklad samostatně uvádět identifikační údaje daného pojištěnce. V případě čerpání dospělých pojištěnců musí být doklad vystaven na jednoho z pojištěnců, který příspěvek čerpá.
 • Doklad, na kterém je započtena sleva, lze uznat v těchto případech:
  • jsou-li na dokladu uvedeny pouze produkty, na které se vztahuje příspěvek nebo je z dokladu jednoznačně zřejmé, že se sleva vztahuje k položce, ke které se vztahuje příspěvek.
  • kdy i po odečtení celkové slevy u produktu, na který se vztahuje příspěvek, je zaplacená částka za produkt vyšší než poskytovaný příspěvek.
 • Pro bezproblémové posouzení dokladu o úhradě k čerpání příspěvku doporučujeme, aby si pojištěnec nechal vystavit samostatný doklad o úhradě, který bude vystaven jen na položky, kterých se dané čerpání týká.

Posuzování dokladů o úhradě

a) Pravidla pro posuzování dokladů při předložení dokladů na pobočce nebo pro zaslání dokladů korespondenčně (poštou):

K čerpání příspěvků lze uznat tyto formy dokladů: originály a doklady doručené na e-mailovou adresu pojištěnce.

V originále je nutno předložit:

 • ručně psané doklady (zejména příjmový pokladní doklad; za originál lze považovat i kopii dokladu opatřenou originálem otisku razítka),
 • paragony a účtenky. Výjimku tvoří účtenky z aplikací (po vytištění nemají formu originálu).

Tyto doklady, které pojištěnec obdržel fyzicky, musí předložit v originále.

Doklady doručené na e-mailovou adresu pojištěnce:

ČPZP vychází vstříc i pojištěncům, kteří obdrží doklad od vystavitele na e-mail. Pojištěnci tedy mohou vybrané doklady obdržené e-mailem vytisknout a předložit k proplacení. Může se jednat nejen o originální, ale také o naskenované doklady. Lze tedy akceptovat tyto doklady:

 • faktury, stvrzenky o zaplacení, potvrzení vystavené poskytovatelem – na dokladu musí být uvedeno i rodné číslo nebo datum narození pojištěnce (může být doplněno ručně pojištěncem, ale nesmí se jednat o strojové doplnění nebo doplnění pomocí aplikace umožňující změnu původního dokladu).

Doložení úhrady: Pokud není z předloženého dokladu jednoznačně zřejmé, že byl uhrazen, je nezbytné předložit další doklad potvrzující, že k úhradě opravdu došlo, např. výpis z účtu, potvrzení o platbě, potvrzení od vystavitele dokladu, že eviduje doklad jako uhrazený.

Identifikace čísla účtu – platí pro předložení dokladů na pobočce:

 • K identifikaci účtu je klient povinen zaměstnanci pobočky doložit číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.).
 • U občanů Ukrajiny lze příspěvek zaslat na bankovní účet pouze u českých bankovních ústavů (příspěvek nelze zaslat poštovní složenkou).
 • Bankovní účet musí být pojištěncem doložen při prvním čerpání nebo při změně účtu, na který pojištěnec požaduje převést čerpané příspěvky. Pokud pojištěnec čerpá opětovně na totožné číslo bankovního účtu, nemusí již číslo účtu znovu dokládat.
 • Pokud pojištěnec předkládá výpis z bankovního účtu, postačí výpis se začerněnými nebo přelepenými finančními údaji, popř. odstřižené záhlaví výpisu s uvedeným číslem účtu.

 

b) Pravidla pro posuzování dokladů podaných prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu nebo prostřednictvím Elektronické přepážky:

K čerpání příspěvků lze uznat tyto formy dokladů:

 • V případě podání požadavku přes mobilní aplikaci Zdraví v mobilu:
  • Fotografie fyzických dokladů o úhradě, přičemž platí pravidlo 1 doklad = 1 foto. Uznávány nejsou printscreeny obrazovek mobilního telefonu, fotografie obrazovek PC a elektronicky upravované nebo doplňované doklady.
  • Skeny fyzických dokladů o úhradě (např. ve formátu pdf).
 • V případě podání požadavku přes Elektronickou přepážku:
  • Fotografie fyzických dokladů o úhradě, přičemž platí pravidlo 1 doklad = 1 foto. Uznávány nejsou printscreeny obrazovek mobilního telefonu, fotografie obrazovek PC a elektronicky upravované nebo doplňované doklady.
  • Skeny fyzických dokladů o úhradě (např. ve formátu pdf).

Vždy platí Specifikace dokladů o úhradě uvedená výše.

Rodné číslo nebo datum narození pojištěnce může být na doklad o úhradě doplněno ručně pojištěncem, ale nesmí se jednat o strojové doplnění nebo doplnění pomocí aplikace umožňující změnu původního dokladu.

Doložení úhrady: Pokud není z předloženého dokladu jednoznačně zřejmé, že byl uhrazen, je nezbytné předložit další doklad potvrzující, že k úhradě opravdu došlo, např. výpis z účtu, potvrzení o platbě, potvrzení od vystavitele dokladu, že eviduje doklad jako uhrazený.

Nepřehlédněte!

Registrace k jiné zdravotní pojišťovně

Pojištěnec, který se pro následující období zaregistroval k jiné zdravotní pojišťovně, ztrácí možnost čerpat program Bonus Plus. Toto opatření se týká všech předložených dokladů, z jakéhokoli období roku 2024.

Plná moc

ČPZP může převést příspěvek na čerpání programu na běžný účet pojištěncem (zmocnitelem) vybrané osoby na základě Plné moci udělené pojištěncem (zmocnitelem). Jedná se o případy, kdy pojištěnec čerpající program požádá o doručení dokladů na pobočku jinou osobu, např. manželku, přítelkyni, rodiče apod. "Plná moc" nemusí být úředně ověřena. Je doporučeno použít vzor Plná moc.

Plnou moc odevzdá zplnomocněná osoba zaměstnanci pobočky.

Dlužníci na pojistném nebo penále

Pojištěnci, který dluží více než 200 Kč na pojistném nebo více než 100 Kč na penále, nebude umožněno čerpat program Bonus Plus.

Upozornění

Nabídka programu Bonus Plus nezakládá automatický nárok na čerpání příspěvku.

Pojištěnec ČPZP žádající o příspěvek bere na vědomí, že příspěvek bude čerpat pro svou vlastní potřebu, tzn. nelze poplatit příspěvek na produkty či služby určené pro jinou skupinu pojištěnců (např. dítěti nelze poskytnout příspěvek na vitaminy pro těhotné).

Příspěvek z programu Bonus Plus je určen pouze pro konkrétního pojištěnce, není tedy určen pro potřeby někoho jiného. Příspěvek se tedy nevztahuje na rodinné permanentky, vouchery a dárkové poukazy apod.

Příspěvek z programu Bonus Plus nebude poskytnut na aktivity či produkty, které zjevně nenaplňují preventivní povahu.

Příspěvky se nevztahují na doplatky za produkty a zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Výjimku představuje čerpání aktivity Brýle, kde lze poskytovat příspěvky na brýlové obruby a dioptrická skla i při částečné úhradě z veřejného zdravotního pojištění.

Akceptovány nejsou:

 • doklady o úhradě na zálohové platby
 • doklady, jejichž součástí je třetí subjekt (Slevomat, úhrada přes zaměstnavatele, vystavení dokladu na firmu apod.)

Příspěvek nebude poskytnut na použité, zánovní či bazarové zboží - u takového zboží není obvykle garantována záruka, ani zajištěna bezpečnost užití, kvalita a plná funkčnost zboží.

Na jeden doklad o úhradě lze pojištěnci poskytnout příspěvek pouze jednou.

V případě nákupu v lékárně, ve specializované prodejně apod. akceptujeme nákup v kamenných prodejnách, i v e-shopech.

Zda se jedná o poskytovatele zdravotních služeb, lékárnu, lázeňské zařízení nebo optiku lze vyhledat a ověřit na https://nrpzs.uzis.cz/.

ČPZP si vyhrazuje právo ukončit poskytování příspěvků programu Bonus Plus v případě vyčerpání finančních limitů a právo upravovat nabídku programu Bonus Plus v závislosti na vývoji finančních zdrojů a legislativních podmínek. Pokud k takové změně ČPZP přistoupí, bude upravený program platit vždy od nově stanoveného data, a to stejné bude platit i pro doklady vystavené před tímto datem. Pro přiznání nároku na původní program je rozhodující datum předání dokladu na pobočku ČPZP, datum podání požadavku do mobilní aplikace nebo do Elektronické přepážky nebo podací razítko pošty.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.