Kód pojišťovny

Pro poskytovatele zdravotních služeb

Informace o programu ČPZP PRO pro Všeobecné praktické lékaře

Informace o programu ČPZP PRO pro Všeobecné praktické lékaře

ČPZP připravila ve spolupráci se SPL ČR pro poskytovatele v odbornosti všeobecné praktické lékařství možnost vstoupit do programu ČPZP PRO.  Jedná se o specifický úhradový mechanismus, jehož cílem je zajištění dostupnosti hrazených služeb v odbornosti všeobecné praktické lékařství pro pojištěnce ČPZP prostřednictvím udržení a posílení sítě poskytovatelů všeobecného praktického lékařství, cíleně v preferovaných oblastech, s přihlédnutím na počet pojištěnců ČPZP v konkrétní oblasti a věkovou strukturu lékařů, podpory poskytování preventivní péče, kvalita péče poskytované vybraným skupinám pojištěnců s chronickým onemocněním, hodnocení komplexní nákladovosti kmene pojištěnců ČPZP registrovaných u daného poskytovatele a realizace návštěvní služby.

V roce 2024 bude program nabídnut všem poskytovatelům, kteří s ČPZP v minulosti realizovali program SIP a dále všem PZS, kteří plní podmínky pro vstup.

Podmínky pro vstup do programu:

 1. PZS je smluvním partnerem ČPZP, má podepsanou základní Smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb, včetně dodatků a příloh. PZS je hrazen formou kombinované kapitačně výkonové platby.  
 2. Poskytuje hrazené služby na svých pracovištích (IČP) v rozsahu minimálně 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dní týdně.
 3. Poskytovatel registruje na každém ze svých pracovišť (IČP) před vstupem do programu a v jeho průběhu minimálně 600 pojištěnců ČPZP krát podíl ČPZP v daném okrese, přičemž tyto registrace jsou nahlášeny ČPZP.
 4. Poskytovatel přijímá pojištěnce ČPZP do péče a předává hlášení do kapitačního centra
 5. Poskytovatel vede funkční objednávkový systém
 6. Poskytovatel provedl v období 11. 2021 – 10. 2023 preventivní prohlídku u alespoň 30 % svých pacientů registrovaných na všech svých pracovištích.
 7. Poskytovatel komunikuje s ČPZP prostřednictvím Portálu zdravotních pojišťoven (dále jen Portál ZP) tj. předává dávky dokladů a faktury za poskytnuté hrazené služby elektronicky a má aktivovanou Přílohu č. 2 v Portálu ZP (dále jen EP2) a využívá jí ve smluvním vztahu s ČPZP[1]. Pro rok 2024 je podmínka využití EP2 nastavena volně – pokud PZS dosud nevyužívá, má povinnost začít využívat do 31. 10. 2024.

1) Tato podmínka se považuje za splněnou, pokud PZS aktivuje EP2 v průběhu roku 2024, nejdéle do 31. 10. 2024 a aktivně jí využívá

Popis programu – část dostupnost:

Jedním z hlavních cílů ČPZP je zajištění hrazených služeb v oblastech, které jsou potenciálně ohroženy zhoršením dostupnosti hrazených služeb v odbornosti všeobecné praktické lékařství. Tyto oblasti jsou označovány jako preferované oblasti, přičemž se jedná o oblasti s nejvyšší potřebou uzavření smlouvy.

Bonifikace:

 1. Uzavření nové smlouvy na pracoviště v aktuálně preferované oblasti
 2. Registrace nových pojištěnců do péče 

Popis programu – část preventivní péče:

Cílem je motivovat VPL k zajištění účasti registrovaných pojištěnců na screeningových programech a zvyšovat proočkovanost seniorů proti chřipce a pneumokokovým infekcím.

Bonifikace:

 1. Odeslání registrovaných pojištěnek do screeningového programu karcinom prsu
 2. Realizace TOKS ve screeningu kolorektálního karcinomu a vykázání signálních výkonů
 3. Aktivní vyhledávání rizikových pacientů v programu časného záchytu karcinomu plic
 4. Realizace očkování proti chřipce a pneumokoku nad statisticky významnou procentuální hladinou počtu pojištěnců.

Popis programu – část kvalita péče o chronické pacienty:

Cílem je motivovat VPL k zajištění kvalitní péče o pacienty s chronickými nemocemi (diabetes, hypertenze) a současně je motivovat k reportování informací o zdravotním stavu pojištěnce s chronickým onemocněním.

DM 2. typu – PZS u registrovaného dispenzarizovaného pojištěnce s onemocněním provádí péči dle doporučeného postupu, vykazuje signální výkony stavu pojištěnce.

Názvy a hodnoty signálních výkonů:

11311 - SIGNÁLNÍ VÝKON PRO HODNOTU LDL CHOLESTEROLU NIŽŠÍ NEŽ 3,0 MMOL/MOL11312 -  SIGNÁLNÍ VÝKON PRO HODNOTU LDL CHOLESTEROLU V ROZMEZÍ OD 3,0 MMOL/MOL DO 3,2 MMOL/MOL

11313 - SIGNÁLNÍ VÝKON PRO HODNOTU LDL CHOLESTEROLU V ROZMEZÍ OD 3,2 MMOL/MOL DO 3,4 MMOL/MOL

11314 -  SIGNÁLNÍ VÝKON PRO HODNOTU LDL CHOLESTEROLU OD 3,4 MMOL/MOL

13111 - SIGNÁLNÍ VÝKON PRO HODNOTU GLYKOVANÉHO HEMOGLOBINU HBA1C NIŽŠÍ NEŽ 53 MMOL/MOL13112 - SIGNÁLNÍ VÝKON PRO HODNOTU GLYKOVANÉHO HEMOGLOBINU HBA1C V ROZMEZÍ OD 53 MMOL/MOL DO 56 MMOL/MOL

13113 – SIGNÁLNÍ VÝKON PRO HODNOTU GLYKOVANÉHO HEMOGLOBINU HBA1C V ROZMEZÍ OD 56 MMOL/MOL DO 60 MMOL/MOL13114 - SIGNÁLNÍ VÝKON PRO HODNOTU GLYKOVANÉHO HEMOGLOBINU HBA1C OD 60 MMOL/MOL

 

Hypertenze – PZS u registrovaného dispenzarizovaného hypertonika s onemocněním provádí péči dle doporučeného postupu a vykazuje signální výkony stavu pojištěnce.

Názvy a hodnoty signálních výkonů:

17711 – SIGNÁLNÍ VÝKON PRO HODNOTU SYSTOLICKÉHO TLAKU KRVE DO 140mmHg

17712 – SIGNÁLNÍ VÝKON PRO HODNOTU SYSTOLICKÉHO TLAKU KRVE V ROZMEZÍ OD 140 mmHg

 DO 145 mmHg

17713 – SIGNÁLNÍ VÝKON PRO HODNOTU SYSTOLICKÉHO TLAKU KRVE V ROZEMZÍ OD 145 mmHg

                 DO 150mmHg

17714 – SIGNÁLNÍ VÝKON PRO HODNOTU SYSTOLICKÉHO TLAKU KRVE NAD 150 mmHg

 

Popis programu – část nákladovost klientely

Všeobecný praktický lékař by měl být jako registrující poskytovatel vstupním místem pacienta do zdravotního systému. ČPZP od doby svého vzniku motivuje PZS v oboru VPL ke sledování vlastních komplexním nákladů pomocí nástroje DIKAP (diferencovaná kapitační platba). Cílem ČPZP je udržovat/snižovat průměrné komplexní náklady na jednoho pojištěnce registrovaného u poskytovatele v odbornosti všeobecné praktické lékařství. Bonifikace je vypočtena na základě porovnávání nákladovosti klientely daného Poskytovatele se zohledněním chronických skupin, věku a pohlaví klientů (pro pojištěnce nezařazené v žádné chronické skupině a pro pojištěnce zařazené ve více chronických skupinách)  a  může  nabývat  hodnot 0,00 – 4,00 Kč.

Popis programu – část návštěvní služba

Pro podporu ochoty VPL ošetřovat své registrované pojištěnce i v domácím prostředí připravila ČPZP bonifikaci. VPL může na jedné adrese realizovat návštěvu, za kterou bude bonifikován v jeden den pouze 1x. Bonifikace náleží pouze při návštěvě ve vlastním domácím prostředí u dlouhodobě ležícího, polymorbidního pojištěnce, či u pojištěnce v terminálním stádiu závažného onemocnění. V případě, že PZS provede počet výkonů návštěvní služby vykázaných výkony č. 01150, 01160, 01170, 01180 podle seznamu výkonů v intervalu od 30 do 300 na každý 1 000 svých registrovaných pojištěnců ČPZP (ke dni 31. 12. 2024) bude mu navýšena roční úhrada o 5 000 Kč.

 

Oblasti se sníženou dostupností zdravotní péče

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.