Kód pojišťovny

Úrazy hlavy a páteře

Ilustrační obrázek

Úrazy hlavy a páteře tvoří nejobávanější skupinu možných zranění. Jejich následky mohou být doživotní nebo mohou dokonce končit smrtí. Velmi často zde rozhodují minuty,  a proto je důležitá především rychlá a správná první pomoc. Lebka je citlivý kostěný aparát, jehož hlavní funkcí je ochrana mozku.  Při mnohých úrazech hlavy však ani lebka nedokáže zabránit poškození mozku. Mozek však může být poškozen také v případě, kdy nedojde k porušení lebky, a to nejčastěji v souvislosti s vnitřním krvácením, jež postupně mechanicky utlačuje mozkovou tkáň.

Otřes mozku

K otřesu mozku dochází zpravidla v souvislosti s úrazem hlavy, který je doprovázený krátkodobou poruchou mozkové činnosti. Jedná se o lehkou formu poranění hlavy, ale ani v tomto případě není radno situaci podceňovat. V některých případech postačí pouze malé násilí do oblasti hlavy a může dojít k vážnému poranění mozku, které vede ke vzniku trvalých následků nebo ke smrti. Nejčastější příčiny otřesu mozku jsou dopravní nehody, sportovní aktivity nebo úrazy.

Jaké jsou klinické příznaky?

Mezi základní příznak otřesu mozku patří krátkodobé bezvědomí, které trvá zhruba do patnácti minut. Někdy může docházet k opakovaným stavům bezvědomí. Tento stav je považován za velmi vážný a vyžaduje také co nejrychlejší lékařskou péči. Po procitnutí trpí postižený většinou ztrátou paměti. Postižený si nevzpomíná na krátké období těsně před úrazem. Následně dochází k rozvoji bolesti hlavy, poruše koncentrace pohybů. Mohou se také objevit mdloby nebo pocit na zvracení.

Jaká je první pomoc?

U otřesu mozku je potřeba u postiženého zhodnotit stav vědomí, dech a puls. V žádném případě není vhodné dávat zraněnému jakékoli potraviny, tekutiny a léky. Jestliže došlo k vymizení životních funkcí (dechu a pulsu), je nutné zahájit kardiopulmonální resuscitaci, tedy umělé dýchání a nepřímou srdeční masáž. V této resuscitaci je nezbytné vytrvat do doby obnovení životních funkcí nebo příjezdu zdravotnické záchranné služby. Pokud jsou u postiženého v bezvědomí životní funkce zachovány, je vhodné uvolnit dýchací cesty a uložit jej do stabilizované polohy. Dále je nutné zavolat zdravotnickou záchrannou službu, do jejího příjezdu je nutné opakovaně sledovat životní funkce. V případě, že je postižený při vědomí, musíme ho uklidnit  a zajistit transport do zdravotnického zařízení.

Poškození mozku

K poranění mozku může dojít různým způsobem, zpravidla se jedná o zhmoždění nebo stlačení mozkové tkáně. Zhmoždění mozku je mechanické poškození, které se nejčastěji projevuje krátkodobým bezvědomím, silnou bolestí hlavy a ztrátou paměti na období úrazového děje. Ke stlačení mozku dochází vlivem krvácení, následně vzniklý hematom postupně utlačuje mozkovou tkáň. Mezi základní klinické příznaky stlačení mozku patří především tzv. dvoufázové bezvědomí, což znamená že postižený po úrazu upadá do bezvědomí, poté následuje období nabytí vědomí, ve kterém dotyčný většinou zvrací. Další fází je opětovné upadnutí do bezvědomí, které je způsobeno vzniklým hematomem.

Jaká je první pomoc?

Při poranění hlavy je vždycky důležité zajistit co nejrychlejší převoz do zdravotnického zařízení, tak, aby se postiženému dostalo v co nejkratším čase lékařské pomoci. Mezi další postupy první pomoci patří zhodnocení stavu vědomí a životních funkcí. V případě, že je postižený při vědomí a má zachovány všechny životní funkce, je nejvhodnější uložit jej do polohy na zádech s podložením hlavy, popř. použít protišokovou polohu (nohy jsou výš, než zbytek těla. Rozhodně nepodáváme zraněnému tekutiny, potraviny nebo léky. Pokud je postižený v bezvědomí a jsou u něj zachovány životní funkce, je vhodné jej uložit do stabilizované polohy. Poté je nutné až do příjezdu zdravotnické záchranné služby pravidelně sledovat životní funkce. Pokud došlo k vymizení dechu a pulsu, zahájíme ihned masáž srdce a umělé dýchání.

Poškození páteře

Páteř se skládá z 34 obratlů, je hlavní částí centrálního podpůrného systému, který se podílí na většině našich pohybů. Další její důležitou funkcí je ochrana míchy. Mícha je nervová trubice, která měří 40 - 45 cm a vede až po první bederní obratel.  Mícha je uložena uvnitř obratlů, které mají za úkol ochraňovat  ji před možným poškozením. Úrazy páteře patří mezi jedny z nejnebezpečnějších poškození, ke kterým může dojít v souvislosti s různými aktivitami, nejčastěji při dopravních nehodách, při pádech z výšky, skocích do mělké vody.

Jaké jsou chronické příznaky?

Úrazy páteře se projevují především intenzivní bolestí, která může v některých případech vystřelovat  až do končetiny. Postižený dále trpí ztrátou citlivosti, v postižené oblasti nic necítí, a to zpravidla ani bolestivý podnět.

V některých případech může naopak pociťovat nadměrnou citlivost postižené oblasti a každý dotek může být vnímán jako palčivá bolest. Jedním z hlavních příznaků je také ochrnutí končetin. Může se také projevovat brněním končetin. Mezi další možné příznaky lze zařadit poruchy vědomí, životních funkcí apod.

Komplikace

Velmi často mohou být úrazy páteře komplikovány přidruženými poraněními, jakými jsou například zlomeniny horních a dolních končetin, poranění nitrohrudních a nitrobřišních orgánů, poranění hlavy.

Na co musíme myslet

Při podezření na poranění páteře musíme neprodleně zavolat zdravotnickou záchrannou službu. Při těchto úrazech je nutné vždy myslet na  to, že k poranění míchy může dojít i nešetrnou manipulací s postiženým. Z tohoto důvodu je vhodné (pokud to není nezbytně nutné) s postiženým hýbat jen minimálně. Nejprve je potřeba zhodnotit riziko dalšího ohrožení.

Jaká je první pomoc?

  • V případě, že zraněný není přímo ohrožen na životě, to znamená, že jsou zachovány životní funkce, vědomí, nedochází k tepennému krvácení apod., je vhodné se pokosit o navázání komunikace a uklidnění. Dále je pak nutné monitorovat životní funkce, zajistit teplo a vyčkat příjezdu zdravotnické záchranné služby.
  • Pokud postiženému hrozí zdravotní újma z prodlení nebo nejsou zachovány životní funkce, je na místě co nejrychleji jej vyprostit. Při vyprošťování se doporučuje postup, při němž tělo zůstává v ose. Hlavu je třeba fixovat nejlépe za pomocí další osoby, která bude držet hlavu tak, aby nedošlo ke zbytečným pohybům páteře. Zraněný by  měl být opatrně uložen na pevnou rovnou podložku, kde může dál pokračovat v poskytování první pomoci.
  • Pokud nejsou zachovány životní funkce, je nutné co nejrychleji zahájit kardiopulmonální resuscitaci, ale bez záklonu hlavy. Místo záklonu hlavy se používá předsunutí dolní čelisti.
  • Jestliže, stojící postižený si stěžuje na bolest v zádech, je nutné zajistit, aby do příjezdu záchranné služby zůstal stát, např. za pomoci další osoby. Při hrozbě kolapsu je nutné dotyčného s největší opatrností položit na pevnou podložku.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.