Kód pojišťovny

Nekomunikujeme pouze slovy

Ilustrační obrázek

Pod pojmem komunikace rozumíme schopnost dorozumění se s ostatními lidmi. Patří zde však komunikace nejen slovní, ale také komunikace mimoslovní. Ideálem je sladit veškeré dorozumívací složek.

Slovní komunikace

Komunikace pomocí slov neboli verbální komunikace je nositelkou myšlenek. Způsob jakým se jedinec vyjadřuje, velmi napovídá o jeho osobě. Kultivovat a zdokonalovat se v řeči je více než nutné, zvláště pokud jsme ve své práci v kontaktu s lidmi. Mezi muži a ženami existují v komunikaci podstatné rozdíly. Ženy rády hovoří o svých emocích a mají neustálou potřebu se v něčem utvrzovat. Naproti tomu muži upřednostňují ticho a v žádném případě to nemusí znamenat, že jsou nazlobeni nebo uraženi. Jestliže muž řeší nějaký problém, promýšlí varianty řešení sám se sebou uvnitř a většinou sděluje až definitivní řešení. Pomocí slovní komunikace nemůžeme zdaleka postihnout vše, co mají lidé v úmyslu sdělit. Jestliže mluvené slovo není v souladu s intonací hlasu a celkovým zevnějškem, může se jevit druhé osobě jako manipulující.

Komunikace je dovednost

Správné komunikaci je možné učit se jako kterékoliv jiné dovednosti. Za optimální se považuje asertivní komunikace, což znamená komunikovat jasně, nemanipulovat, nezraňovat druhého člověka, ale umět respektovat názory ostatních, avšak umět se bránit vůči agresivním útokům.

Jak komunikuje sebevědomý jedinec?

Sebevědomý jedinec se nebojí:

být otevřený vůči ostatním lidem,

dokáže naslouchat, aniž by skákal druhým lidem do řeči,

umí požádat druhé o pomoc,

umí vyslovit pochvalu, ale také i konstruktivně vyslovit kritiku,

dokáže vyslovit nesouhlas, aniž by „vybuchl“.

Mimoslovní komunikace

Mimoslovní neboli neverbální komunikace má daleko širší škálu dorozumívacích prostředků. Jedná se o vývojově starší způsob dorozumívání a je lidem dán od přirozenosti, což znamená, že je těžko ovládán naši vůlí. Díky této možnosti je člověk schopen se domluvit také v cizí zemi o těch nejzákladnějších věcech, když příslušný jazyk neovládá. Mimoslovní komunikace má přednost v tom, že umožňuje člověku přijímat informace všemi smysly. Beze slov dokážeme sdělit své pocity, nálady, sympatie apod. Mimoslovně komunikujeme pomocí výrazu obličeje, dotykem, postoji, pohyby, gesty, úpravou zevnějšku, usměrňováním fyzické vzdálenosti.

Výraz obličeje

Mimické svaly umožňují sdělovat naše emoční rozpoložení a také kulturně tradovaní gesta, jakým může být např. zdvořilostní úsměv. Výrazy obličeje jsou srozumitelné a čitelné. Mezi nejvýraznější projevy patří radost a pláč.

Proxemika

Znamená přiblížení nebo oddálení určité osobní zóny, tzv. individuální vzdálenosti, při jejímž dodržování se cítíme bezpečně. Mezi lidmi existuje velká rozdílnost v potřebě individuální vzdálenosti a záleží také na typu osobnosti člověka, kulturních, etnických a rasových charakteristikách a na typu vazeb mezi jednotlivci. Jiná vzdálenost bude při přátelských setkáních a jiná při oficiálních událostech.

Haptika

Dotek je smysl, který nám umo6ńuje vyjádřit širokou škálu emocí od lásky, povzbuzení až po zcela nepřátelský projev nebo fyzické napadení. Je všeobecně známo, že více se dotýkají lidé se vzájemným přátelským vztahem.

Posturologie

Vyjádření pomocí postoje znamená, že pomocí jednotlivých částí svého těla (např. nakloněním hlavy na stranu) vyjádřím svůj pocit nebo náladu. Z postoje můžeme posoudit např. dominantní nebo podřízené postavení jedince vůči ostatním lidem.

Kinezika

Pohyb signalizuje psychický i fyzický stav jedince. Pomocí postoje a polohy těla, které jedinec zaujímá, dávají předpokládat jeho vztah k okolnímu prostředí. Držením těla jedinec reaguje zcela podvědomě a automaticky. Pohyby mohou být harmonické, vyzařovat energii, mohou mít charakter vyzývavosti nebo zastrašovat ostatní.

Gestika

Gesta mají na rozdíl od slov velice tvořivou sílu. Uvádějí do chodu jinou, než myšlenkovou sféru. Intuitivně odrážejí nejen vnitřní stav jedince, ale reagují také na sociální dění. Pomocí gest lze zvýšit sílu a zdůraznění vysloveného, mohou dokreslovat, ale také popírat řečené. Jedná se o starší formu komunikace a předávají se generačně. Je také známo, že určité typy gest se tradují. Některá gesta si člověk uvědomuje, jiná pro působivost slovního projevu trénuje. Ve většině případů jsou používána nevědomě.

Pohledy očí

Kontakt očí je považován za základ komunikace. Oči jsou informační branou s nejjemnějšími rozlišovacími schopnostmi. Oči citlivě a velmi pravdivě vysílají informace k lidem, se kterými jsme v kontaktu. Zajímavé je sledovat zaměření určitého pohledu, setrvání na detailu, tvar vrásek apod. oči charakterizují přívlastky jako hluboké, uhrančivé, nemocné jiskrné apod. Pohledy očí mohou být příjemné i nepříjemné a přímý pohled do očí vždy představuje vyvrcholení kladných i záporných vzájemných vztahů.

Úprava zevnějšku

Úprava našeho zevnějšku (vlasy, oděv, make –up) má o nás určitou vypovídající hodnotu a vždy bychom tuto část přípravy pokud jdeme na pohovor nebo veřejně vystupujeme na veřejnosti  neměli nikdy opomenout. Oděv bychom měli volit úměrně dané situaci, ve které se nacházíme a není na škodu se v případě rozhovoru předem informovat jaké zvyklosti týkající se oblékání daná firma nebo společnost upřednostňuje.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.